Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Wagt

Argo

Wagt Gragoithin tarapyndan döredilen “Argo”, dizaýny sekstant tarapyndan ylhamlanan döwür. Onda “Argo” gämisiniň mifiki başdan geçirmeleriniň hormatyna iki reňkde, Çuň gök we gara deňizde oýulan goşa aýlaw bar. Swissüregi Şweýsariýanyň Ronda 705 kwars hereketi netijesinde urýar, sapfir aýna we güýçli 316L çotga polat hasam garşylygy üpjün edýär. Şeýle hem 5ATM suwa çydamly. Sagat üç dürli reňkde (altyn, kümüş we gara), iki aýlaw kölegesinde (Çuň gök we gara deňiz) we alty sany gaýyş modelinde iki dürli materialda bar.

Içerki Dizaýn Içerki

Eataly

Içerki Dizaýn Içerki “Eataly Toronto” ösýän şäherimiziň nuanslaryna laýyk gelýär we beýik italýan naharlarynyň ähliumumy katalizatory arkaly sosial alyş-çalyşlary ösdürmek we ösdürmek üçin döredildi. Diňe adaty we dowamly “passeggiata” Eataly Toronto üçin dizaýnyň ylhamydyr. Bu wagtlaýyn däp-dessur italýanlaryň her gün agşam esasy köçä we piazza, gezelenç etmek we durmuş gurmak, ýolda barlarda we dükanlarda durmaklaryny görýär. Bu tejribe toplumy, Bloor we aýlagda täze, ýakyn köçe masştabyny talap edýär.

Ajaýyp Bagyşlanan Ösümlik Gutusy

Bloom

Ajaýyp Bagyşlanan Ösümlik Gutusy “Bloom” ajaýyp öý mebeli hökmünde çykyş edýän ajaýyp ösümlik gutusydyr. Sukkulentler üçin ajaýyp ösýän şertleri üpjün edýär. Önümiň esasy maksady, şäher ýerlerinde ýaşaýanlara ýaşyl gurşawy az bolan isleg we terbiýäni doldurmak. Şäher durmuşy gündelik durmuşda köp kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu adamlary tebigatyna üns bermezlige alyp barýar. “Bloom” sarp edijiler bilen tebigy islegleriniň arasynda köpri bolmagy maksat edinýär. Önüm awtomatlaşdyrylan däl, sarp edijä kömek etmegi maksat edinýär. Programma goldawy, ulanyjylara ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýän ösümlikleri bilen çäre görmäge mümkinçilik berer.

Ybadathana

Coast Whale

Ybadathana Kitiň bionik görnüşi bu ybadathananyň diline öwrüldi. Islandiýanyň kenarynda galan kit. Adam pes balyk guýusy arkaly öz bedenine girip, okeana seredýän kitiň görnüşini başdan geçirip biler, bu ýerde adamlara daşky gurşawyň zaýalanmagy barada oýlanmak aňsatdyr. Goldaw gurluşy, daşky gurşawa az zyýan ýetirmegi üçin kenara düşýär. Tebigy we ekologiýa taýdan arassa materiallar bu taslamany daşky gurşawy goramagy talap edýän syýahatçylyga öwürýär.

Üýtgeýän Teker

T Razr

Üýtgeýän Teker Nearakyn geljekde elektrik transportynyň ösüşiniň gapysynda. Awtoulag böleklerini öndüriji hökmünde “Maxxis” bu tendensiýa gatnaşyp bilýän we hatda tizlenmegine kömek edip boljak akylly ulgamy nädip dizaýn edip boljakdygyny pikirlenmegi dowam etdirýär. T Razr zerurlyk üçin döredilen akylly tekerdir. Gurlan datçikler dürli sürüş şertlerini işjeň tapýar we tekeri üýtgetmek üçin işjeň signallary berýär. Ulaldylan ýörelgeler signala jogap hökmünde aragatnaşyk meýdanyny uzadýar we üýtgedýär, şonuň üçin çekiş işini gowulandyrýar.

Çaý Öndüriji

Grundig Serenity

Çaý Öndüriji Arkaýynlyk, şatlykly ulanyjy tejribesine ünsi jemleýän häzirki zaman çaý öndürijisidir. Taslama esasan estetiki elementlere we ulanyjy tejribesine ünsi jemleýär, sebäbi esasy maksat önümiň bar bolan önümlerden tapawutly bolmagyny teklip edýär. Çaý öndürijiniň duralgasy, önüme özboluşly şahsyýet getirýän ýere seretmäge mümkinçilik berýän bedenden has kiçi. Birneme egrilen beden, dilimlenen ýüzler bilen birleşdirilip, önümiň özboluşlylygyny goldaýar.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.