Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly

Dava

Dava açyk meýdan ofisleri, mekdepler we uniwersitetler üçin işlenip düzüldi, bu ýerde asuda we jemlenen iş tapgyrlary möhümdir. Modullar akustiki we görüş bozulmalaryny azaldýar. Üçburç görnüşi sebäpli mebel giňişlikde tygşytly we dürli tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Dawanyň materiallary WPC we ýüň ýüplük bolup, ikisi hem biodegrirlenip bilner. Plagin ulgamy iki diwary planşetiň üstünde düzýär we önümçilikde we işlemekde ýönekeýligi görkezýär.

Akylly Mebel

Fluid Cube and Snake

Akylly Mebel Salam Wud, jemgyýetçilik ýerleri üçin akylly funksiýalary bolan açyk mebelleriň hataryny döretdi. Jemgyýetçilik mebelleriniň reanryny täzeden gözden geçirip, gün panelleriniň we batareýalarynyň birleşdirilmegini talap edýän yşyklandyryş ulgamy we USB rozetkalary bilen görnükli we işleýän gurnamalary tasladylar. Akeylan modully gurluşdyr; elementleri berlen sahypa laýyk gelýär. “Fluid Cube” - gün öýjüklerini öz içine alýan aýna üstündäki durnukly birlik. Studiýa dizaýnyň maksady, gündelik ulanylýan makalalary söýgüli zatlara öwürmek diýip hasaplaýar.

Nahar Saçagy

Augusta

Nahar Saçagy Awgusta nusgawy nahar stoluny täzeden düşündirýär. Bizden öňki nesilleri görkezýän dizaýn, göze görünmeýän kökden ösýän ýaly. Stol aýaklary, kitap bilen gabat gelýän planşet saklamak üçin ýetip, bu umumy ýadroga gönükdirilendir. Gaty Europeanewropaly hoz agajy paýhas we ösüş manysy üçin saýlandy. Mebel öndürijiler tarapyndan taşlanan agaç, işlemek üçin kynçylyklary üçin ulanylýar. Düwünler, çatryklar, ýel titreýär we täsin aýlawlar agajyň durmuşy hakda gürrüň berýär. Agajyň özboluşlylygy, bu hekaýany maşgala miras mebelleriniň bir böleginde ýaşamaga mümkinçilik berýär.

Gürleýji

Sperso

Gürleýji Sperso Sperm we Ses sözlerinden gelýär. Aýna köpürjigiň we gürleýjiniň kellesindäki çukuryna mahsus görnüşi, erkeklik sperminiň jübütleşýän wagty aýal ýumurtgasyna edil erkeklik sperminiň ody ýaly daşky gurşawyň daş-töweregine çuňňur aralaşmagyny aňladýar. Maksat daşky gurşawda ýokary güýç we ýokary hilli ses öndürmek. Simsiz ulgam ulanyja jübi telefonyny, noutbugy, planşetleri we beýleki enjamlary gürleýjä Bluetooth arkaly birikdirmäge mümkinçilik berýär. Bu potolok gürleýjini otagda, ýatylýan otaglarda we telewizor otagynda ýörite ulanyp bolýar.

Oturgyç

Ane

Oturgyç Ane taburynda sazlaşykly ýüzýän ýaly görünýän, ýöne agaç aýaklaryndan garaşsyz, polat çarçuwanyň üstünde gaty agaç bölekleri bar. Dizaýner, kepillendirilen ekologiýa taýdan arassa agaçdan ýasalan oturgyjyň, dinamiki görnüşde ýerleşdirilen we kesilen agaç görnüşiniň köp böleklerini täsin ulanmak arkaly emele gelendigini aýdýar. Oturgyçda oturanyňyzda, arka tarap birneme ýokarlanmagy we gapdaldaky aýlaw burçlary tebigy, amatly oturgyç üpjün edýän görnüşde tamamlanýar. Ane taburynyň ajaýyp görnüşi döretmek üçin diňe dogry çylşyrymlylyk derejesi bar.

Kofe Toplumy

Riposo

Kofe Toplumy Bu hyzmatyň dizaýny, 20-nji asyryň başynda iki sany nemes Bauhaus we rus awangardy tarapyndan ylhamlandy. Gaty göni geometriýa we oýlanyşykly işlemek şol döwrüň manifestleriniň ruhuna doly laýyk gelýär: "amatly zat owadan". Şol bir wagtyň özünde, häzirki zaman tendensiýalaryna eýerip, dizaýner bu taslamada iki gapma-garşylykly materialy birleşdirýär. Klassiki ak süýt farfor dykylykdan ýasalan açyk gapaklar bilen doldurylýar. Dizaýnyň işleýşi ýönekeý, amatly tutawaçlar we formanyň umumy ulanylyşy bilen goldanýar.