Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Satuw Jaýy

Zhonghe Kechuang

Satuw Jaýy Bu taslama materialyň, tehnologiýanyň we giňişligiň çuňlugyny we takyklygyny yzarlaýar we funksiýanyň, gurluşyň we görnüşiň bitewiligini nygtaýar. Iň oňat estetiki elementleri emele getirmek, iň täze dizaýn maksadyna ýetmek, adamlara çäksiz tehnologiýa öwrülişigi bermek üçin yşyklandyryş effekti we täze materiallaryň utgaşdyrylmagy arkaly.

Ýaşaýyş Jaýy

Casa Lupita

Ýaşaýyş Jaýy Casa Lupita, Meridanyň, Meksikanyň we taryhy etraplarynyň nusgawy kolonial arhitekturasyna hormat goýýar. Bu taslama miras mekany hasaplanýan kasonanyň dikeldilmegini, binagärlik, içerki, mebel we peýza design dizaýnyny öz içine aldy. Taslamanyň konseptual şerti kolonial we häzirki zaman binagärliginiň bölünişigi.

Cifi Donut Çagalar Bagy

CIFI Donut

Cifi Donut Çagalar Bagy CIFI Donut çagalar bagy ýaşaýyş jaýyna birikdirildi. Amaly we gözelligi birleşdirýän mekdebe çenli çagalar üçin okuw ýerini döretmek üçin satuw meýdançasyny bilim meýdançasy bilen birleşdirmäge synanyşýar. Üç ölçegli giňişlikleri birleşdirýän halka gurluşynyň üsti bilen bina we peýza. Gabat gelýär we gyzykly we terbiýeçilik ähmiýetine eýe bolan iş ýerini emele getirýär.

Restoran

Thankusir Neverland

Restoran Taslamanyň meýdany gaty uly, elektrik we suwy üýtgetmek we merkezi howany sowatmak üçin çykdajylar, beýleki aşhana enjamlary we enjamlary ýaly ýokary, şonuň üçin içerki giňişligi bezemek üçin bar bolan býudjet gaty çäklidir, şonuň üçin dizaýnerler “ binanyň tebigat gözelligi & quot; bu uly täsinlik berýär. Üçegi dürli ölçegli asman çyralaryny oturtmak arkaly üýtgedildi. Gündizine gün asman çyralaryndan şöhle saçýar, tebigaty döredýär we sazlaşykly ýagtylyk effektini döredýär.

Ýapon Restorany We Bar

Dongshang

Ýapon Restorany We Bar Dongshang, Pekinde ýerleşýän ýapon restorany we bar, dürli görnüşdäki we ululykdaky bambukdan ybarat. Taslamanyň görnüşi, ýapon estetikasyny hytaý medeniýetiniň elementleri bilen birleşdirip, özboluşly nahar gurşawyny döretmekdi. Iki ýurduň sungaty we senetçiligi bilen berk baglanyşygy bolan adaty material, ýakyn gurşaw döretmek üçin diwarlary we potoloklary öz içine alýar. Tebigy we dowamly material, Hytaýyň nusgawy hekaýasynda, Bambuk bagynyň ýedi akyldaky şäherlere garşy filosofiýany alamatlandyrýar we içki bölegi bambuk bagynyň içinde naharlanmak duýgusyny döredýär.

Jaý

Zen Mood

Jaý “Zen Mood” 3 esasy hereketlendirijide jemlenen konseptual taslama: Minimalizm, uýgunlaşma we estetika. Aýry-aýry segmentler dürli şekilleri we ulanyşlary döredýär: iki formatdan peýdalanyp, jaýlar, ofisler ýa-da sergi otaglary döredilip bilner. Her modul, 01 ýa-da 02 gatyň içinde 19m²-da ýerleşdirilen 3.20 x 6.00m bilen bezeldi. Ulag esasan ýük awtoulaglary bilen amala aşyrylýar, ony diňe bir günde eltip we gurup bolýar. Arassa we ösen konstruktiw usul arkaly mümkin bolan ýönekeý, janly we döredijilik giňişliklerini döredýän özboluşly, häzirki zaman dizaýny.