Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Hammam Ýygnamak

Up

Hammam Ýygnamak Upokarda, Emanuele Pangrazi tarapyndan taýýarlanan hammam kolleksiýasy ýönekeý düşünjäniň täzelik döredip biljekdigini görkezýär. Başlangyç pikir, sanitariýanyň oturýan tekizligini birneme egip rahatlygy gowulandyrmakdyr. Bu pikir esasy dizaýn mowzugyna öwrüldi we kolleksiýanyň ähli elementlerinde bar. Esasy tema we berk geometrik gatnaşyklar kolleksiýa Europeanewropanyň tagamyna laýyklykda häzirki zaman stilini berýär.

Oturgyç

5x5

Oturgyç 5x5 oturgyç adaty dizaýn taslamasy bolup, çäklendirme kynçylyk hökmünde ykrar edilýär. Oturgyjyň oturgyjy we arkasy ksilitden ýasalan, şekillendirmek gaty kyn. Ksilit ýeriň aşagyndan 300 metr tapylyp bilinýän we kömür bilen birleşdirilen çig maldyr. Häzirki wagtda çig malyň köp bölegi zyňylýar. Daşky gurşaw nukdaýnazaryndan bu material ýer ýüzünde galyndylar döredýär. Şonuň üçin oturgyç dizaýny baradaky pikir gaty öjükdiriji we kyn ýalydy.

Tabaklar

Musketeers

Tabaklar Pleönekeý. Elegant. Funksional. Musketeers, lazer bilen kesilen agaç aýaklary bilen şekillendirilen poroşok bilen örtülen metaldan ýasalan üç aýakly tabakdyr. Üç aýakly binanyň geometrik taýdan hakykatdanam has durnuklydygy we dört bolanyndan has az pese gaçmak mümkinçiligi bar. Ajaýyp deňagramlylyk we işleýiş bilen Musketeersiň modernistik keşbinde nepisligi ony otagyňyzda iň oňat eser edýär. Has giňişleýin maglumat: www.rachelledagnalan.com

Pol Plitalary

REVICOMFORT

Pol Plitalary REVICOMFORT aýrylýan we gaýtadan ulanylýan pol. Çalt we ulanmak aňsat. Ulanmaga taýýar. Täzeden düzmek üçin amatly. Producteke-täk önümde doly göwrümli farfor plitalarynyň tehniki aýratynlyklaryny, wagt tygşytlaýan ýönekeýleşdirmegiň ykdysady artykmaçlyklaryny, hereketiň aňsatlygyny we dürli ýerlerde gaýtadan ulanmagy birleşdirýär. REVICOMFORT birnäçe “Revigrés” kolleksiýalarynda amala aşyrylyp bilner: dürli effektler, reňkler we ýüzler.

Ysly Diffuzor

Magic stone

Ysly Diffuzor Jadyly daş, durmuş enjamlaryndan has köp zat, jadyly atmosfera döretmäge ukyply. Onuň görnüşi, derýanyň suwy bilen ýumşadylan daş hakda pikirlenip, tebigatdan ylham alýar. Suw elementi simwoliki taýdan ýokarky aşaky bedenden aýyrýan tolkun bilen aňladylýar. Suw bu önümiň esasy elementidir, ultrases barlagy arkaly suwy we ysly ýagy atomlaşdyrýar we sowuk bug döredýär. Tolkun hereketi, reňkleri rahat üýtgedýän LED çyra arkaly atmosferany döretmäge hyzmat edýär. Gapagy urup, ähli funksiýalary dolandyrýan mümkinçilik düwmesini işjeňleşdirýärsiňiz.

Oýunjaklar

Minimals

Oýunjaklar Minimallar, esasy reňk palitrasyny we geometrik şekilleri ulanmak bilen häsiýetlendirilen modully haýwanlaryň ajaýyp çyzgysydyr. Bu at bir wagtyň özünde "Minimalizm" sözünden we "Mini-Haýwanlar" -yň gysylmagyndan gelip çykýar. Elbetde, ähli zerur däl görnüşleri, aýratynlyklary we düşünjeleri ýok etmek arkaly oýnawaçlygyň düýp manysyny paş etmegi maksat edinýärler. Bilelikde, reňkler, haýwanlar, eşikler we arhetipler döredýär, adamlary özlerini tanadýan häsiýetini saýlamaga höweslendirýär.