Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Waza

Flower Shaper

Waza Wazalaryň bu toplumy, palçyk we özbaşdak gurlan 3D palçyk printeriniň mümkinçilikleri we çäklendirmeleri bilen synag etmegiň netijesidir. Palçyk çygly bolanda ýumşak we ýumşak, ýöne gurak bolanda gaty we döwülýär. Ojakda gyzdyrylandan soň, palçyk çydamly, suw geçirmeýän materiallara öwrülýär. Esasy üns, adaty usullary ulanmak bilen ýasamak kyn ýa-da wagt talap edýän gyzykly şekilleri we dokumalary döretmäge gönükdirilendir. Material we usul gurluşy, gurluşy we görnüşini kesgitledi. Hemmeler bilelikde gülleri emele getirmäge kömek edýärler. Başga materiallar goşulmady.

Taslamanyň ady : Flower Shaper, Dizaýnerleriň ady : Dave Coomans and Gaudi Hoedaya, Müşderiniň ady : xprmnt.

Flower Shaper Waza

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.