Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gozgalmaýan Emläk Gullugy

The Float

Gozgalmaýan Emläk Gullugy Bu taslamada arhitekturany, içerki we peýza .y dizaýn edýäris. Kazyýet “Gozgalmaýan emläk gullugy”, hakyky adyň ady “Sky villa”, şonuň üçin düşünjäni başlangyç nokady hökmünde göz öňüne getiriň. Taslama Sýamen şäheriniň merkezinde ýerleşýär, bazanyň töweregindäki şertler amatsyz, köne kwartiralar we gurluşyk meýdançalary bar, tersine mekdep, peýza .y gurşap almaýar. Netijede, [Float] düşünjesi bilen satuw merkezini 2F beýiklige çekiň we öz peýzacapeyňyzy, basgançakly howuz dörediň, şonuň üçin satuw merkezi suwda ýüzmegi halaýar we myhmanlar uly meýdandan geçýärler. howuzdan we satuw ofisiniň birinji gatyndan yzky basgançaklara çykyň we satuw zalyna çykyň. Gurluşyk polat gurluşdyr, binanyň dizaýny we içerki dizaýn tehnikada birleşmegi we bitewiligi gözleýär.

Taslamanyň ady : The Float, Dizaýnerleriň ady : Kris Lin, Müşderiniň ady : YONG NIAN Real Estate Development Company Limited.

The Float Gozgalmaýan Emläk Gullugy

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.