Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sumka

Totepographic

Sumka Topografiki ylhamlanan dizaýn sumka, aňsat daşamak üçin hyzmat etmek üçin, esasanam söwda ýa-da iş bilen meşgullanýan şol iş günlerinde. Tote sumkasynyň kuwwaty dag ýalydyr we köp zady saklap ýa-da göterip biler. “Oracle” süňkü sumkanyň umumy gurluşyny, topografiki kartanyň görnüşi, edil dagyň deňsiz ýeri ýaly ýerüsti material bolup durýar.

Äýnek Dükany

FVB

Äýnek Dükany Aýna dükany özboluşly bir ýer döretmäge synanyşýar. Rekombinasiýa we gatlak arkaly dürli ululykdaky deşikler bilen giňeldilen meshden gowy peýdalanmak we binagärlik diwaryndan içki potolka çenli ulanmak arkaly konkaw obýektiwiň häsiýeti - arassalamagyň we düşnüksizligiň dürli täsirleri görkezilýär. Burç dürlüligi bilen konkaw linzanyň ulanylmagy bilen, potolok dizaýnyna we displeý şkafyna şekilleriň bükülen we egilen täsirleri görkezilýär. Isleg boýunça obýektleriň ululygyny üýtgedýän konweks obýektiwiň häsiýeti sergi diwarynda görkezilýär.

Villa

Shang Hai

Villa Bu villa “Beýik Gatsbi” filmi bilen ylham aldy, sebäbi erkek eýesi hem maliýe pudagynda we stýuardessa 1930-njy ýyllaryň köne Şanhaý Art Deco stilini halaýar. Dizaýnerler binanyň fasadyny öwrenenden soň, onuň “Art Deco” stiliniň bardygyna düşündiler. Olar eýesiniň iň gowy görýän 1930-njy ýyllardaky “Art Deco” stiline laýyk gelýän we häzirki zaman ýaşaýyş durmuşyna laýyk gelýän ajaýyp giňişlik döretdiler. Kosmosyň yzygiderliligini saklamak üçin 1930-njy ýyllarda dizaýn edilen käbir fransuz mebellerini, lampalaryny we esbaplaryny saýladylar.

Villa

One Jiyang Lake

Villa Bu, Günorta Hytaýda ýerleşýän hususy villa, dizaýnerler dizaýny ýerine ýetirmek üçin Zen Buddizm teoriýasyny iş ýüzünde alýarlar. Gereksizleri terk edip, tebigy, içgin materiallary we gysga dizaýn usullaryny ulanmak bilen dizaýnerler häzirki zaman gündogar ýaşaýyş ýerini ýönekeý, asuda we rahat döretdiler. Amatly häzirki zaman gündogar ýaşaýyş meýdany, içerki giňişlik üçin ýokary hilli italýan häzirki zaman mebelleri ýaly ýönekeý dizaýn dilini ulanýar.

Lukmançylyk Gözellik Klinikasy

Chun Shi

Lukmançylyk Gözellik Klinikasy Bu taslamanyň dizaýn düşünjesi "klinikadan tapawutlylykda klinika" bolup, käbir ownuk, ýöne owadan çeperçilik galereýalaryndan ylham aldy we dizaýnerler bu lukmançylyk klinikasynyň galereýa häsiýetine eýe diýip umyt edýärler. Şeýlelik bilen myhmanlar stresli kliniki gurşawy däl-de, owadan gözelligi we rahat atmosferany duýup bilerler. Gapyda örtük we çäksiz gyrada howuz goşdular. Howuz köl bilen wizual birleşýär we binagärçiligi we gündiz şöhlesini görkezýär, myhmanlary özüne çekýär.

Maýatnik

Taq Kasra

Maýatnik Kasra arkasyny aňladýan Taq Kasra, häzirki Yrakda ýerleşýän Sasani Patyşalygynyň ýatlamasydyr. Taq kasranyň geometriýasy we gurluşy we subýektiwligi bilen baglanyşykly öňki özygtyýarlylyklaryň beýikligi bilen ylhamlanan bu maýatnik, bu binagärlik usulynda ulanylýar. Iň möhüm aýratynlyk, gapdal görnüşi tunel ýaly görünýän we subýektiwligi getirýän we ýaýly giňişlik döreden daşky görnüşini emele getirýän häzirki zaman dizaýnydyr.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.