Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Döredijilik Taýdan Täzeden

Redefinition

Döredijilik Taýdan Täzeden Taslama gysgaça, dagyň ýaşaýyş tipologiýalarynyň rustiki ýatlamalaryny goýmazdan, dag kontekstini saklamakdy. Bu adaty dag jaýynyň düýpli abatlanylmagyny öz içine alýardy. Hemme zat esasy materiallar metal, sosna agajy we mineral agregatlar, adam zähmeti we tejribe hökmünde ulanylar. Munuň esasy pikiri, eýeleriň peýdaly we tanyş bolanyndan soň, obýektleriň ulanylmagyna we duýgur bahasyna eýe bolmak, şeýle hem materiallaryň üýtgeýän güýjüni göz öňünde tutmak bilen dizaýn etmekdi.

Restoran

100 Bites Dessert

Restoran Dizaýn mowzugy, grafiki portretler, diş modelleri, meşhurlaryň baş wizuallary, her bir müşderiniň tagamyny güýçlendirmek üçin esasy aýratynlyklardyr. Ajaýyp goňur we ak grafiki potolokdan başlap, ak super grafiki diwara, tertipli öndürilen önüm ekrany diwaryna, dürli onýyllyklary görkezýän 100 sany dişleme nyşany bilen bilelikde baý dizaýn edilen gara gülkünç tagam bulaşdyrýar.

Korporatiw Dizaýn

Vivifying Minimalism

Korporatiw Dizaýn Elýeterli, klassiki spa bejergisini hödürlemek bilen ösen tehnologiýalara esaslanýan bejeriş usullaryny özleşdirýän häzirki zaman giňişligini döretmekdi. Netijede, ýyly klassiki interýerleriň tanyş manylaryny goşmak bilen ylmy laboratoriýalaryň tygşytlylygyny döredýän dinamiki giňişlik döretmek boldy. Grounder lobbisine ylham zen filosofiýasyndan we kosmosyň ajaýyp tebigatyndan gelip çykypdyr. Kliniki ak we ylmy sebäbini görkezýän ak lavaplaster, klassiki palitradan şokolad goňur, adam islegleriniň ýakymly manylaryny görkezýär.

Lukmançylyk Merkezi

Neo Derm The Center

Lukmançylyk Merkezi Çyzyklaryň mowzugyny rezonanslaşdyrmak üçin niýetlenendir we hek reňkli bellikler, bu aýratyn deri ideg merkezi üçin ajaýyp we gujurly dizaýny görkezmek üçin ýeterlikdir. Ak çyzykly şöhleler ak potolokda hereket edýär we dinamika bilen daş-töweregi giňeldýär. Kabul edişlik bilen ýanaşyk dynç alyş zolagy, mebelden haly çenli hek reňkli hekde goýulýar, bu Wiktoriýa duralgasyna göz aýlamak bilen ýaş we ýaşarýan marka mazmunyny nygtaýar.

Sergi We Gepleşik Meýdançasy

All Love in Town Sales Center

Sergi We Gepleşik Meýdançasy Söwda meýdançasy, teatr we muzeý ýaly sungat we estetika bilen doly işewürlige gönükdirilen iş meýdany bolup biler. Dizaýnerleriň köpüsi, adamlaryň we daş-töweregiň intensiw utgaşmasynyň garaşyşymyzdan has möhüm boljakdygyny hiç wagt pikir etmediler. Içerki giňişlik döretdik, arzan bahaly materiallardan çyra lampalary, Ping Pong we Ro Christmasdestwo bezeg şarlaryndan has köp peýdalanyp, adamlar içeri girip, özüne çekiji täsir galdyrdy. Aýry-aýry dizaýn sebäpli şol döwürde tutuş pudakda.

Kino

Wuhan Pixel Box Cinema

Kino “Piksel” şekilleriň esasy elementidir, dizaýner bu dizaýnyň mowzugy bolmak üçin hereket we piksel gatnaşyklaryny öwrenýär. “Piksel” kinoteatryň dürli ugurlarynda ulanylýar. Kassanyň uly zalynda 6000-den gowrak poslamaýan polat panellerden emele gelen ägirt uly egri konwert bar. Aýratynlyk diwary diwardan çykýan köp mukdarda inedördül zolaklar bilen bezelip, kinonyň ajaýyp adyny görkezýär. Bu kinoteatryň içinde her kim “Pixel” elementleriniň birleşmegi netijesinde döredilen sanly dünýäniň ajaýyp atmosferasyndan lezzet alardy.