Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran Bar Üçegi

The Atticum

Restoran Bar Üçegi Senagat gurşawynda restoranyň özüne çekijiligi binagärlikde we mebellerde öz beýanyny tapmalydyr. Bu taslama üçin ýörite işlenip düzülen gara we çal hek gips munuň subutnamalarynyň biridir. Özboluşly, gödek gurluşy ähli otaglardan geçýär. Jikme-jik ýerine ýetirilende, çig polat ýaly materiallar bilkastlaýyn ulanyldy, olaryň kebşirleýiş tikinleri we üweýiş belgileri görünýärdi. Bu täsir muntin penjirelerini saýlamak bilen goldanýar. Bu sowuk elementler ýyly dub agajy, el bilen meýilleşdirilen otly parket we doly ekilen diwar bilen tapawutlanýar.

Göçürilýän Pawilion

Three cubes in the forest

Göçürilýän Pawilion Üç kub dürli häsiýetlere we funksiýalara eýe bolan enjamdyr (çagalar üçin oýun meýdançalary, jemgyýetçilik mebelleri, çeper zatlar, meditasiýa otaglary, duralgalar, kiçi dynç alyş ýerleri, garaşylýan otaglar, üçekli oturgyçlar) we adamlara täze giňişlik tejribelerini getirip biler. Ululygy we görnüşi sebäpli üç kub ýük awtoulag bilen aňsatlyk bilen daşalyp bilner. Ululygy, gurnama (meýilli), oturgyç ýüzleri, penjireler we ş.m. nukdaýnazaryndan her kub häsiýetli düzülendir. Üç kub, üýtgeşikligi we hereketliligi bilen çaý dabaralary otaglary ýaly ýapon adaty iň az ýerlere degişlidir.

Köp Ugurly Toplum

Crab Houses

Köp Ugurly Toplum Silesian peslikleriniň giň düzlüginde, täsin Sobotka şäheriniň üstünde beýik duman bilen örtülen bir jadyly dag ýeke dur. Tebigy landşaftlaryň we rowaýata öwrülen ýerleriň arasynda “Crab Houses” toplumy: gözleg merkezi bolmagy meýilleşdirilýär. Şäheri janlandyrmak taslamasynyň bir bölegi hökmünde döredijilik we täzelik döretmeli. Bu ýer alymlary, suratkeşleri we ýerli jemgyýeti birleşdirýär. Pawilýonlaryň görnüşi, otlaryň deňzine girýän gyrgyçlardan ylham alýar. Gijelerine şäheriň üstünde gezip ýören kebeleklere meňzeş gijeler yşyklandyrylar.

Apotek Dükany

Izhiman Premier

Apotek Dükany Täze “Izhiman Premier” dükanynyň dizaýny moda we döwrebap tejribe döretmekde ösdi. Dizaýner, görkezilen zatlaryň her burçuna hyzmat etmek üçin materiallaryň we jikme-jiklikleriň dürli garyndysyny ulandy. Her görkeziş meýdançasy materiallaryň häsiýetlerini we görkezilen önümleri öwrenmek bilen aýratyn bejerildi. Kalkutta mermer, hoz agajy, dub agajy we aýna ýa-da akril arasynda garyşýan materiallaryň nikasyny döretmek. Netijede, tejribe her bir funksiýa we hödürlenýän zatlara laýyk gelýän döwrebap we owadan dizaýn bilen müşderiniň isleglerine esaslandy.

Zawod

Shamim Polymer

Zawod Zawod önümçilik desgasy, laboratoriýa we ofis ýaly üç programmany goldamaly. Taslamalaryň bu görnüşlerinde kesgitlenen funksional programmalaryň ýoklugy, olaryň ýakymsyz giňişlik hiline sebäp bolýar. Bu taslama, baglanyşyksyz programmalary bölmek üçin aýlanyş elementlerini ulanyp, bu meseläni çözmäge synanyşýar. Binanyň dizaýny iki boş ýeriň daşynda aýlanýar. Bu boş ýerler funksional baglanyşyksyz ýerleri bölmek üçin mümkinçilik döredýär. Şol bir wagtyň özünde binanyň her bölegi biri-birine bagly bolan orta howly hökmünde çykyş edýär.

Içerki Dizaýn Içerki

Corner Paradise

Içerki Dizaýn Içerki Saýt köp ulagly şäheriň bir burçunda ýerleşýändigi sebäpli, poluň peýdalaryny, giňişlik praktikasyny we binagärlik estetikasyny saklap, şowhunly töwerekde rahatlygy nädip tapyp bolar? Bu sorag başda dizaýny gaty kynlaşdyrdy. Gowy yşyklandyryş, howa çalşygy we meýdan çuňlugynyň şertlerini saklamak bilen ýaşaýyş jaýynyň gizlinligini ep-esli ýokarlandyrmak üçin dizaýner batyrgaý teklip berdi, içki peýza .y döretdi. Threeagny üç gatly kub binany gurmak we öň we arka howlulary atriumda geçirmek , gök öwüsýän we suw peýza .yny döretmek.