Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Pişik Düşegi

Catzz

Pişik Düşegi “Catzz” pişik düşegi dizaýn edilende, ylham pişikleriň we eýeleriň isleglerinden alyndy we funksiýany, ýönekeýligi we gözelligi birleşdirmeli. Pişikleri synlaýarka, özboluşly geometrik aýratynlyklary arassa we tanalýan görnüşe ylham berdi. Käbir häsiýetli gylyk-häsiýet nagyşlary (mysal üçin gulagyň hereketi) pişigiň ulanyjy tejribesine girizildi. Şeýle hem, eýelerini göz öňünde tutup, maksat özleşdirip we buýsanç bilen görkezip biljek mebel böleklerini döretmekdi. Mundan başga-da, aňsat tehniki hyzmaty üpjün etmek möhümdi. Bularyň hemmesi ýumşak, geometrik dizaýn we modully gurluş mümkinçilik berýär.

Kaşaň Mebel

Pet Home Collection

Kaşaň Mebel Öý haýwanlary ýygyndysy, öý şertlerinde dört aýakly dostlaryň özüni alyp barşyna ünsli syn edilenden soň döredilen öý haýwanlary mebelidir. Dizaýn düşünjesi ergonomika we gözellikdir, bu ýerde abadançylyk haýwanyň öý şertlerinde öz giňişliginde tapýan deňagramlylygyny aňladýar we dizaýn öý haýwanlarynyň ýanynda ýaşamak medeniýeti hökmünde göz öňünde tutulýar. Materiallary seresaplylyk bilen saýlamak, her mebel bölekleriniň şekillerini we aýratynlyklaryny nygtaýar. Gözelligiň we işlemegiň özbaşdaklygyna eýe bolan bu zatlar, öý haýwanlarynyň instinktlerini we öý gurşawynyň estetiki zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

Öý Haýwanlaryny Daşaýjy

Pawspal

Öý Haýwanlaryny Daşaýjy “Pawspal Pet” göterijisi energiýany tygşytlar we öý haýwanlarynyň eýesine çalt eltmäge kömek eder. Dizaýn düşünjesi üçin, ajaýyp öý haýwanlaryny islän ýerine alyp bilýän “Space Shuttle” -den ruhlanan “Pawspal” haýwan daşaýjy. Moreene-de bir öý haýwanlary bar bolsa, göterijileri çekmek üçin ýokarsynda başga birini we aşaky tigirleri ýerleşdirip bilerler. Mundan başga-da, “Pawspal” öý haýwanlary üçin amatly we USB C bilen zarýad bermek üçin içerki howa çalşygy fanaty bilen dizaýn etdi.

Dessine Tebigy Dodagy Ulaltmak Enjamy

Xtreme Lip-Shaper® System

Dessine Tebigy Dodagy Ulaltmak Enjamy “Xtreme Lip-Shaper®” ulgamy, dünýäde ilkinji kliniki taýdan subut edilen howpsuz kosmetiki öýde ulanylýan dodaklary ulaltmak enjamydyr. 3500 ýyllyk hytaýlylaryň “käse” usulyny ulanýar, başgaça aýdylanda, dodaklary derrew konturlamak we ulaltmak üçin ösen dodak şekilli tehnologiýa bilen birleşdirmek. Dizaýn, edil Anjelina Joli ýaly haýran galdyryjy bir lobly we iki lobly aşaky dodagy döredýär. Ulanyjylar ýokarky ýa-da aşaky dodaklary aýratyn ösdürip bilerler. Şeýle hem dizaýn, Cupidiň ýaýynyň ýaýlaryny ýokarlandyrmak, garry agzyň burçlaryny götermek üçin dodak çukurlaryny doldurmak üçin gurlupdyr. Iki jyns üçin hem amatly.

Şeker

Two spoons of sugar

Şeker Çaý içmek ýa-da kofe içmek diňe bir gezek teşne bolmak üçin däl. Bu paýlaşmak we paýlaşmak dabarasy. Kofäňize ýa-da çaýyňyza şeker goşmak, Rim sanlaryny ýada salanyňyz ýaly aňsat bolup biler! Size bir çemçe şeker ýa-da iki ýa-da üç gerek bolsa-da, diňe şekerden ýasalan üç sanlardan birini saýlap, gyzgyn / sowuk içgiňizde goýmaly. Actionekeje hereket we maksadyňyz çözüldi. Çemçe ýok, ölçeg ýok, ýönekeý bolýar.

Itleriň Hajathana

PoLoo

Itleriň Hajathana PoLoo, daşarda howa amatly bolsa-da, itlere rahatlyk bilen kömek etmek üçin awtomatiki hajathana. 2008-nji ýylyň tomsunda 3 maşgala iti Eliana Reggiori bilen ýelkenli dynç alyşda ökde deňizçi PoLoo oýlap tapdy. Dosty Adnan Al Maleh bilen diňe bir itleriň durmuş derejesini däl, eýsem garry ýa-da maýyp we gyş möwsüminde öýden çykyp bilmeýän eýelerine hem gowulaşjak bir zat ýasady. Awtomatiki, ysdan gaça durmak we ulanmak aňsat, götermek, kwartiralarda ýaşaýanlar, motorly we gaýyklaryň eýesi, myhmanhana we kurortlar üçin arassa we ideal.