Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şäher Täzelenişi

Tahrir Square

Şäher Täzelenişi Tahrir meýdany Müsüriň syýasy taryhynyň diregi bolup durýar we şonuň üçin şäher dizaýnyny janlandyrmak syýasy, daşky gurşaw we jemgyýetçilik desideratumdyr. Baş meýilnama käbir köçeleri ýapmagy we ulag akymyny bozmazdan bar bolan meýdança birleşdirmegi göz öňünde tutýar. Soňra dynç alyş we täjirçilik funksiýalaryny, şeýle hem Müsüriň häzirki syýasy taryhyny bellemek üçin ýadygärlik ýerleşdirmek üçin üç taslama döredildi. Meýilnama gezelenç etmek we oturmak üçin ýeterlik ýer we şäheriň reňkini tanatmak üçin ýaşyl meýdanyň ýokary derejesini göz öňünde tutdy.

Taslamanyň ady : Tahrir Square, Dizaýnerleriň ady : Dalia Sadany, Müşderiniň ady : Dezines, Dalia Sadany Creations.

Tahrir Square Şäher Täzelenişi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.