Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Pawilion

ResoNet Sinan Mansions

Pawilion ResoNet pawiliony, Hytaýyň Täze ýylyny bellemek üçin Şanhaýdaky Sinan Mansions tarapyndan tabşyryldy. Wagtlaýyn pawilýondan we içki ýüzüne birikdirilen interaktiw LED çyra "rezonetden" ybarat. Tebigy gurşawa mahsus bolan rezonans ýygylyklaryny, köpçüligiň we LED tor arkaly ýüze çykarylan elementleriň täsiri arkaly göz öňüne getirmek üçin “Low-Fi” usullaryny ulanýar. Pawilion yrgyldy stimullaryna jogap hökmünde jemgyýetçilik ýerini ýagtylandyrýar. Bahar baýramynyň arzuwlaryny ýerine ýetirmek üçin gelýänlerden başga-da, çykyş sahnasy hökmünde hem ulanylyp bilner.

Hyzmat Ediş Bölümi

Miyajima Insurance

Hyzmat Ediş Bölümi Taslamanyň düşünjesi, daşky gurşawdan peýdalanyp "ofis bilen şäher birikdirmek". Saýt şäheri synlaýan ýerde ýerleşýär. Muňa ýetmek üçin giriş derwezesinden ofis meýdanynyň ahyryna çenli tunel şekilli giňişlik kabul edilýär. Potol agajynyň çyzygy we yşyklar we kondisioner enjamlary oturdylan gara boşluk şäheriň ugruny görkezýär.

Kreslo

Lollipop

Kreslo “Lollipop” kreslo adaty bolmadyk şekilleriň we moda reňkleriň utgaşmasydyr. Siluetleri we reňk elementleri süýjüler ýaly uzakdan görünmeli, ýöne şol bir wagtyň özünde kreslo dürli stiliň interýerlerine laýyk bolmaly. Çupa-çups görnüşi goltuklaryň esasyny emele getirdi, arka we kreslo nusgawy süýjüler görnüşinde ýasaldy. “Lollipop” kreslo, batyrgaý kararlary we modany halaýan, ýöne işlemekden we rahatlykdan ýüz öwürmek islemeýän adamlar üçin döredildi.

Abzallaşdyrylan Akustiki Paneller

University of Melbourne - Arts West

Abzallaşdyrylan Akustiki Paneller Gysgaça, dürli ululyk, burç we şekilli köp sanly mata bilen örtülen akustiki panelleri üpjün etmek we gurmakdy. Başlangyç prototipler dizaýnda we bu panelleri diwarlardan, potoloklardan we basgançaklaryň aşaky böleginden gurnamagyň we asmagyň fiziki usullarynda üýtgeşmeler bolup geçdi. Hut şu pursatda potol panelleri üçin häzirki eýeçilik asma ulgamlarynyň zerurlyklarymyz üçin ýeterlik däldigine düşündik we özümiziňkini düzdük.

Egriji Demir

Nano Airy

Egriji Demir Nano howaly egriji demir innowasion negatiw ion tehnologiýasyny ulanýar. Uzak wagtlap tekiz gurluşy, ýumşak ýalpyldawuk egrini saklaýar. Egriji turba nano-keramiki örtükden geçdi, özüni gaty rahat duýýar. Negativearamaz ionlaryň ýyly howasy bilen saçlary näzik we çalt egrelýär. Howasyz egriji ütükler bilen deňeşdirilende, has ýumşak saç hilini tamamlap bilersiňiz. Önümiň esasy reňki ýumşak, ýyly we arassa mat ak, aksentiň reňki gülgüne altyn.

Restoran

Yuyuyu

Restoran Häzirki wagtda Hytaýda bazarda bu garyşyk döwrebap dizaýnlaryň köpüsi, adatça adaty dizaýnlara esaslanýar, ýöne häzirki zaman materiallary ýa-da täze aňlatmalar bilen. “Yuyuyu” hytaý restorany, dizaýner gündogar dizaýnyny aňlatmagyň täze usulyny döretdi, çyzyklardan we nokatlardan ybarat täze gurnama, gapydan restoranyň içine çenli uzaldyldy. Döwrüň üýtgemegi bilen adamlaryň estetiki gadyry hem üýtgeýär. Häzirki zaman gündogar dizaýny üçin innowasiýa gaty zerurdyr.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.