Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Dynç Günleri Ýaşaýyş Jaýy

Cliff House

Dynç Günleri Ýaşaýyş Jaýy Bu, Jennet derýasynyň kenaryndaky dag görnüşli balyk tutulýan otagdyr (Japaneseapon dilinde 'Tenkawa'). Demir betondan ýasalan görnüşi, uzynlygy alty metr bolan ýönekeý turba. Turbanyň ýoluň gyrasy agyr agramly we çuňluga çümdürilip, kenardan keseligine uzalyp, suwuň üstünde asylýar. Dizaýn ýönekeý, içi giň we derýa kenary asmana, daglara we derýa üçin açykdyr. Leveloluň aşagyndan gurlan, ýoluň gyrasyndan diňe kabinanyň üçegi görünýär, şonuň üçin gurluşyk görnüşi petiklemeýär.

Taslamanyň ady : Cliff House, Dizaýnerleriň ady : Masato Sekiya, Müşderiniň ady : PLANET Creations Sekiya Masato Architecture Design Office.

Cliff House Dynç Günleri Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.