Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Talyplar Umumy Ýaşaýyş Jaýy

Koza Ipek Loft

Talyplar Umumy Ýaşaýyş Jaýy Koza Ipek Loft, 8000 m2 meýdanda 240 orunlyk kuwwatlylygy bolan talyp myhmanhanasy we ýaşlar merkezi hökmünde craft312 studiýasy tarapyndan döredildi. Koza Ipek Loft gurluşyk işleri 2013-nji ýylyň maý aýynda tamamlandy. Umuman alanyňda, myhmanhana girelgesi, ýaşlar merkezine giriş, restoran, konferensiýa otagy we foý, innowasiýa, döwrebap we 12 gatly binanyň köp sanly okuw zallary, otaglary we administratiw ofisleri amatly ýaşaýyş ýerleri döredildi. Coreadro öýjüklerinde 2 adam üçin otaglar, her gat, iki bölüm we 24 adam ulanylyşy boýunça tertiplenýär.

Ofis Binasy

Jansen Campus

Ofis Binasy Bina, senagat meýdany bilen köne şäheri baglanyşdyrýan we üçburçluk görnüşlerini Oberrietiň adaty üçeklerinden alýan asmana ajaýyp täze goşundy. Taslama innowasiýa tehnologiýalaryny birleşdirýär, täze maglumatlary we materiallary öz içine alýar we berk Şweýsariýanyň “Minergie” durnukly gurluşyk standartlaryna laýyk gelýär. Fasad daş-töweregindäki agaç binalaryň heňleriniň dykyzlygyny ýokarlandyrýan garaňky öňünden patentlenen Rheinzink mesh bilen örtülendir. Custöriteleşdirilen iş ýerleri açyk meýilnama we binanyň geometriýasy Rheintal-a görünýär.

Sergi Otagy

Segmentation

Sergi Otagy Shoeseriň düşündirilende ýumşak aýakgap çyzyklary ünsden düşürilip bilinmez. Bu ýerde görkezýän beýleki topara ajaýyp aýakgaplary görkezmek üçin, ikinji gat potolok we sekiz sany aýratyn dizaýn yşyklandyryş komponenti, keýpiňi döredip, şol bir wagtyň özünde bu ýerdäki amorf çyzygy bilen özüni duýýar.

Ýaşaýyş Jaýy

Monochromatic Space

Ýaşaýyş Jaýy Monohromatiki giňişlik maşgala üçin jaýdyr we taslama täze eýeleriniň aýratyn zerurlyklaryny öz içine almak üçin ýaşaýyş meýdanyny ähli ýer derejesinde üýtgetmek barada. Garrylar üçin dostlukly bolmaly; häzirki zaman içerki dizaýny bar; ýeterlik gizlin ammar ýerleri; we köne mebelleri gaýtadan ulanmak üçin dizaýn öz içine almalydyr. Summerhaus D'zign, gündelik durmuş üçin amatly ýer döredýän içerki dizaýn geňeşçileri hökmünde meşgullandy.

Çagalar Eşik Dükany

PomPom

Çagalar Eşik Dükany Bölekleriň we tutuşlygyna duýulmagy, satyljak önümlere aýratyn ähmiýet berýän geometriýa goşant goşýar. Kynçylyklar döredijilik hereketinde giňişligi döwen, eýýäm kiçi ölçegli uly şöhle bilen güýçlendirildi. Dükanyň penjiresiniň, şöhläniň we dükanyň arka tarapynyň görkezijileri bolan potolony ýapmak görnüşi, programmanyň galan bölegine çekilişiň başlangyjydy; dolanyşyk, sergi, hyzmat hasaplaýjy, geýim we ammar. Bitarap reňk giňişligi agdyklyk edýär, boşlugy bellän we tertipleýän güýçli reňkler bilen gysylýar.

Kaşaň Sergi Otagy

Scotts Tower

Kaşaň Sergi Otagy Skotts diňi Singapuryň merkezinde ýerleşýän ilkinji ýaşaýyş jaýy bolup, öýde işleýän telekeçileriň we ýaş hünärmenleriň sanynyň köpelmegi bilen şäher ýerlerinde ýokary baglanyşykly, ýokary wezipeli ýaşaýyş jaýlaryna bolan islegi kanagatlandyrmak üçin döredildi. Binagär - UNStudio-dan Ben van Berkeliň, adatça şäher blokunyň üstünden keseligine aýlanjak aýratyn zolaklary bolan “dik şäher” barlygyny görkezmek üçin giňişlikleriň üýtgäp bilýän “giňişlikde boşluklar” döretmegi teklip etdik. dürli ýagdaýlara çagyrylýar.