Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gazylan Çakyr Belligi We

Il Mosnel QdE 2012

Gazylan Çakyr Belligi We Iseo kölüniň Françiakortanyň kenaryna sepilişi ýaly, köpürjikli çakyr stakanyň gyralaryny çyglaýar. Bu düşünje, kölüň şekiliniň grafiki taýdan gaýtadan işlenmegi bolup, ätiýaçlyk çüýşäniň hrustal aýna guýulmagynyň ähli güýjüni görkezýär. Grafikasy we reňkleri bilen deňagramlaşdyrylan owadan we janly bellik, täze duýgular bermek üçin aç-açan polipropilen we düýbünden gyzgyn folga altyn çap etmek bilen batyrgaý çözgütdir. Şerabyň dökülmegi, grafikanyň paketiň daşyny gurşap alýan gutyda çyzylýar: iki sany “slive et tiroir” elementinden düzülen ýönekeý we täsirli.

Taslamanyň ady : Il Mosnel QdE 2012, Dizaýnerleriň ady : Laura Ferrario, Müşderiniň ady : FERRARIODESIGN.

Il Mosnel QdE 2012 Gazylan Çakyr Belligi We

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.