Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýahta Ýahtanyň

Portofino Fly 35

Ýahta Ýahtanyň Zalda, şeýle hem kabinalarda ýerleşýän uly penjirelerden tebigy yşyk bilen doldurylan Portofino Fly 35. Ölçegleri bu ululykdaky gaýyk üçin görlüp-eşidilmedik giňişlik duýgusyny hödürleýär. Içerki reňkleriň we materiallaryň deňagramly kompozisiýalaryny saýlap, içerki dizaýnyň halkara meýillerine eýerip, häzirki zaman we amatly ýerlerde daşky gurşawy döredip, reňk palitrasy ýyly we tebigydyr.

Lýubka

Thalia

Lýubka Waşbasin güllemäge we doldurmaga taýyn bud ýaly bolup görünýär: şeýle bir gülleýär welin, ýokarky böleginde, beýlekisi aşaky böleginde gaty agaç garynjasy we çeňňek ussat birleşiginden ýasaldy. Dürli däneleriň şadyýan birleşmegi bilen üýtgeşik ýuwulýan gap-gaçlary öndürýän, dürli öwüşginli we reňkli janlylygy üpjün edýän berk we ygtybarly oýun. Bu obýektiň gözelligi, assimetriýa we sazlaşyk bilen dürli şekilleriň we agaçly düýpleriň gabat gelmegi bilen häsiýetlendirilýär.

Yşyklandyryş We Ses Ulgamy Yşyklandyryşyň

Luminous

Yşyklandyryş We Ses Ulgamy Yşyklandyryşyň Ergonomiki yşyklandyryş çözgüdini we bir önümde daş-töweregi gurşap alýan ses ulgamyny hödürlemek üçin döredilen ýagty. Ulanyjylaryň duýmak isleýän duýgularyny döretmäge we bu maksada ýetmek üçin ses bilen ýagtylygyň utgaşmasyny ulanmaga gönükdirilendir. Ses ulgamy ses şöhlelenmesi esasynda işlenip düzüldi we otagda simli we köp gürleýjini gurnamagyň zerurlygy bolmazdan, otagdaky 3D gurşaw sesini simulasiýa edýär. Maýatnik çyrasy hökmünde Luminous göni we gytaklaýyn yşyklandyryş döredýär. Bu yşyklandyryş ulgamy, ýalpyldawuk we görüş problemalarynyň öňüni alýan ýumşak, birmeňzeş we pes kontrastly ýagtylygy üpjün edýär.

Elektrik Welosiped

Ozoa

Elektrik Welosiped OZOa elektrik welosipedinde üýtgeşik “Z” görnüşli çarçuwa bar. Çarçuwa, tigirler, rul, oturgyç we pedallar ýaly ulagyň esasy funksional elementlerini birleşdirýän döwülmedik çyzyk emele getirýär. “Z” görnüşi, gurluşy tebigy gurlan arka asmany üpjün edip biljek derejede gönükdirilendir. Agramyň tygşytlylygy, ähli böleklerde alýumin profilleriniň ulanylmagy bilen üpjün edilýär. Aýrylyp bilinýän, zarýad berilýän litiý ion batareýasy çarçuwa birleşdirildi.

Jemgyýetçilik Älemi

Quadrant Arcade

Jemgyýetçilik Älemi Ikinji derejeli sanalan arka, dogry ýagtylygy gerek ýerinde ýerleşdirmek arkaly çakylykly köçe görnüşine öwrüldi. Umuman, daş-töweregi yşyklandyrmak birmeňzeş ulanylýar we täsirleri iýerarhiki taýdan sahnalaşdyrylýar, gyzyklanma döredýän we giňişligiň has köp ulanylmagyna itergi berýän ýeňil nagyşlaryň üýtgemelerine ýetmek üçin. Dinamiki aýratynlyk maýatnikini dizaýn etmek we ýerleşdirmek üçin strategiki birleşme, wizual effektleriň aşa köp inçe görünmegi üçin hudo .nik bilen bilelikde dolandyryldy. Gün şöhlesiniň ýitmegi bilen ajaýyp gurluş elektrik yşyklandyryşynyň ritmi bilen hasam artýar.

Giňeldilip Bilinýän Stol

Lido

Giňeldilip Bilinýän Stol Lido kiçijik gönüburçly gutuda bukulýar. Eplenende, ownuk zatlar üçin ammar gutusy bolup hyzmat edýär. Gapdal tarelkalary galdyrsalar, bogun aýaklary gutudan çykýar we Lido çaý stoluna ýa-da kiçijik stoluň başyna öwrülýär. Edil şonuň ýaly-da, iki gapdalyndaky gapdal plitalary doly açsalar, ýokarky tablisa ini 75 Cm bolan uly stola öwrüler. Bu saçak nahar saçagy hökmünde ulanylyp bilner, esasanam Koreýada we Japanaponiýada nahar wagtynda polda oturmak umumy medeniýet.