Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içerki Dizaýn Içerki

CRONUS

Içerki Dizaýn Içerki Bu agzalaryň bar salony, ajaýyp şäher gijelerini geçirmek isleýän ýolbaşçylara gönükdirilýär. Agza bolmak isleýänler we bu çyzgydan peýdalanmak isleýänler üçin aýratyn we adatdan daşary bir zat duýjakdygyňyzy aýtman bileris. Mundan başga-da, bu ýerde ulanyp başlanyňyzdan soň, ulanyş we amatlylyk iş formasynda möhüm ähmiýete eýe bolar. Aboveokarda agzalan bu iki tarapy gaty geň görüp bilersiňiz we dogry degmek biziň kynçylygymyzdy. Hakykatdanam, bu “iki tarap” bu bar otagyny dizaýn etmegiň esasy sözi boldy.

Ýapon Kletlet Restorany

Saboten Beijing the 1st

Ýapon Kletlet Restorany Bu, Hytaýyň ilkinji flagman restorany “Saboten” atly ýapon restoran zynjyry. Japaneseapon medeniýetiniň daşary ýurtlar tarapyndan kabul edilmegini aňsatlaşdyrmak üçin däp-dessurlarymyzy üýtgetmek we gowy lokalizasiýa zerurdyr. Bu ýerde, restoran zynjyrynyň geljekdäki görnüşlerine syn edip, Hytaýa we daşary ýurtlara ýaýranyňyzda peýdaly gollanma boljak dizaýnlary taýýarladyk. Soň bolsa, biziň kynçylyklarymyzyň biri daşary ýurtlularyň halaýan “ýapon şekillerine” dogry düşünmekdi. Biz esasan “adaty Japanaponiýa” ünsi jemledik. Ony nädip goşmalydygy barada tagalla edýäris.

Uniwersitetiň Içerki Dizaýny

TED University

Uniwersitetiň Içerki Dizaýny Döwrebap dizaýn düşünjesi bilen döredilen TED uniwersitetiniň giňişlikleri, TED edarasynyň progressiw we häzirki zaman ugruny görkezýär. Döwrebap we çig mal tehnologiki infrastruktura we yşyklandyryş bilen birleşdirildi. Bu pursatda öň görmedik kosmos konwensiýalary goýulýar. Uniwersitet ýerleri üçin täze görnüş döredilýär.

Ofis Giňişliginiň Içerki Dizaýny

Infibond

Ofis Giňişliginiň Içerki Dizaýny “Shirli Zamir Design Studio” “Infibond” -yň Tel Awiwdäki täze ofisini dizaýn etdi. Kompaniýanyň önümi bilen baglanyşykly geçirilen gözlegleriň netijesinde, hyýaldan, adamyň beýnisinden we tehnologiýasyndan hakykaty tapawutlandyrýan inçe serhet hakda soraglar berýän we bularyň nähili baglanyşýandygyny anyklaýan iş meýdançasy döredildi. Studiýa giňişligi kesgitlän sesiň, çyzygyň we boşlugyň ulanylyşynyň dogry dozalaryny gözledi. Ofis meýilnamasy dolandyryjy otaglardan, mejlis otaglaryndan, resmi salonlardan, naharhana we açyk stendden, ýapyk telefon kabinetinden we açyk meýdançadan ybarat.

Myhmanhana Binagärlik Dizaýny Arhitekturanyň

Barn by a River

Myhmanhana Binagärlik Dizaýny Arhitekturanyň “Derýa boýundaky ammar” taslamasy ekologiki gatnaşyga esaslanyp, ilatly giňişligi döretmek meselesini çözýär we binagärlik we landşaftyň aralaşmak meselesiniň ýerli çözgüdini teklip edýär. Jaýyň adaty arhetipi, görnüşleriniň asetizmine getirilýär. Tomuň kedr gyrasy we ýaşyl reňkli diwarlar binany adam tarapyndan döredilen landşaftyň otlarynda we gyrymsy agaçlarynda gizleýär. Aýna diwaryň aňyrsynda gaýaly derýa kenary görünýär.

Parfýumeriýa Supermarketi

Sense of Forest

Parfýumeriýa Supermarketi Açyk gyş tokaýynyň şekili bu taslamanyň ylhamy boldy. Tebigy agaçdan we granitden dokumalaryň köp bolmagy tomaşaçylary tebigatyň alamatlarynyň plastmassa we wizual täsirleri akymyna çümdürýär. Senagat görnüşi gyzyl we ýaşyl oksidlenen misiň reňkleri bilen ýumşadylýar. Dükan her gün 2000-den gowrak adam üçin özüne çekiji we aragatnaşyk ýeridir.