Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sagat

Pin

Sagat Bularyň hemmesi döredijilik synpynda ýönekeý oýun bilen başlandy: mowzuk "sagat". Şeýlelikde, sanly we analog ýaly dürli diwar sagatlary gözden geçirildi we gözlenildi. Başlangyç ideýa, sagatlaryň iň asylýan ýeri bolan sagatlaryň iň az meýdany bilen başlandy. Sagadyň bu görnüşine üç sany proýektor oturdylan silindr görnüşli polýus girýär. Bu proýektorlar adaty analog sagatlara meňzeş üç bar bolan tutawaçlary görkezýärler. Şeýle-de bolsa, sanlary taslamalaşdyrýarlar.

Taslamanyň ady : Pin, Dizaýnerleriň ady : Alireza Asadi, Müşderiniň ady : AR.A.

Pin Sagat

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.