Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis

Dunyue

Ofis Gepleşik wagtynda dizaýnerler dizaýna diňe bir içerki giňişlik bölünişigini däl-de, eýsem şäher / kosmos / adamlary birleşdirmek üçin dizaýna ýol açýarlar, şonuň üçin şäherde pes gurşaw we giňişlik gapma-garşy bolmaz, gündiz a köçede gizlin fasad, gije. Soň bolsa şäherdäki aýna çyrasyna öwrülýär.

Naharhana

Elizabeth's Tree House

Naharhana Bejeriş işinde arhitekturanyň roluny görkezýän Elizelizaweta agaç öýi Kildare şäherindäki bejeriş lageri üçin täze naharhana. Çyn kesellerden gutulýan çagalara hyzmat etmek, dub tokaýynyň ortasynda agaç oazisini emele getirýär. Dinamiki, ýöne işleýän agaç diagrid ulgamy, daş-töweregi köl we tokaý bilen gepleşik döredýän içerki nahar meýdançasyny döredip, täsirli üçegi, giň aýnany we reňkli çybyk örtügini öz içine alýar. Levelshli derejelerdäki tebigat bilen çuňňur baglanyşyk ulanyjynyň rahatlygyny, dynç almagyny, sagalmagyny we jadygöýligini ýokarlandyrýar.

Köp Söwda Meýdançasy

La Moitie

Köp Söwda Meýdançasy Taslamanyň ady “La Moitie” fransuz diliniň terjimesinden gelip çykýar we dizaýn muny garşydaş elementleriň: inedördül we tegelek, ýagty we garaňky deňagramlylykda ýerlikli görkezýär. Çäklendirilen giňişligi göz öňünde tutup, topar iki garşydaş reňk ulanmak arkaly iki aýry bölek ýeriň arasynda baglanyşyk we bölünişik döretmäge synanyşdy. Gülgüne we gara giňişlikleriň araçägi aýdyň bolsa-da, dürli nukdaýnazardan bulaşyk. Spiral basgançak, ýarym gülgüne we ýarym gara, dükanyň merkezinde ýerleşýär we üpjün edýär.

Lukmançylyk Gözellik Merkezi

LaPuro

Lukmançylyk Gözellik Merkezi Dizaýn gowy estetika däl. Bu giňişligiň ulanylyş usulydyr. Lukmançylyk merkezi birleşdirilen görnüş we işleýär. Ulanyjylaryň isleglerine düşünmek we olara rahatlyk we çyn ýürekden alada edýän daş-töwerekdäki ähli inçe täsirleri başdan geçiriň. Dizaýn we täze tehnologiýa ulgamy ulanyja çözgütleri üpjün edýär we dolandyrmak aňsat. Saglygy, abadançylygy we medisina meselesini göz öňünde tutup, merkez ekologiýa taýdan durnukly materiallary kabul etdi we gurluşyk işlerine gözegçilik etdi. Elementshli elementler ulanyjylar üçin hakykatdanam amatly dizaýna birleşdirildi.

Öý Arhitekturasynyň Dizaýny Arhitekturanyň

Bienville

Öý Arhitekturasynyň Dizaýny Arhitekturanyň Bu işleýän maşgalanyň maddy-tehniki üpjünçiligi, uzak wagtlap öýde bolmagyny talap edýärdi, bu bolsa işden we mekdepden başga-da olaryň saglygyna zyýan ýetirýärdi. Köp maşgalalar ýaly, daş-töwerege göçmek, açyk howany giňeltmek üçin has uly howly üçin şäher amatlyklaryna ýakynlyk alyşmak zerurmy ýa-da ýokmy diýip pikir edip başladylar. Uzaklara göçmegiň deregine, kiçijik şäher ýerlerinde içerki öý durmuşynyň çäklendirmelerine täzeden seredjek täze jaý gurmak kararyna geldiler. Taslamanyň guramaçylyk ýörelgesi, jemgyýetçilik ýerlerinden mümkin boldugyça açyk howany açmakdy.

Toý Ybadathanasy

Cloud of Luster

Toý Ybadathanasy Ustaponiýanyň Himeji şäherindäki toý dabarasy zalynda ýerleşýän toý ybadathanasydyr. Dizaýn, häzirki zaman toý dabarasynyň ruhuny fiziki giňişlige öwürmäge synanyşýar. Ybadathananyň hemmesi ak reňkli, daş-töweregi bag we suw howdanyna açýan egri aýna bilen örtülen bulut şekili. Sütünler minimalistik potolok bilen rahat birleşdirýän kelleler ýaly giperboliki paýtagtda ýerleşdirilýär. Basseýn tarapyndaky kapellanyň aýlawy, giperboliki egridir, tutuş gurluşy suwuň üstünde ýüzýän ýaly görünmäge we ýeňilligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.