Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Söwda Giňişligi

De Kang Club

Söwda Giňişligi Dekang, Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäheriniň söwda merkezinde ýerleşýär, SPA we güýmenje täjirçilik taslamalarynyň biridir. Taslama häzirki zaman şäher durmuşynyň talaplaryna jogap bermek üçin esasy maglumat hökmünde "şäher peýza .y" dizaýn düşünjesinde.

Habar Kartasy

Standing Message Card “Post Animal”

Habar Kartasy Haýwan kagyz senetleri toplumyna möhüm habarlaryňyzy bermäge rugsat beriň. Habaryňyzy bedeniňize ýazyň, soňra konwertiň içindäki beýleki bölekler bilen bilelikde iberiň. Alyjynyň bilelikde ýygnanyp we görkezip bilýän gyzykly habar kartasy. Alty dürli haýwan bar: ördek, doňuz, zebra, pingwin, irairaf we keýik. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar.

Üýtgedilip Bilinýän Diwan

Mäss

Üýtgedilip Bilinýän Diwan Birnäçe aýratyn oturgyçda üýtgedip boljak modully diwan döretmek isledim. Furniturehli mebeller dürli çözgütleri emele getirmek üçin birmeňzeş iki dürli bölekden durýar. Esasy gurluşy, goluň birmeňzeş gapdal görnüşi, ýöne has galyň. Mebeliň esasy bölegini üýtgetmek ýa-da dowam etdirmek üçin gollary 180 dereje öwrüp bolýar.

Tort

Temple

Tort Öý çörek bişirilişinde barha artýan meşhurlykdan, şkafda ýa-da çyzgyda aňsatlyk bilen saklanyp bilinýän häzirki zaman görnüşli tort tortynyň zerurlygyny görüpdik. Arassalamak we gap-gaç ýuwýan maşynlary howpsuz. Ybadathana ýygnamak aňsat we içki oňurganyň üstünden tabaklary süýşürip aňsat. Aýyrmak, diňe yza süýşürmek ýaly aňsat. Esasy elementleriň hemmesini Stacker bilelikde saklaýar. Stacker köp burçly ykjam saklamak üçin ähli elementleri bilelikde saklamaga kömek edýär. Dürli ýagdaýlarda dürli plastinka konfigurasiýalaryny ulanyp bilersiňiz.

Salon Oturgyjy

Bessa

Salon Oturgyjy Myhmanhanalaryň, şypahanalaryň we hususy ýaşaýyş jaýlarynyň dynç alyş meýdançalary üçin niýetlenen Bessa salony oturgyjy häzirki zaman içerki dizaýn taslamalary bilen sazlaşykly. Dizaýn, başdan geçirmeleri ýatlamaga çagyrýan rahatlygy üpjün edýär. Doly durnukly önümçiligini çözenimizden soň, görnüş, häzirki zaman dizaýny, işleýşi we organiki gymmatlyklarynyň arasyndaky deňagramlylykdan lezzet alyp bileris.

Senenama

calendar 2013 “Waterwheel”

Senenama “Waterwheel”, suw çeňňegi görnüşinde ýygnanan alty pamykdan ýasalan üç ölçegli senenama. Işlemek üçin her aý suw çeňňegi ýaly iş stolyňyz üçin ýeke-täk senenama aýlaň. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.