Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Maýatnik Çyrasy

Snow drop

Maýatnik Çyrasy Gar damjasy potolok we modully yşyklandyryş. Onuň amatlylygy, tekiz tigir ulgamynyň kömegi bilen modulýasiýa arkaly ýagtylygyny sazlamakdyr. Ulanyjy ters agram bilen oýnamak bilen ädim ýagtylygyny artdyryp we peseldip bilýär. Bu dizaýnyň modulýasiýasy, dörtburçluk fraktal bilen tetraedron bilen başyndan ahyryna çenli gar ýagmagynyň dürli döwürlerini ýada salýar. Üzüm amber Edison lampasy, dizaýn ýapylanda, ak reňkli ak pleksiden ýasalan tetraedral aýratyn gutujyga salynýar.

Taslamanyň ady : Snow drop, Dizaýnerleriň ady : Nicolas Brevers,, Müşderiniň ady : Gobo lighting.

Snow drop Maýatnik Çyrasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.