Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Daga Çykmak

Wisdom Path

Daga Çykmak Işlemeýän suw diňi, daga çykmak üçin täzeden gurmak üçin ussahananyň ýolbaşçylary tarapyndan karar berildi. Daş-töweregindäki iň beýik nokat bolmak ussahananyň daşynda gowy görünýär. Senez kölünde, ussahananyň çäginde we töweregindäki sosna tokaýynda ajaýyp görnüş bar. Okuwy gutarandan soň, talyplar gözegçilik nokady bolan diňiň iň ýokarsyna çykmak dabarasyna gatnaşýarlar. Minaranyň töweregindäki spiral hereketi, tejribe toplamagyň nyşanydyr. Iň ýokary nokat, ahyrsoňy paýhas daşyna öwrülýän durmuş tejribesiniň nyşanydyr.

Küşt Taýagy Tort Gaplamak Gaplamanyň

K & Q

Küşt Taýagy Tort Gaplamak Gaplamanyň Bu bişirilen önümler üçin gaplama dizaýny (taýak tortlary, maliýeleşdirijiler). Uzynlygy we ini 8: 1 bolan bu ýeňleriň gapdallary gaty uzyn we barlag tagtasynyň nagşy bilen örtülendir. Bu nagyş, ýeňiň mazmunyny görüp boljak merkezi ýerleşýän penjiräni öňe sürýär. Bu sowgat toplumyndaky sekiz ýeňiň hemmesi deňleşdirilende, küşt tagtasynyň owadan barlanan nagşy ýüze çykýar. K & amp; S aýratyn pursatyňyzy patyşanyň we şa aýalynyň çaý wagty ýaly ajaýyp edýär.

Wafli Tort Gaplamak Gaplamanyň

Miyabi Monaka

Wafli Tort Gaplamak Gaplamanyň Bu noýba jamy bilen doldurylan wafli tort üçin gaplama dizaýny. Paketler ýapon otagyny oýarmak üçin tatami motifleri bilen bezelendir. Şeýle hem, paketlerden başga-da ýeň stilindäki paket dizaýnyny oýlap tapdylar. Bu (1) adaty kamin görkezmäge, çaý otagynyň özboluşly aýratynlygyny görkezmäge we (2) 2 düşekli, 3 düşekli, 4,5 matly, 18 matly we beýleki dürli ululykdaky çaý otaglaryny döretmäge mümkinçilik berdi. Paketleriň arka taraplary aýratyn satylyp bilner ýaly tatami motifinden başga dizaýnlar bilen bezelipdir.

Surat Sungaty Suratyň

Forgotten Paris

Surat Sungaty Suratyň Parisatdan çykarylan Pari Paris, Fransiýanyň paýtagtyndaky köne ýerleriň ak we ak suratlary. Bu dizaýn, bikanun we girmek kyn bolany üçin az adam bilýän ýerleriň repertuarydyr. Matthieu Bouvier bu ýatdan çykarylan geçmişi tapmak üçin on ýyl bäri bu howply ýerleri öwrenýär.

Gaplanan Kokteýller

Boho Ras

Gaplanan Kokteýller Boho Ras iň oňat ýerli hindi ruhlary bilen ýasalan gaplanan kokteýlleri satýar. Önümde adaty bolmadyk çeper durmuş ýörelgesini özüne çekýän Bohemian wibesi bar we önümiň wizual görnüşi, sarp edijiniň kokteýl içeninden soň alýan sesiniň abstrakt şekilidir. Global we Localerli duşuşýan, önüm üçin “Glocal vibe” emele getirýän orta nokadyna ajaýyp ýetmegi başardy. Boho Ras 200ml çüýşelerde arassa ruhlary we gaplanan kokteýlleri 200ml we 750 ml çüýşelerde satýar.

Podkast

News app

Podkast Habarlar ses maglumatlary üçin söhbetdeşlik programmasydyr. Maglumat bloklaryny suratlandyrmak üçin suratlar bilen iOS alma tekiz dizaýnyndan ylham aldy. Görnüşe görä, fonda bloklary tapawutlandyrmak maksady bilen elektrik gök reňk bar. Ulanyjyny ünsüni sowmazdan ýa-da ýitirmän programmany ulanmagy aňsatlaşdyrmak üçin grafiki elementler gaty az.