Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sergi Otagy

CHAMELEON

Sergi Otagy Myhmanhananyň mowzugy sergi ýerlerine hyzmat edýän tehnologiýa. Shiftdäki we diwarlardaky tehnologiki çyzyklar, ähli sergi otaglarynda görkezilýän, binanyň gapdalyndaky zawodda import we öndürilýän aýakgap tehnologiýasyny aňlatmak üçin döredilen. Dizaýn edilen diwar we diwarlar Mugt görnüşde, iň oňat ýygnanan wagtyňyzda, CAD-CAM tehnologiýasyny ulanyň. Fransiýada öndürýän barrisol, Stambulyň Europeanewropa tarapynda öndürýän mdf lak mebelleri, Stambulyň Aziýa tarapynda öndürýän RGB Led ulgamlary, asylan potolokda ölçeg we repetisiýa bolmazdan. .

Sergi Otagy

From The Future

Sergi Otagy Sergi zaly: Sergi otagynda sanjym tehnologiýasy bilen öndürilen okuw aýakgaplary we sport enjamlary sergide görkezilýär. Bu ýer, sanjym galyplary bilen öndürilen ýaly. Placeeriň önümçilik usulynda, mebel bölekleri, hemmesini öndürmek üçin sanjym galyndylarynda öndürilen ýaly. Potolokdaky tikin ýollary, ähli tehnologiki görüşi ýumşadýar.

Butik We Sergi Otagy

Risky Shop

Butik We Sergi Otagy Töwekgelçilikli dükan, Piotr Płoski tarapyndan döredilen dizaýn studiýasy we üzüm galereýasy smallna tarapyndan dizaýn edildi we döredildi. Bu butik ýaşaýyş jaýynyň ikinji gatynda ýerleşýändigi, dükanyň penjiresiniň ýoklugy we bary-ýogy 80 inedördül metr meýdany sebäpli köp kynçylyk döretdi. Ine, potolokdaky boşlugy we pol giňişligini ulanyp, meýdany iki esse köpeltmek pikiri geldi. Mebeller aslynda potolokda asylsa-da, myhmansöýer, myhmansöýer atmosfera ýetilýär. Töwekgelçilikli dükan ähli düzgünlere garşy döredildi (hatda agyrlyk güýjüne-de garşy). Markanyň ruhuny doly görkezýär.

Stadionyň Myhmansöýerligi

San Siro Stadium Sky Lounge

Stadionyň Myhmansöýerligi Täze “Sky” otaglarynyň taslamasy, “Milan” we “Internazionale”, Milan şäher häkimligi bilen bilelikde San Siro stadionyny hemmesini kabul etmäge ukyply köpugurly desgada öwürmek maksady bilen amala aşyrýan ägirt uly abatlaýyş maksatnamasynyň ilkinji ädimidir. “Milano” -nyň ýetip gelýän EXPO 2015-de ýüzbe-ýüz boljak möhüm wakalary. “Skybox” taslamasynyň şowly bolmagyndan soň, “Ragazzi & Partners” San Siro stadionynyň esasy stendiniň üstünde myhmansöýerlik meýdançalary barada täze düşünje döretmek pikirini amala aşyrdy.

Ofis Kiçi Göwrümli

Conceptual Minimalism

Ofis Kiçi Göwrümli Içerki dizaýn estetiki, ýöne funksional minimalizm däl. Açyk meýilnama giňişligi arassa çyzyklar, köp gün şöhlesine girmäge mümkinçilik berýän uly syrçaly açyklyklar, çyzyk we uçar esasy gurluş we estetiki elementlere öwrülmäge mümkinçilik berýär. Dogry burçlaryň ýoklugy, giňişlige has dinamiki görnüşi kabul etmegiň zerurlygyny kesgitledi, açyk reňk palitrasynyň material we dokma dürlüligi bilen utgaşmagy giňişlige we işlemäge mümkinçilik berýär. Tamamlanmadyk beton, ak-ýumşak we gödek-çal arasynda tapawut goşmak üçin diwarlara çykýar.

Bag

Tiger Glen Garden

Bag Tiger Glen bagy, Jonson sungat muzeýiniň täze ganatynda gurlan oýlanma bagydyr. Igerolbars Gleniň üç gülküsi diýilýän hytaý tymsalyndan ylham alýar, bu ýerde üç adam dostluk jebisligini tapmak üçin mezhep tapawudyny ýeňip geçýär. Bag, ýapon dilinde karesansui diýlip atlandyrylýan ajaýyp görnüşde bezelip, daşlaryň ýerleşdirilmegi bilen tebigatyň şekili döredilipdir.