Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

Cheung's Residence

Ýaşaýyş Jaýy Residenceaşaýyş jaýy ýönekeýlik, açyklyk we tebigy ýagtylygy göz öňünde tutup bezelipdir. Binanyň aýak yzy bar bolan ýeriň çäklendirmesini görkezýär we resmi aňlatma arassa we ýönekeý bolmaly. Atrium we balkon binanyň demirgazyk tarapynda girelgäni we nahar meýdanyny yşyklandyrýar. Tebigy yşyklary köpeltmek we giňişlik çeýeligini üpjün etmek üçin ýaşaýyş otagy we aşhana binanyň günorta tarapynda süýşýän penjireler üpjün edilýär. Dizaýn ideýalaryny hasam güýçlendirmek üçin binanyň hemme ýerinde “Skylights” teklip edilýär.

Taslamanyň ady : Cheung's Residence, Dizaýnerleriň ady : Yu-Ngok Lo, Müşderiniň ady : YNL Design.

Cheung's Residence Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.