Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dem Alyş Türgenleşigi

P Y Lung

Dem Alyş Türgenleşigi Aghli ýaşdaky oýunjak ýaly enjam dizaýny, her kimiň howanyň dem alşyna we dem alşyna gözegçilik etmekde topy dürli barlag nokatlary bilen geçmek üçin topy urup, öýkeniň kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin yzygiderli dem alyşdan peýdalanar. Trackollar çeýe we çalşylýan dürli modulda gelýär. Dem alyş gurluşynda döredilen, adamyň dem alyş ýagdaýyna laýyklygy üpjün edýän magnit mehanizm gurluşy.

Mebel Toplumy Mebeliň

ChuangHua Tracery

Mebel Toplumy Mebeliň “ChuangHua Tracery” öý dekosy, täjirçilik meýdançasy, myhmanhana ýa-da studiýa üçin laýyk gelýär, manysy Hytaýyň penjire gril nagşy bolan ChuangHua tarapyndan ylhamlanýar. Metal egilmek tehnologiýasy we poroşok boýag örtügi açyk gyzyl reňkde, ak reňk bilen açyk, baýramçylyk görnüşini ýagtyltdy, olary gaty, sowuk we agyr metal şekilinden azat etdi. Estetiki taýdan ýönekeý arassa we gurluş görnüşinde dizaýn edilen, lazer kesýän yzarlaýyş nagşyndan ýagtylyk geçende, kölege daş-töweregiň diwaryna we gözelligini görkezýär.

Terbiýeçilik Oýunjak Oýunjak

GrowForest

Terbiýeçilik Oýunjak Oýunjak Çagalara gury ýerdäki durmuşyň durnukly ösüş maksatlaryna, tokaý hojalygyny goramak, gorap saklamak we dikeltmek maksatlaryna düşünmäge kömek etmek. Taýwanlarda akasiýa, ýakymly ysly tütetgi kedr, Toçigi, Taýwan arçasy, kamfor agajy we Aziýa arçasy bilen meňzeş agaç görnüşleri. Agaç gurluşyna ýyly täsir etmek, her agaç görnüşiniň özboluşly ysy we dürli agaç görnüşleri üçin beýiklik meýdany. Suratly hekaýa kitaby, tokaýlary goramak düşünjesi, Taýwan agaç görnüşleriniň arasyndaky tapawutlary öwrenmek, tokaýlary goramak düşünjesini surat kitaby bilen çuňlaşdyrmaga kömek edýär.

Toý Ybadathanasy

Cloud of Luster

Toý Ybadathanasy Ustaponiýanyň Himeji şäherindäki toý dabarasy zalynda ýerleşýän toý ybadathanasydyr. Dizaýn, häzirki zaman toý dabarasynyň ruhuny fiziki giňişlige öwürmäge synanyşýar. Ybadathananyň hemmesi ak reňkli, daş-töweregi bag we suw howdanyna açýan egri aýna bilen örtülen bulut şekili. Sütünler minimalistik potolok bilen rahat birleşdirýän kelleler ýaly giperboliki paýtagtda ýerleşdirilýär. Basseýn tarapyndaky kapellanyň aýlawy, giperboliki egridir, tutuş gurluşy suwuň üstünde ýüzýän ýaly görünmäge we ýeňilligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Dermanhana Paýlamak

The Cutting Edge

Dermanhana Paýlamak Kesiş gyrasy, Japanaponiýanyň Himeji şäherindäki goňşy Daýiçi umumy hassahanasy bilen baglanyşykly dermanhana. Bu görnüşli dermanhanalarda müşderiniň bölek satuw görnüşindäki ýaly önümlere göni girip bilmeýär; Has dogrusy, dermanlary lukmançylyk reseptini berenden soň, dermanhanaçy tarapyndan howluda taýýarlanar. Bu täze bina, ösen lukmançylyk tehnologiýasyna laýyklykda ýokary tehnologiýaly ýiti keşbi girizmek arkaly hassahananyň abraýyny ýokarlandyrmak üçin döredildi. Ak minimalistik, ýöne doly işleýän giňişlige getirýär.

Flagman Dükany

WADA Sports

Flagman Dükany 30 ýyllygyny bellemek üçin WADA Sports täze gurlan baş edara we flagman dükanyna göçýär. Dükanyň içinde binany goldaýan ullakan elliptik metal gurluş bar. Elliptiki gurluşyň aşagynda raketa önümleri ýörite taýýarlanan gural bilen deňleşdirildi. Raketler yzygiderli ýerleşdirilip, birin-birin eliňe almak aňsatlaşdyrylýar. Oveokarda elliptik şekil, ýurduň dürli künjeklerinden ýygnalan we dükanyň içini raketanyň muzeýine öwürmek üçin dürli gymmatly üzüm we döwrebap raketalary görkezmek üçin ulanylýar.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.