Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Parametriki Dizaýn

Titanium Choker

Parametriki Dizaýn Dizaýn görnüşi boýunça, IOU Zaha Hadidiň binagärlik dünýäsinde ýeňiş gazanan stiline meňzeş parametriki modelleri döretmek üçin 3D simulýasiýa programma üpjünçiligini ulanýar. Maddy taýdan, IOU titanda 18ct altyn logotipli aýratyn zatlary hödürleýär. Titan şaý-seplerde iň yssy, ýöne işlemek kyn. Özboluşly häsiýetleri bölekleri diňe bir ýeňil däl, eýsem spektriň islendik reňkine öwürmäge mümkinçilik berýär.

Fokus Mahabatyny Yzarlamak

ND Lens Gear

Fokus Mahabatyny Yzarlamak ND LensGear dürli diametrli linzalara öz-özüne merkezleşdirýär. ND LensGear seriýasy, beýleki elýeterli LensGear ýaly ähli linzalary öz içine alýar. Kesmek we egilmek ýok: Indi nurbat sürüjileri, könelen guşaklar ýa-da gaýyşlaryň bizar ediji galyndylary ýok. Hemme zat özüne çekiji ýaly. Anotherene bir goşmaça, Guralsyz! Akylly dizaýnynyň kömegi bilen özüni obýektiwiň töwereginde ýumşak we berk saklaýar.

Professional Surata Düşürmek Üçin Adapter Ulgamy

NiceDice

Professional Surata Düşürmek Üçin Adapter Ulgamy “NiceDice-System” kamera pudagynda ilkinji köp funksiýaly adapterdir. Dürli markalardan, mysal üçin çyralar, monitorlar, mikrofonlar we geçirijiler ýaly dürli gurnama ülňüleri bolan enjamlary ýagdaýa görä zerur bolan kameralara dakmak diýseň lezzetli. Hatda täze ösýän gurnama standartlary ýa-da täze satyn alnan enjamlar, täze Adapter almak bilen, ND-ulgamyna aňsatlyk bilen birleşdirilip bilner.

Restoran Bar Üçegi

The Atticum

Restoran Bar Üçegi Senagat gurşawynda restoranyň özüne çekijiligi binagärlikde we mebellerde öz beýanyny tapmalydyr. Bu taslama üçin ýörite işlenip düzülen gara we çal hek gips munuň subutnamalarynyň biridir. Özboluşly, gödek gurluşy ähli otaglardan geçýär. Jikme-jik ýerine ýetirilende, çig polat ýaly materiallar bilkastlaýyn ulanyldy, olaryň kebşirleýiş tikinleri we üweýiş belgileri görünýärdi. Bu täsir muntin penjirelerini saýlamak bilen goldanýar. Bu sowuk elementler ýyly dub agajy, el bilen meýilleşdirilen otly parket we doly ekilen diwar bilen tapawutlanýar.

Çyra

vanory Estelle

Çyra Estelle silindr görnüşli, elde ýasalan aýna korpus görnüşinde nusgawy dizaýny dokma çyrasyna üç ölçegli yşyklandyryş effektini döredýän innowasiýa yşyklandyryş tehnologiýasy bilen birleşdirýär. Lightagtylyk keýpini emosional tejribä öwürmek üçin bilkastlaýyn döredilen Estelle, çyra ýa-da smartfon programmasyndaky sensor paneli arkaly dolandyrylýan dürli reňkleri we geçişleri döredýän çäksiz dürli statiki we dinamiki keýpleri hödürleýär.

Göçürilýän Pawilion

Three cubes in the forest

Göçürilýän Pawilion Üç kub dürli häsiýetlere we funksiýalara eýe bolan enjamdyr (çagalar üçin oýun meýdançalary, jemgyýetçilik mebelleri, çeper zatlar, meditasiýa otaglary, duralgalar, kiçi dynç alyş ýerleri, garaşylýan otaglar, üçekli oturgyçlar) we adamlara täze giňişlik tejribelerini getirip biler. Ululygy we görnüşi sebäpli üç kub ýük awtoulag bilen aňsatlyk bilen daşalyp bilner. Ululygy, gurnama (meýilli), oturgyç ýüzleri, penjireler we ş.m. nukdaýnazaryndan her kub häsiýetli düzülendir. Üç kub, üýtgeşikligi we hereketliligi bilen çaý dabaralary otaglary ýaly ýapon adaty iň az ýerlere degişlidir.