Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Awtoulag Dashcam

BlackVue DR650GW-2CH

Awtoulag Dashcam “BLackVue DR650GW-2CH” ýönekeý, ýöne çylşyrymly silindr şekilli gözegçilik awtoulag paneli. Gurluşy gurnamak aňsat we 360 dereje aýlanmagy netijesinde ýokary sazlanyp bilner. Dolandyryş kamerasynyň şemal aýnasyna ýakynlygy titremeleri we ýalpyldawuklygy azaldýar we has ýumşak we has durnukly ýazga geçirmäge mümkinçilik berýär. Aýratynlyklary bilen sazlaşykly gidip bilýän ajaýyp geometrik şekili tapmak üçin düýpli gözleglerden soň, bu taslama üçin durnuklylygyň we sazlamagyň elementlerini üpjün edýän silindr şekili saýlandy.

Taslamanyň ady : BlackVue DR650GW-2CH, Dizaýnerleriň ady : Pittasoft Co., Ltd., Müşderiniň ady : BlackVue.

BlackVue DR650GW-2CH Awtoulag Dashcam

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.