Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çagalar Üçin Gyzykly Jaý

Fun house

Çagalar Üçin Gyzykly Jaý Bu binanyň dizaýny, çagalaryň öwrenmegi we oýnamagy üçin niýetlenendir, bu super kakadan düýbünden gyzykly jaý. Dizaýner ajaýyp we gyzykly ýer döretmek üçin sagdyn materiallary we howpsuzlyk şekillerini birleşdirdi. Çagalar üçin amatly we mylaýym çagalar öýi gurmaga synanyşdylar we ene-atalar bilen gatnaşyklary berkitmäge synanyşdylar. Müşderi dizaýnerlere 3 maksada ýetmegi buýurdy, olar: (1) tebigy we howpsuzlyk materiallary, (2) çagalary we ene-atalary begendirmek we (3) ýeterlik ýer. Dizaýner, çagalaryň giňişliginiň başlangyjy bolan öýdäki maksada ýetmek üçin ýönekeý we düşnükli usul tapdy.

Içki Jaý Içerki

Spirit concentration

Içki Jaý Içerki Jaý üçin boş ýer näme? Dizaýner, dizaýn, kosmosa ýetmek üçin eýesiniň talaplaryndan gelýär diýip hasaplaýar. Şonuň üçin dizaýner kosmos maksadyny owadan jübütler bilen ugrukdyrdy. Eýesiniň ikisi-de ýapon medeniýeti bilen deňeşdirilende materiallary we dizaýn çözgüdini gowy görýärler. Mindatlamalary aňlarynyň arasynda görkezmek üçin jan öýüni döretmek üçin dürli agaç dokumalaryny ulanmagy makul bildiler. Netijede, (1) asuda atmosfera, (2) çeýe we özüne çekiji köpçülik ýerleri we (3) amatly we göze görünmeýän hususy ýerler bolan bu ideal jaýyň 3 sany umumy maksadyny düzdüler.

Ýatlamalar Üçin Jaý

Memory Transmitting

Ýatlamalar Üçin Jaý Bu jaý agaç şöhleleri we ak kerpiçden ýasalan gaplar bilen jaýyň şekillerini berýär. Lightagtylyk, öýüň töweregindäki ak kerpiçlerden bolup, müşderi üçin aýratyn atmosfera döredýär. Dizaýner, kondisionerler we ammar ýerleri üçin bu binanyň çäklendirmelerini çözmek üçin birnäçe usuly ulanýar. Mundan başga-da, materiallary müşderiniň ýady bilen garyşdyryň we bu jaýyň özboluşly stilini birleşdirip, gurluş arkaly ýyly we ajaýyp estetiki görkeziň.

Içki Jaý Içerki

Seamless Blank

Içki Jaý Içerki Bu, grafika dizaýneri we telekeçiniň öýi bolan stýuardessanyň özboluşly durmuş ýörelgesini görkezmek üçin jaý. Dizaýner, stýuardessanyň isleglerini görkezmek we maşgala agzasynyň zatlaryny doldurmak üçin boş ýerleri saklamak üçin tebigy materiallary hödürleýär. Aşhana öýüň merkezidir, stýuardessa üçin daş-töweregi görüp, ene-atalaryň islendik ýerde görüp biljekdigine göz ýetirýär. Ak granit bökdençsiz pol, italýan mineral boýag, aç-açan aýna we materiallaryň ajaýyp jikme-jikliklerini açmak üçin ak poroşok örtük bilen enjamlaşdyrylan jaý.

Içki Jaý Içerki

Warm loft

Içki Jaý Içerki Warmyly materiallar bilen senagat stilindäki jaý. Bu jaý müşderiler üçin durmuş häsiýetlerini wagyz etmek üçin birnäçe funksiýany taýýarlaýar. Dizaýner, müşderileriň durmuşy baradaky wakany suratlandyrmak üçin turbalary her bir boşluga we agaç, polat we ENT turbalaryny birleşdirmäge synanyşdy. Adaty senagat stili bilen birmeňzeş däl, bu jaý diňe birnäçe reňk girizýär we köp sanly ýer taýýarlaýar.

Oturgyç

Ydin

Oturgyç “Ydin” tabagyny ýönekeý gulplama ulgamynyň kömegi bilen ýörite gurallary ulanman özüňiz gurup bilersiňiz. 4 meňzeş aýak belli bir tertipde goýulmaýar we açar daşy hökmünde hereket edýän beton oturgyç hemme zady ýerinde saklaýar. Aýaklar basgançak öndürijisinden gelýän agaç bölekleri bilen ýasalýar, adaty agaç işläp bejermek usullaryny ulanyp aňsat işlenýär we ahyrynda ýaglanýar. Oturgyç diňe dowamly süýümli demir UHP betonda galypdyr. Tekiz gaplanan we ahyrky müşderilere iberilmäge taýyn 5 bölek bölek, başga bir durnuklylyk argumentidir.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.