Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sazlanyp Bilinýän Planşetli Stol

Dining table and beyond

Sazlanyp Bilinýän Planşetli Stol Bu tablisada ýüzüni dürli şekillere, materiallara, dokumalara we reňklere sazlamak ukyby bar. Planşet hyzmat ediş esbaplary (tabaklar, hyzmat ediş tabaklary we ş.m.) üçin kesgitli ýer bolup hyzmat edýän adaty stoluň tersine, bu tablisanyň bölekleri ýerüsti we hyzmat ediji esbaplar ýaly hereket edýär. Bu esbaplar zerur nahar zerurlyklaryna baglylykda dürli şekilli we ululykdaky böleklerde düzülip bilner. Bu üýtgeşik we innowasion dizaýn, adaty nahar stoluny egri esbaplary yzygiderli tertipleşdirmek arkaly dinamiki merkeze öwürýär.

Giperkar

Shayton Equilibrium

Giperkar Şaýton deňagramlylygy arassa hedonizmi, dört tigirdäki ýoýulmany, köp adam üçin abstrakt düşünjäni we bagtlylara arzuwlaryň hasyl bolmagyny aňladýar. Maksat tejribe ýaly möhüm däl ýerinde iň soňky lezzeti, bir nokatdan beýlekisine ýetmek baradaky täze düşünjäni aňladýar. Şaýton, giperkaryň tohumyny gorap saklamak bilen öndürijiligi ýokarlandyryp biljek täze alternatiw ýaşyl öwüşginleri we materiallary barlamak üçin maddy mümkinçilikleriň çägini açmagy maksat edinýär. Ondan soňky etap, maýa goýujylary tapmak we Şaýton deňagramlylygyny hakykata öwürmek.

Düşege Öwrülýän Stol

1,6 S.M. OF LIFE

Düşege Öwrülýän Stol Esasy düşünje, ofisimiziň çäklerine laýyk bolmak üçin durmuşymyzyň kiçelýändigini düşündirmekdi. Ahyrynda, her bir siwilizasiýanyň sosial kontekstine baglylykda zatlara başgaça düşünip biljekdigine düşündim. Mysal üçin, bu stol dynç alyş üçin ýa-da kimdir biri bellenilen möhletleri ýerine ýetirmek üçin kynçylyk çekýän günlerinde gije birnäçe sagat uklamak üçin ulanylyp bilner. Taslama prototipiň (uzynlygy 2,00 metr we ini 0,80 metr = 1,6 sm) ölçegleri we işiň durmuşymyzda has köp ýer tutmagy bilen atlandyryldy.

Gapylary Açmak Üçin Biometrik Giriş Enjamy

Biometric Facilities Access Camera

Gapylary Açmak Üçin Biometrik Giriş Enjamy Irisleri we tutuş ýüzi özüne çekýän diwarlara ýa-da kiosklara gurlan biometrik enjam, soňra ulanyjy artykmaçlyklaryny kesgitlemek üçin maglumat bazasyna salgylanýar. Gapylary açmak ýa-da ulanyjylara girmek arkaly giriş mümkinçiligini berýär. Ulanyjynyň seslenme aýratynlyklary öz-özüňi deňleşdirmek üçin gurulýar. Leds gözleri göze görünmeýän ýagtylandyrýar we pes yşyk üçin çyra bar. Öň tarapynda goşa reňkli iki sany plastmassa bölegi bar. Kiçijik bölegi gözleri inçe jikme-jiklikler bilen çekýär. Forma has öňdäki 13 komponenti has estetiki önüme öwürýär. Korporatiw, senagat we öý bazarlary üçin.

Duýgur Kran

miscea KITCHEN

Duýgur Kran “Miscea KITCHEN” ulgamy dünýäde ilkinji hakykatdanam elýeterli köp suwuk paýlaýjy aşhana kranydyr. 2 dispenseri we krany bir täsin we ulanmaga aňsat ulgam bilen birleşdirip, aşhana iş meýdanynyň töwereginde aýratyn dispenserleriň zerurlygyny aradan aýyrýar. Kran, el arassaçylygynyň iň ýokary peýdasy üçin işlemek üçin doly el degirýär we zyýanly bakteriýalaryň ýaýramagyny azaldýar. Ulgam bilen dürli ýokary hilli we täsirli sabynlar, ýuwujy serişdeler we dezinfeksiýa serişdeleri ulanylyp bilner. Takyk öndürijilik üçin bazardaky iň çalt we ygtybarly datçik tehnologiýasy bar.

Duýgur Kran

miscea LIGHT

Duýgur Kran Sensor işjeňleşdirilen kranlaryň ýalňyş LIGHT diapazony, amatlylygy we el arassaçylygynyň artykmaçlyklary üçin gönüden-göni krana işlenip düzülen integral sabyn dispenserine eýe. Çalt we ygtybarly datçik tehnologiýasyny ulanyp, arassaçylyk we ergonomiki el ýuwmak tejribesi üçin sabyn we suw paýlaýar. Gurlan sabyn dispenseri, ulanyjynyň eli sabyn pudagyndan geçende işjeňleşdirilýär. Soňra sabyn diňe ulanyjynyň eli kranyň rozetkasynyň aşagyna goýlanda paýlanýar. Suwy rozetkanyň aşagynda tutup, içgin kabul edip bolýar.