Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Konýak Aýna

30s

Konýak Aýna Bu eser konýak içmek üçin döredildi. Aýna studiýada mugt berilýär. Bu, her aýna bölegi aýratyn edýär. Aýnany ele almak aňsat we ähli tarapdan gyzykly görünýär. Aýnanyň görnüşi, içmek üçin goşmaça lezzet goşýan dürli burçlardan ýagtylygy görkezýär. Kubokyň tekiz görnüşi sebäpli, iki gapdalynda-da dynç almak isleýän ýaly stakany stoluň üstünde goýup bilersiňiz. Eseriň ady we pikiri hudo .nigiň garramagyny belleýär. Dizaýn, garrylygyň nuanslaryny görkezýär we konýagyň hilini ýokarlandyrmak däbini ulanýar.

Deri Ideg Paketi

Bionyalux

Deri Ideg Paketi Derini bejermekde täze önümlerde derini dikeltmek düşünjesi, bagşy gaýtadan işlemek, daşky gurşawy goramak we ekologiki düşünje bilen deňeşdirilýär. 30 günlük derini gowulaşdyrmak bejergisiniň 60 günlük iýmit derejesindäki çäkli saklanyş möhletiniň önüm aýratynlyklaryndan 30 we 60 önümiň wizual tanamak nyşany hökmünde saýlanýar we ulanmagyň üç basgançagy, 1,2, 3 görüşe birleşdirildi.

Tüwi Bukjasy

Songhua River

Tüwi Bukjasy Songhua River Rice, SOURCEAGE Azyk Toparyndaky ýokary derejeli tüwi önümidir. Adaty hytaý festiwaly - Bahar baýramy ýakynlaşdygyça, ajaýyp gaplanan tüwi önümini Bahar baýramynyň sowgatlaryna müşderilere sowgat hökmünde dizaýn edýärler, şonuň üçin umumy dizaýn, adaty hytaý medeni elementlerini görkezip, Bahar baýramynyň baýramçylyk atmosferasyny gaýtalamalydyr. we gowy many.

Heýkeltaraşlyk

Superegg

Heýkeltaraşlyk Superegg, adamyň amatlylygyny we daşky gurşawa edýän täsirini alamatlandyrýan bir gezek ulanylýan kofe kapsulalarynyň çalt köpelmegini aňladýar. Grounderiň ýokarsynda ýüze çykan görnüşde, matematik Gabriel Lame tarapyndan dokumentleşdirilen dokumasy geometrik superegg görnüşi, ajaýyp çyzyklara ýerleşdirilen tötänleýin taşlanan kofe kapsulalary bilen nokat goýulýar. Wisseral tejribe tomaşaçyny ähli tarapdan we uzak aralykdan özüne çekýär. Sosial mediada we ýerli jemgyýetde herekete çagyryş arkaly 3000-den gowrak kapsulalar ýygnaldy. “Superegg” tomaşaçylara galyndylary gözden geçirmäge we täze gaýtadan işlemek endiklerini höweslendirýär.

Gurme Iýmit Sowgat Toplumy

Saintly Flavours

Gurme Iýmit Sowgat Toplumy “Saintly Flavors” ýokary derejeli dükanlaryň sarp edijilerini nyşana alýan ajaýyp iýmit sowgady. Iýmit we nahar moda öwrülen tendensiýadan soň, taslama üçin ylham 2018-nji ýylda katolikizmiň Met Gala moda temasyndan gelýär. Jeremi Bonggu Kang, katolik monastyrlarynda sungatyň baý däp-dessuryny we ýokary hilli iýmit önümlerini öndürmek üçin bezegli we adaty şekillendiriş stilini ulanyp, ýokary derejeli dükan alyjylarynyň ünsüni özüne çekýän görnüş döretmäge synanyşdy.

Jemgyýetçilik Sungat Giňişligi Sungatyň

Dachuan Lane Art Installation

Jemgyýetçilik Sungat Giňişligi Sungatyň Jinjiang derýasynyň günbatar kenaryndaky Çengdunyň Daçuan zolagy, Çengdu East Gate City diwarynyň harabalyklaryny birleşdirýän taryhy köçedir. Taslamada, taryhdaky Daçuan Lane gämi duralgasy asyl köçedäki köne ýol bilen täzeden guruldy we bu köçäniň hekaýasyny köçe sungat gurnamasy gürrüň berdi. Sungat gurnamagynyň gatyşmagy, hekaýalaryň dowamy we ýaýramagy üçin bir görnüş. Diňe ýykylan taryhy köçeleriň we ýollaryň yzlaryny köpeltmek bilen çäklenmän, täze köçeler we zolaklar üçin şäher ýadynyň bir görnüşini hem üpjün edýär.