Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat

Zeitgeist

Sagat Sagat akylly, tehnologiýa we çydamly materiallar bilen baglanyşykly zeitgeisti görkezýär. Önümiň ýokary tehnologiýaly ýüzi ýarym torus uglerod korpusy we wagt displeýi (ýeňil deşikler) bilen aňladylýar. Uglerod geçmişiň galyndylary hökmünde metal bölegini çalyşýar we sagadyň işleýiş bölegini nygtaýar. Merkezi bölegiň ýoklugy, innowasion LED görkezijiniň nusgawy sagat mehanizminiň ornuny tutýandygyny görkezýär. Softumşak yşyk çyrasy eýesiniň halaýan reňkiniň aşagynda sazlanyp bilner we ýagtylyk datçigi yşyklandyryşyň güýjüne gözegçilik eder.

Robot Ulagy

Servvan

Robot Ulagy Beýleki ulaglar bilen tor emele getirýän Resurslara esaslanýan ykdysadyýet üçin hyzmat ulagynyň taslamasy. Singleeke ulgam biri-biri bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär, bu ýolagçylaryň gatnawynyň netijeliligini, şeýle hem ýol otlusynyň hereketi (FX faktorynyň azalmagy, ulaglaryň arasyndaky aralyk) sebäpli netijeliligiň ýokarlanmagyny üpjün edýär. Ulagda pilotsyz dolandyryş bar. Ulag simmetrik taýdan: öndürmek üçin arzan. Dört aýlawly hereketlendiriji tigir we hereketi tersine öwürmek mümkinçiligi bar: uly ölçegli manevr. Oturylyşyk ýolagçylaryň aragatnaşygyny gowulandyrýar.

Iýmitlendiriji

Food Feeder Plus

Iýmitlendiriji Iýmitlendiriji plýus çagalara diňe bir iýmäge kömek etmän, ene-atalar üçin has köp garaşsyzlygy aňladýar. Ene-atalar tarapyndan taýýarlanan iýmitleri ezeniňizden soň, çagalar özleri tutup, emdirip we çeýnäp bilerler. “Food Feeder Plus”, çagalaryň ulalýan işdäsini kanagatlandyrmak üçin has uly, çeýe silikon halta bilen aýratynlyklara eýe. Bu iýmitlenmek zerurdyr we çagalara täze gaty iýmitleri howpsuz öwrenmäge we lezzet almaga mümkinçilik berýär. Iýmitleri arassalamagyň zerurlygy ýok. Iýmitleri silikon halta salyň, gysga gulpy ýapyň we bäbekler täze iýmit bilen öz-özünden iýmitlenip bilerler.

Emeli Topografiýa

Artificial Topography

Emeli Topografiýa Gowak ýaly uly mebel Bu baýrakly taslama, konteýner halkara bäsleşiginde baş sungat baýragyny aldy. Meniň pikirim, gowak ýaly amorf giňişlik gurmak üçin konteýneriň içindäki göwrümi boşatmak. Diňe plastmassa materialdan ýasalýar. 10 mm galyňlykdaky ýumşak plastmassa materialyň takmynan 1000 sahypasy kontur çyzgy görnüşinde kesilip, gatlak ýaly laminirlendi. Bu diňe bir sungat däl, eýsem uly mebel. Allhli bölekler diwan ýaly ýumşak bolany üçin, bu giňişlige giren adam öz bedeniniň görnüşine laýyk ýer tapyp dynç alyp biler.

Içki Giňişlik Içerki

Chua chu kang house

Içki Giňişlik Içerki Bu jaýdaky akupunktur nokady, ýapyk meýdany asudalygyň täze görnüşine birleşdirmekdi. Bulary etmek bilen, jaýyň boşlugyny goramak üçin belli bir taryhy we çig jady dikeldilýär. Täze ýaşaýyş jaýy içerki bir täsinlik bilen tamamlanýar; gury we çyg aşhana aşhananyň içinde we aşhananyň içinde nahar. Livingaşaýyş meýdançasy, elektrik simleriniň şahsy ýaşaýyş jaýyna öwrülen täsirli sungat hüjümi bilen kesildi. Umumy ünsi doldurmak üçin, ähli reňkli diwarlara reňkli yşyk çyralary gerek.

Senenama

Calendar 2014 “Town”

Senenama Şäher, senenama erkin ýygnanyp boljak bölekleri bolan kagyz senet toplumy. Dürli görnüşdäki binalary bir ýere jemläň we öz kiçijik şäheriňizi döretmekden lezzet alyň. Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz Dizaýn bilen Durmuş düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.