Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Barbeke Restorany

Grill

Barbeke Restorany Taslamanyň çäkleri, bar bolan 72 inedördül metrlik motosikl abatlaýyş dükanyny täze Barbeque restoranyna öwürýär. Işiň çäkleri daşky we içki giňişligi doly täzeden düzmegi öz içine alýar. Daşky görnüşi kömüriň ýönekeý gara we ak reňk shemasy bilen birleşdirilen Barbeque panjarasy bilen ylham aldy. Bu taslamanyň kynçylyklaryndan biri, şeýle kiçijik ýerde agressiw programma talaplaryna (naharhanada 40 oturgyç) laýyk gelmekdir. Mundan başga-da, ähli täze HVAC bölümlerini we täze täjirçilik aşhanasyny öz içine alýan adaty bolmadyk býudjet (40,000 ABŞ dollary) bilen işlemeli.

Taslamanyň ady : Grill, Dizaýnerleriň ady : Yu-Ngok Lo, Müşderiniň ady : YNL Design.

Grill Barbeke Restorany

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.