Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran Bar Üçegi

The Atticum

Restoran Bar Üçegi Senagat gurşawynda restoranyň özüne çekijiligi binagärlikde we mebellerde öz beýanyny tapmalydyr. Bu taslama üçin ýörite işlenip düzülen gara we çal hek gips munuň subutnamalarynyň biridir. Özboluşly, gödek gurluşy ähli otaglardan geçýär. Jikme-jik ýerine ýetirilende, çig polat ýaly materiallar bilkastlaýyn ulanyldy, olaryň kebşirleýiş tikinleri we üweýiş belgileri görünýärdi. Bu täsir muntin penjirelerini saýlamak bilen goldanýar. Bu sowuk elementler ýyly dub agajy, el bilen meýilleşdirilen otly parket we doly ekilen diwar bilen tapawutlanýar.

Çyra

vanory Estelle

Çyra Estelle silindr görnüşli, elde ýasalan aýna korpus görnüşinde nusgawy dizaýny dokma çyrasyna üç ölçegli yşyklandyryş effektini döredýän innowasiýa yşyklandyryş tehnologiýasy bilen birleşdirýär. Lightagtylyk keýpini emosional tejribä öwürmek üçin bilkastlaýyn döredilen Estelle, çyra ýa-da smartfon programmasyndaky sensor paneli arkaly dolandyrylýan dürli reňkleri we geçişleri döredýän çäksiz dürli statiki we dinamiki keýpleri hödürleýär.

Göçürilýän Pawilion

Three cubes in the forest

Göçürilýän Pawilion Üç kub dürli häsiýetlere we funksiýalara eýe bolan enjamdyr (çagalar üçin oýun meýdançalary, jemgyýetçilik mebelleri, çeper zatlar, meditasiýa otaglary, duralgalar, kiçi dynç alyş ýerleri, garaşylýan otaglar, üçekli oturgyçlar) we adamlara täze giňişlik tejribelerini getirip biler. Ululygy we görnüşi sebäpli üç kub ýük awtoulag bilen aňsatlyk bilen daşalyp bilner. Ululygy, gurnama (meýilli), oturgyç ýüzleri, penjireler we ş.m. nukdaýnazaryndan her kub häsiýetli düzülendir. Üç kub, üýtgeşikligi we hereketliligi bilen çaý dabaralary otaglary ýaly ýapon adaty iň az ýerlere degişlidir.

Köp Ugurly Toplum

Crab Houses

Köp Ugurly Toplum Silesian peslikleriniň giň düzlüginde, täsin Sobotka şäheriniň üstünde beýik duman bilen örtülen bir jadyly dag ýeke dur. Tebigy landşaftlaryň we rowaýata öwrülen ýerleriň arasynda “Crab Houses” toplumy: gözleg merkezi bolmagy meýilleşdirilýär. Şäheri janlandyrmak taslamasynyň bir bölegi hökmünde döredijilik we täzelik döretmeli. Bu ýer alymlary, suratkeşleri we ýerli jemgyýeti birleşdirýär. Pawilýonlaryň görnüşi, otlaryň deňzine girýän gyrgyçlardan ylham alýar. Gijelerine şäheriň üstünde gezip ýören kebeleklere meňzeş gijeler yşyklandyrylar.

Tablisa

la SINFONIA de los ARBOLES

Tablisa “SINFONIA de los ARBOLES” tablisay dizaýnda poeziýa gözlegidir ... fromerden görnüşi ýaly tokaý asmana gaçýan sütünlere meňzeýär. Olary ýokardan görüp bilmeris; guşuň gözündäki tokaý tekiz halyna meňzeýär. Diklik keseligine öwrülýär we ikitaraplaýynlygynda henizem bitewi bolýar. Edil şonuň ýaly-da, “SINFONIA de los ARBOLES” tablisasy, agyrlyk güýjüne garşy çykýan inçe hasaplaýyş depesi üçin durnukly esas döredýän agaçlaryň şahalaryny ýada salýar. Diňe şu ýerde we gün şöhleleri agaçlaryň şahalarynda ýalpyldaýar.

Apotek Dükany

Izhiman Premier

Apotek Dükany Täze “Izhiman Premier” dükanynyň dizaýny moda we döwrebap tejribe döretmekde ösdi. Dizaýner, görkezilen zatlaryň her burçuna hyzmat etmek üçin materiallaryň we jikme-jiklikleriň dürli garyndysyny ulandy. Her görkeziş meýdançasy materiallaryň häsiýetlerini we görkezilen önümleri öwrenmek bilen aýratyn bejerildi. Kalkutta mermer, hoz agajy, dub agajy we aýna ýa-da akril arasynda garyşýan materiallaryň nikasyny döretmek. Netijede, tejribe her bir funksiýa we hödürlenýän zatlara laýyk gelýän döwrebap we owadan dizaýn bilen müşderiniň isleglerine esaslandy.