Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hammam Toplumy

FRACTURE

Hammam Toplumy Keramiki sanitariýa enjamlarynyň täsin stili, döwük aýna çyzyklarynyň ajaýyp dizaýny Düşündiriş Dekonstruktiwizm ... döwük önümleriň daşky görnüşi ýaly geometrik dizaýn elementlerini ýasamak we desonstruktiwistik stili herekete getirmek üçin gurluşyň bölekleriniň bitewiliginiň dargamagy. döwük Bieniň mysaly hökmünde iň ajaýyp seriýalardan birine duş geldi.

Agşamlyk Nahary

Baan

Agşamlyk Nahary "baan", agşamlyk naharyny ulanmak maksady bilen ýörite döredilen şkafyň bir görnüşidir. Bu üýtgeşik görnüş we güýç, funksiýa bilen baglanyşykly kyssa. Kabinet ulgamlarynyň birnäçe tapawutlandyryjy aýratynlygy bar. “Cutlery insert” we dokumalar gutusy ýaly hekaýa bilen bölünen şkafyň dürli funksiýalary we aýratynlyklary kamin we baca bilen aňladylýar. Mundan başga-da, çakyr äýnegi çilim bilen, basgançaklar bolsa basgançak bilen aňladylýar. Jaýyň dört esasy bölegi bar, olarda kyssa ideýalary bar.

Lampa

Muse

Lampa Universelemimizde mutlak häsiýetleriň ýokdugyny aýdyp, 'Buddizmiň ýeňmegi' bilen ylham alyp, oňa 'fiziki barlyk' bermek bilen 'ýagtylyga' paradoksal hil berdik. Höweslendirýän meditasiýa ruhy, bu önümi döretmek üçin ulanýan güýçli ylham çeşmesi boldy; “wagt”, “materiýa” we “ýagtylyk” häsiýetlerini bir önüme şekillendirýär.

Keramika

inci

Keramika Elegance aýnasy; Inci, ak we ak reňkli merjeniň gözelligini görkezýär we giňişliklere asyllylygy we nepisligi görkezmek isleýänler üçin dogry saýlawdyr. Inci çyzyklary 30 x 80 sm ululykda öndürilýär we ak we gara synpy ýaşaýyş ýerlerine alyp barýar. Üç ölçegli dizaýn sanly çaphana tehnologiýasy arkaly öndürilýär.

Takograf Programmisti

Optimo

Takograf Programmisti “Optimo”, täjirçilik ulaglaryna ýerleşdirilen ähli sanly takograflary programmirlemek we kalibrlemek üçin ýerüsti duýgur ekran önümidir. Optimo tizlige we ulanylyş aňsatlygyna ünsi jemläp, simsiz aragatnaşygy, önüm amaly maglumatlary we dürli sensor birikmelerini ulag kabinasynda we ussahanasynda ulanmak üçin göçme enjama birleşdirýär. Iň amatly ergonomika we çeýe ýerleşiş üçin döredilen, ýerine ýetirilen interfeýs we innowasiýa enjamlary ulanyjynyň tejribesini düýpgöter ýokarlandyrýar we gelejekde takograf programmirlemesini alýar.

Gämi Dolandyryş Ulgamy

GE’s New Bridge Suite

Gämi Dolandyryş Ulgamy GE-iň modully gämi dolandyryş ulgamy, uly we ýeňil gämilere laýyk bolup, içgin gözegçilik we aýdyň wizual seslenme üpjün edýär. Täze ýerleşiş tehnologiýasy, hereketlendiriji dolandyryş ulgamlary we gözegçilik enjamlary gämileri çäklendirilen ýerlerde takyk dolandyrmaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde çylşyrymly el dolandyryşlary täze sensor ekran tehnologiýasy bilen çalşylanda operatora edilýän stressi azaldýar. Düzülip bilinýän ekran şöhlelenmeleri azaldýar we ergonomikany optimizirleýär. Conshli konsollarda gödek deňizlerde ulanmak üçin birleşdirilen tutawaçlar bar.