Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Takograf Programmisti

Optimo

Takograf Programmisti “Optimo”, täjirçilik ulaglaryna ýerleşdirilen ähli sanly takograflary programmirlemek we kalibrlemek üçin ýerüsti duýgur ekran önümidir. Optimo tizlige we ulanylyş aňsatlygyna ünsi jemläp, simsiz aragatnaşygy, önüm amaly maglumatlary we dürli sensor birikmelerini ulag kabinasynda we ussahanasynda ulanmak üçin göçme enjama birleşdirýär. Iň amatly ergonomika we çeýe ýerleşiş üçin döredilen, ýerine ýetirilen interfeýs we innowasiýa enjamlary ulanyjynyň tejribesini düýpgöter ýokarlandyrýar we gelejekde takograf programmirlemesini alýar.

Organiki Zeýtun Ýagy

Epsilon

Organiki Zeýtun Ýagy Epsilon zeýtun ýagy, organiki zeýtun baglaryndan çäkli neşir önümidir. Productionhli önümçilik prosesi adaty usullar bilen el bilen amala aşyrylýar we zeýtun ýagy süzülmedik çüýşe. Örän ýokumly önümiň duýgur komponentleriniň sarp ediji tarapyndan degirmenden hiç hili üýtgemezden alynmagyny üpjün etmek isleýän bu bukjany taýýarladyk. Deri bilen daňylan we elde ýasalan agaç gutuda, möhürlenen mum bilen möhürlenen Quadrotta çüýşesini ulanýarys. Şonuň üçin sarp edijiler önümiň hiç hili päsgelçiliksiz göni degirmenden gelendigini bilýärler.

Laboratoriýa Suw Arassalaýyş Ulgamy

Purelab Chorus

Laboratoriýa Suw Arassalaýyş Ulgamy “Purelab Hor” aýratyn laboratoriýa zerurlyklaryna we giňişligine laýyk gelýän ilkinji modully suw arassalaýyş ulgamydyr. Giňeldilip bilinýän, çeýe, ýöriteleşdirilen çözgüt bilen arassalanan suwuň ähli derejelerini berýär. Modul elementleri laboratoriýanyň hemme ýerinde paýlanyp ýa-da ulgamyň aýak yzyny azaldyp, özboluşly diň görnüşinde biri-birine birikdirilip bilner. Haptiki dolandyryşlar ýokary gözegçilik edip bolýan paýlanyş tizligini hödürleýär, şol bir wagtyň özünde bir halta ýagtylyk Horuň ýagdaýyny görkezýär. Täze tehnologiýa, Hora daşky gurşawa täsirini we işleýiş çykdajylaryny azaldyp, iň ösen ulgamy döredýär.

Gämi Dolandyryş Ulgamy

GE’s New Bridge Suite

Gämi Dolandyryş Ulgamy GE-iň modully gämi dolandyryş ulgamy, uly we ýeňil gämilere laýyk bolup, içgin gözegçilik we aýdyň wizual seslenme üpjün edýär. Täze ýerleşiş tehnologiýasy, hereketlendiriji dolandyryş ulgamlary we gözegçilik enjamlary gämileri çäklendirilen ýerlerde takyk dolandyrmaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde çylşyrymly el dolandyryşlary täze sensor ekran tehnologiýasy bilen çalşylanda operatora edilýän stressi azaldýar. Düzülip bilinýän ekran şöhlelenmeleri azaldýar we ergonomikany optimizirleýär. Conshli konsollarda gödek deňizlerde ulanmak üçin birleşdirilen tutawaçlar bar.

Çakyr

Crombe 3.0

Çakyr “Crombé” çakyr dükany düşünjesiniň maksady, müşderilere düýbünden täze söwda usulyny başdan geçirmekdi. Esasy ideýa ammaryň görnüşinden we duýgusyndan başlamakdy, soň bolsa ýagtylyk we nepislik goşduk. Çakyrlar asyl gaplamalarynda görkezilse-de, demir çarçuwalaryň arassa çyzyklary henizem tanyşlygy we perspektiwany üpjün edýär. Her çüýşe çarçuwada asylgy satyjy özlerine hyzmat etjek birmeňzeş meýdanda asylýar. 12 metrlik rafda şampanlar we gulplar bar. Her şkafda müşderiler 30 çüýşe arkaýyn saklap bilýärler.