Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Wizual Aragatnaşyk

Plates

Wizual Aragatnaşyk “Didyk Pictures” enjamlar dükanynyň dürli bölümlerini görkezmek üçin, üstünde dürli enjam enjamlary bolan restoran görnüşinde hödürlenýän birnäçe tabak hökmünde hödürlemek pikiri geldi. Ak fon we ak tagamlar hödürlenýän zatlary has-da artdyrmaga we dükana gelýänlere belli bir bölüm tapmagy aňsatlaşdyrmaga kömek edýär. Suratlar, şeýle hem, Estoniýanyň hemme ýerinde jemgyýetçilik ulaglarynda 6x3 metrlik belliklerde we afişalarda ulanyldy. Ak fon we ýönekeý kompozisiýa bu mahabat habaryny hatda awtoulagdan geçip barýan adam hem duýmaga mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Plates, Dizaýnerleriň ady : Sergei Didyk, Müşderiniň ady : Didyk Pictures.

Plates Wizual Aragatnaşyk

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.