Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kagyz Döwüjisi

HandiShred

Kagyz Döwüjisi “HandiShred” göçme el bilen işleýän kagyz bölekleýji, daşarky güýç çeşmesini talap etmeýär. Kiçijik we nepis dizaýn edilendir, şonuň üçin ony möhüm stoluňyza islendik wagt aňsatlyk bilen girip we parçalap bilýän çekmäniň ýa-da portfeliň içinde goýup bilersiňiz. Bu amatly bölek, şahsy, gizlin we islendik şahsy maglumatlaryň elmydama howpsuz saklanmagyny üpjün etmek üçin resminamalary ýa-da kwitansiýalary paýlaşmak üçin ajaýyp işleýär.

Taslamanyň ady : HandiShred, Dizaýnerleriň ady : Yen Lau, Müşderiniň ady : Inform Designs Ltd..

HandiShred Kagyz Döwüjisi

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.