Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Wagtlaýyn Maglumat Merkezi

Temporary Information Pavilion

Wagtlaýyn Maglumat Merkezi Taslama dürli funksiýalar we çäreler üçin Londonyň Trafalgar şäherindäki garyşyk wagtlaýyn pawiliondyr. Teklip edilýän gurluş, esasy gurluşyk materialy hökmünde ýük daşaýan konteýnerleri gaýtadan ulanmak arkaly "wagtlaýynlyk" düşünjesini nygtaýar. Onuň metal tebigaty, düşünjäniň geçiş häsiýetini güýçlendirýän bar bolan bina bilen gapma-garşylykly gatnaşyklary ýola goýmagy maksat edinýär. Mundan başga-da, binanyň resmi taýdan beýan edilmegi, binanyň gysga ömrüniň dowamynda wizual täsirleşmegi özüne çekmek üçin saýtda wagtlaýyn bellik döredýän tötänleýin tertipde tertipleşdirilýär.

Taslamanyň ady : Temporary Information Pavilion, Dizaýnerleriň ady : Yu-Ngok Lo, Müşderiniň ady : YNL Design.

Temporary Information Pavilion Wagtlaýyn Maglumat Merkezi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.