Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Viski Malbec Agajy

La Orden del Libertador

Viski Malbec Agajy Önümiň adyna degişli aýratyn elementleri birleşdirmäge synanyşyp, dizaýn, teklip edýän habary güýçlendirýär. Ol tolgundyryjy we gyzykly keşbi berýär. Ganatlaryny görkezýän gödek kondoryň şekili, simmetrik we teklip ediji medal bilen birleşdirilen erkinlik duýgusyny aňladýar, dizaýna poeziýa getirýän, islenýän habary bermek üçin ideal kombinasiýa döredýän hyýaly landşaft bilen fon suratyna goşuldy. Düşünjeli reňk palitrasy oňa aýratyn aýratynlyklary berýär we tipografiki ulanylyş adaty we taryhy önüme iberilýär.

Öý Arhitekturasynyň Dizaýny Arhitekturanyň

Bienville

Öý Arhitekturasynyň Dizaýny Arhitekturanyň Bu işleýän maşgalanyň maddy-tehniki üpjünçiligi, uzak wagtlap öýde bolmagyny talap edýärdi, bu bolsa işden we mekdepden başga-da olaryň saglygyna zyýan ýetirýärdi. Köp maşgalalar ýaly, daş-töwerege göçmek, açyk howany giňeltmek üçin has uly howly üçin şäher amatlyklaryna ýakynlyk alyşmak zerurmy ýa-da ýokmy diýip pikir edip başladylar. Uzaklara göçmegiň deregine, kiçijik şäher ýerlerinde içerki öý durmuşynyň çäklendirmelerine täzeden seredjek täze jaý gurmak kararyna geldiler. Taslamanyň guramaçylyk ýörelgesi, jemgyýetçilik ýerlerinden mümkin boldugyça açyk howany açmakdy.

Kenep Bilen Doldurylan Dermanlar

Secret Tarts

Kenep Bilen Doldurylan Dermanlar “Gizlin Tarps” gaplamasy, köne mekdep bellikleri duýgusy bilen döwrebaplaşdyrylan retro / üzüm stilinde ýasalýar, şonuň üçin ussat farmasewtiň garaşmagy müşderini ilkinji seredişden, soň bolsa kodlanan esasy dizaýn elementlerine jikme-jik gözegçilik etmekden ybaratdyr. esasy marketing nokadyny geçirýän bitewi gurluş: bu önüm farmasewt senetçilik hünärmeni tarapyndan işlenip düzüldi we içinde elde öndürilen farmasewtiň gizlin reseptini öz içine alýar.

Ykjam Programma Ykjam

Akbank Mobile

Ykjam Programma Ykjam “Akbank Mobile” programmasynyň täze dizaýny, sosial, akylly, geljege çydamly we peýdaly bank tejribesi nukdaýnazaryndan täze perspektiwany üpjün edýär. Baş sahypada şahsylaşdyrylan meýdan dizaýny bilen, ulanyjylar maliýe durmuşyny ýeňilleşdirmek üçin akylly düşünjeleri görüp bilerler. Mundan başga-da, bu täze dizaýn çemeleşmesi bilen, adaty bank amallary ulanyjylaryň dilini kontakt kiçijik wizuallary, ýönekeýleşdirilen hereketler akymlary we düşünjeleri bilen gürleýär.

Türgenleşik Silikon Suw Çüýşesi

Happy Aquarius

Türgenleşik Silikon Suw Çüýşesi Bagtly akwarius ähli ýaşdakylar üçin ygtybarly we gowy suw çüýşesidir. Youngaş, gujurly we moda duýgusyny görkezýän, ýylgyrýan egrem-bugram şekilli dizaýn we gözüňi özüne çekiji goşa taraply reňkler bar. 100% gaýtadan işlenip bilinýän iýmit derejeli silikon bilen öndürilen, temperatura diapazony 220 deg. C -40 gradus. C, hiç hili plastifikator çykmady we BPA mugt. Softumşak degirmen üstü örtügi ýüpek duýgyny üpjün edýär, saklamakda we saklamakda gowy. Bahar, çeýeligi we içi boş gurluş gurluşy çüýşäni el gysgyç ýaly ýeňil agramly dambbell ýaly işlemäge mümkinçilik berýär.

Myhmanhana Amatlyklary

Marn

Myhmanhana Amatlyklary Adaty Tainan medeniýetiniň (Taýwanyň medeni mirasy bilen doldurylan köne şäher) baýramçylyk naharlaryndan ylham alyp, myhmanhana amatlyklarynyň toplumyna öwürmek bilen, ýerli ýaşaýjylara hemişe & quot; Marn & quot; diýlip atlandyrylýan bu baýramçylyk naharlary, ýerine ýetirilmegini aňladýar. Hytaý medeniýetinde; el sabyny we sabyn tagamy ýaly pyşdyl şekilli tüwi torty, hajathana ýaly kömelek noýba torty, el kremi we bugly çörek ýaly tang ýuan süýji köke & amp; Tainan goňur şekerli çörek torty. Myhmanhana ýerli medeniýeti ösdürmek üçin ajaýyp platforma bolany üçin, Tainan medeni mirasy dünýä ýaýrap biler.