Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran

Lohas

Restoran Şäher urgusyna garşy gozgalaň. Baza köp ulagly çatrykda ýerleşýär. Umumy giňişlik meýilnamasy, haýallaşmaga wagt berýän ýaly we çalt depginde ösýän şäher durmuşynda bu pursatdan we häzirki pursatdan lezzet almak üçin ýumşak we kesgitlenen tizligi döretmegi maksat edinýär. Açyk meýdan, orta meýilnamalaşdyryş arkaly emele gelýär, boşlugy dürli funksiýalara esaslanýar. Totema meňzeş ekranlar giňişlik gurşawyna birneme dogabitdi oýnawaçlyk goşýar.

Restoran

pleasure

Restoran Sungat durmuşynda ýaşamagyň lezzeti. Giňeltmek we dowam etmek. Şift şekilleriniň we pol giňişlikleriniň uzalmagy we bu ýerdäki dikligine ýa-da durmuşyň iň beýiklerini we jülgelerini öz içine alýan hereket güýjüni görkezýän yzygiderli konturyň üsti bilen. Gatnaşykly daşky gurşaw akýar we morflar herekete geçýärkä, gözelligiň şekilleri kosmosda jemlenýär. Kosmos kabinasy dürli bölümleriň bölünişigini saklamak bilen suwuk we aç-açan bolmaly. Spaceeriň ussatlygy bilen bölümleriň arasynda şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi bolup biler.

Ýaşaýyş Jaýy

nature

Ýaşaýyş Jaýy Bu jaý jübütler üçin niýetlenendir. Tebigata gaýdyp geliň. Adamlar has köp çykmaga, açyk howada bolmaga ýa-da tebigatyň durmuşyň bir bölegi bolmagyna, tebigatyň öý söz baýlygyny baýlaşdyrmagyna ýol bermäge taýýardyrlar. Natureönekeý tebigata girip, rahatlygyna münüň. Toparyň dykyz çylşyrymlylyk bilen birlikde nädip bolup biljekdigini görkezýän baý we dürli elementler, gülleriň köp tarapy ýaly, köp pikir alyşandan soň ahyrky netijä geler.

Ofis

Samlee

Ofis Düşnüksiz jikme-jiklikler bolmazdan, Samlee Ofisi ýönekeý gündogar estetikasy bilen döredildi. Bu düşünje çalt ösýän şäher bilen gabat gelýär. Bu ýokary derejede işleýän maglumat jemgyýetinde taslama şäheriň, işiň we adamlaryň arasyndaky interaktiw gatnaşygy - işjeňlik we inersiýa bilen ýakyn gatnaşygy görkezýär; aç-açan örtük; geçiriş boş.

Talyplar Umumy Ýaşaýyş Jaýy

Koza Ipek Loft

Talyplar Umumy Ýaşaýyş Jaýy Koza Ipek Loft, 8000 m2 meýdanda 240 orunlyk kuwwatlylygy bolan talyp myhmanhanasy we ýaşlar merkezi hökmünde craft312 studiýasy tarapyndan döredildi. Koza Ipek Loft gurluşyk işleri 2013-nji ýylyň maý aýynda tamamlandy. Umuman alanyňda, myhmanhana girelgesi, ýaşlar merkezine giriş, restoran, konferensiýa otagy we foý, innowasiýa, döwrebap we 12 gatly binanyň köp sanly okuw zallary, otaglary we administratiw ofisleri amatly ýaşaýyş ýerleri döredildi. Coreadro öýjüklerinde 2 adam üçin otaglar, her gat, iki bölüm we 24 adam ulanylyşy boýunça tertiplenýär.

Ofis Binasy

Jansen Campus

Ofis Binasy Bina, senagat meýdany bilen köne şäheri baglanyşdyrýan we üçburçluk görnüşlerini Oberrietiň adaty üçeklerinden alýan asmana ajaýyp täze goşundy. Taslama innowasiýa tehnologiýalaryny birleşdirýär, täze maglumatlary we materiallary öz içine alýar we berk Şweýsariýanyň “Minergie” durnukly gurluşyk standartlaryna laýyk gelýär. Fasad daş-töweregindäki agaç binalaryň heňleriniň dykyzlygyny ýokarlandyrýan garaňky öňünden patentlenen Rheinzink mesh bilen örtülendir. Custöriteleşdirilen iş ýerleri açyk meýilnama we binanyň geometriýasy Rheintal-a görünýär.