Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Albom Örtügi Sungaty

Haezer

Albom Örtügi Sungaty Haezer berk bas sesi, epiki arakesmeler bilen gowy ýalpyldawuk täsirleri bilen tanalýar. Diňe göni öňe sürülýän tans sazy ýaly çykýan ses, ýöne has ýakyndan gözden geçirilende ýa-da diňläniňizde taýýar önümiň içinde birnäçe ýygylyk gatlaklaryny tapyp başlarsyňyz. Döredijilik düşünjesi we ýerine ýetirilmegi üçin kynçylyk Haezer diýlip atlandyrylýan ses tejribesini simulirlemekdi. Çeper eser stili adaty tans aýdym-saz stili däl, şeýlelik bilen Haezeri özüne mahsus reanr edýär.

Taslamanyň ady : Haezer , Dizaýnerleriň ady : Chris Slabber, Müşderiniň ady : CS Design & Illustration.

Haezer  Albom Örtügi Sungaty

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.