Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kafeniň Içerki Dizaýny

Quaint and Quirky

Kafeniň Içerki Dizaýny “Quaint & Quirky Dessert House”, lezzetli tagamlary takyk görkezýän tebigatyň täsiri bilen häzirki zaman öwüşginini görkezýän taslama. Topar hakykatdanam özboluşly bir ýer döretmek isleýär we ylham almak üçin guş höwürtgesine göz aýlady. Bu düşünje, giňişligiň merkezi aýratynlygy bolup hyzmat edýän oturgyçlaryň ýygyndysy arkaly janlandy. Odhli gabyklaryň joşgunly gurluşy we reňkleri, howanyň ünsüni özüne çekýän hem bolsa, ýer we mezzanin poluny birleşdirýän birmeňzeşlik duýgusyny döretmäge kömek edýär.

Taslamanyň ady : Quaint and Quirky, Dizaýnerleriň ady : Chaos Design Studio, Müşderiniň ady : Bird Nest Secret.

Quaint and Quirky Kafeniň Içerki Dizaýny

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.