Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofisiň Içerki Dizaýny

Yuli Design Studio

Ofisiň Içerki Dizaýny Hakyky binagärlik keşbini petikleýän köçelerde dik, keseligine we gapdal ugurlarda elmydama gaty köp bulaşyk bellik tagtalary bar. Bu, açyk bezeg önümleriniň getirýän täsirlerini gowulandyrmak we ýokarlandyrmak üçin bellik tagtalaryny nädip kesgitlemelidigini göz öňünde tutýar. Içerki dizaýn nokady, öňki ýerleşişini bölmekdir. Tebigy yşyklandyryş girizilýär. Bir gat beýik ýer bilen gurulýar. Basgançaklar üýtgedilen ýerde. Basgançaklaryň kesilen ýerini üýtgetmek dik hereketleriň wagtyny gysgaldýar. Bu köne çäklerden täze bir mümkinçilik döredýär.

Saç Salony

Taipei Eros

Saç Salony Saç salonlary gara, ak we çal reňkleriň geometriýasyna esaslanýar. Saç kesmek yşaratlary heýkeltaraşlyklaryň köpelmegine terjime edilýär. Üçburçluk hereketi, ýygnamak, kesmek we tikmek arkaly funksional kublary we uçarlary potoldan pola çenli şekillendirýär. Bölünýän çyzyklara ýerleşdirilen yşyk çyzyklary, düşürilen potolokyň ýagdaýyny çözmek bilen goşmaça yşyklandyryş bolup hyzmat edýän köp sanly yşyk guşaklaryna goşant goşýar. Uçarlar bilen üç ölçegli aralykda erkin aýlanyp, uly aýnanyň şöhlelenmesi bilen uzalyp gidýärler.

Hususy Bag

Ryad

Hususy Bag Kynçylyk köne ýurt jaýyny döwrebaplaşdyrmakdan ybaratdy we binagärlik we landşaft meýdançalarynda hemmetaraplaýyn işleýän parahatçylyk we asudalyk meýdanyna öwrüldi. Fasad täzelendi, asfaltlarda gurluşyk işleri geçirildi we basseýn we diwarlar saklandy, arçalar, diwarlar we diwarlar üçin täze demir önümleri ýasaldy. Bagbançylyk, suwaryş we suw howdany, ýyldyrym, mebel we esbaplar hem doly aralaşdy.

Kafe We Restoran

Roble

Kafe We Restoran Dizaýn ideýasy ABŞ-nyň biftek we çilim çekýän ýerlerinden alyndy we birinji tapgyr gözleg toparynyň netijesinde gözleg topary agaç we derini gara we ýaşyl ýaly gara reňkler bilen altyn we gül ýaly ulanmagy karar etdi. altyn ýyly we ýeňil lýuks çyra bilen alyndy. Dizaýnyň aýratynlyklary, elde ýasalan 1200 anodlaşdyrylan polatdan ybarat 6 sany uly asma çilimdir. Şeýle hem owadan we dürli çüýşelerden ybarat 275 santimetr saýawan bilen örtülen 9 metrlik taýak hasaplaýjysy, hiç hili goldaw bolmazdan paneli ýapýar.

Binagärlik Gözlegleri We Ösüşi Arhitekturanyň

Technology Center

Binagärlik Gözlegleri We Ösüşi Arhitekturanyň Tehnologiýa merkeziniň binagärlik taslamasy binagärlik ansamblynyň daş-töweregi peýza .a, asuda we ýakymly giňişlige birleşdirmegi üçin görkezme bolup durýar. Bu kesgitleýji ideýa, plastmassa we konstruktiw niýeti bilen beýan ediljek gözlegçileriň zerur intellektual çümdürilmegi üçin döredilen ansambly adamlaşdyrylan möhüm ähmiýete eýe edýär. Konkaw we konweks görnüşdäki üçekleriň ajaýyp we toplumlaýyn dizaýny, arhitektura toplumynyň esasy aýratynlyklaryny kesgitleýän, gorizontal çyzyklara diýen ýaly degýär.

Içerki Dizaýn Içerki

Gray and Gold

Içerki Dizaýn Içerki Çal reňk içgysgynç hasaplanýar. Todayöne häzirki wagtda bu reňk loft, minimalizm we ýokary tehnologiýa ýaly stillerdäki baş reňklerden. Çal reňk, şahsy durmuşyň, rahatlygyň we dynç almagyň ileri tutulýan reňkidir. Köplenç adamlar bilen işleýän ýa-da akyl talaplary bilen meşgullanýanlary umumy içki reňk hökmünde çagyrýar. Diwarlar, potolok, mebel, perdeler we pollar çal reňkde. Çal reňkler we doýmak diňe tapawutlanýar. Altyn goşmaça jikme-jiklikler we esbaplar bilen goşuldy. Surat çarçuwasy bilen tapawutlanýar.