Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gozgalmaýan Emläk Gullugy

The Float

Gozgalmaýan Emläk Gullugy Bu taslamada arhitekturany, içerki we peýza .y dizaýn edýäris. Kazyýet “Gozgalmaýan emläk gullugy”, hakyky adyň ady “Sky villa”, şonuň üçin düşünjäni başlangyç nokady hökmünde göz öňüne getiriň. Taslama Sýamen şäheriniň merkezinde ýerleşýär, bazanyň töweregindäki şertler amatsyz, köne kwartiralar we gurluşyk meýdançalary bar, tersine mekdep, peýza .y gurşap almaýar. Netijede, [Float] düşünjesi bilen satuw merkezini 2F beýiklige çekiň we öz peýzacapeyňyzy, basgançakly howuz dörediň, şonuň üçin satuw merkezi suwda ýüzmegi halaýar we myhmanlar uly meýdandan geçýärler. howuzdan we satuw ofisiniň birinji gatyndan yzky basgançaklara çykyň we satuw zalyna çykyň. Gurluşyk polat gurluşdyr, binanyň dizaýny we içerki dizaýn tehnikada birleşmegi we bitewiligi gözleýär.

Jaý

Geometry Space

Jaý Bu taslama, Şanhaýyň etegindäki [SAC Beigan Hill International Arts Centre] ýerleşýän villa taslamasy, jemgyýetde köp sanly medeni çäräni hödürleýän sungat merkezi bar, villa ofis ýa-da studiýa ýa-da öý bolup biler, jemgyýetçilik gözleg merkezinde uly köl bar. , bu model göni kölüň boýunda. Binanyň aýratyn aýratynlyklary, ýapyk giňişlige dizaýnda iň uly üýtgeşikligi we döredijiligi berýän, şeýle hem giňişligiň erkinligi we üýtgemegi sebäpli içerki gurluş, dizaýn usuly has üýtgeýär, giňelip bilýän geometriýa, sütünsiz ýapyk giňişlikdir. [Sungat merkezi] tarapyndan döredilen döredijilik pikirlerine laýyklykda içerki giňişlik döredýär. Bölünen derejeli gurluş görnüşi we esasy basgançaklar içki giňişligiň ortasynda, çep we sag taraplar ikä bölünen basgançaklar, şonuň üçin giňişligi birleşdirýän jemi bäş dürli basgançakly meýdança.

Gozgalmaýan Emläk Gullugy

The Ribbon

Gozgalmaýan Emläk Gullugy Açyk giňişlikdäki, “Lentanyň tansy” ýaly umumy meýdany ak, mebel ýerleşdirmek düşünjesini ulanyň, giňişlik bilen baglanyşyk guruň, iň aýratyn zat diwar bilen kabinetiň arasyndaky gatnaşyk, birleşmek potolok we ýer bilen stol, tertipsiz geometriýa bilen bilkastlaýyn bölüň, diňe şöhläniň aşa köp kemçiliklerini ýapman, eýsem ýagtylygyň şöhlelenmesi arkaly lentanyň egri görnüşli abstrakt ideýasyny görkezip, häzirki zaman düşünjesini görkezýär.

Gozgalmaýan Emläk Satuw Merkezi

MIX C SALES CENTRE

Gozgalmaýan Emläk Satuw Merkezi gozgalmaýan emläk satuw merkezi. Asyl binagärlik görnüşi aýna kwadrat gutydyr. Umumy içerki dizaýny binanyň daşyndan görmek bolýar we içki dizaýny binanyň beýikligi bilen doly şöhlelenýär. Dört funksiýa meýdançasy, multimediýa displeý meýdançasy, model görkeziş meýdançasy, gepleşik diwany we material görkeziş meýdançasy bar. Dört funksiýa meýdany dargadylan we üzňe görünýär. Şeýlelik bilen iki dizaýn düşünjesine ýetmek üçin tutuş meýdany birleşdirmek üçin lenta dakdyk: 1. funksiýa meýdançalaryny birleşdirmek 2. Binanyň beýikligini emele getirmek.

Ofis Binasy

FLOW LINE

Ofis Binasy Binanyň daşky diwary sebäpli ýerdäki boşluk tertipsiz we egri. Şonuň üçin dizaýner, akym duýgusyny döretmek umydy bilen akym çyzyklary düşünjesini ulanýar we ahyrynda akym çyzyklaryna öwrülýär. Ilki bilen jemgyýetçilik koridoryna ýanaşyk daşarky diwary ýykdyk we üç sany funksiýa meýdançasyny ulandyk, üç ugry aýlamak üçin akym liniýasyny ulandyk, akym çyzygy hem daşarky girelge. Kompaniýa bäş bölüme bölünýär we biz olara wekilçilik etmek üçin bäş setir ulanýarys.

Dizaýn / Satuw Sergisi

dieForm

Dizaýn / Satuw Sergisi “DieForm” sergisini şeýle täzelik döredýän dizaýn we täze amaly düşünje. Wirtual sergi otagynyň önümleriniň hemmesi fiziki taýdan görkezilýär. Bu ýere gelýänler önümden ne mahabat, ne-de satuw işgärleri bilen gyzyklanýar. Her önüm barada goşmaça maglumatlary multimediýa displeýlerinde ýa-da önümleri ýerinde sargyt edip boljak wirtual sergi otagynda (programma we web sahypasy) tapyp bilersiňiz. Bu düşünje, marka däl-de, önüme ünsi çekip, gyzykly önümleriň görnüşini görkezmäge mümkinçilik berýär.