Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Tri

Oturgyç Tebigy kedr gatyndaky oturgyç CNC maşynlary bilen işledi we el bilen gutardy, aýratynlygy, bejerilmedik 50 x 50 gaty agaç kedr blokundan emele gelendigi, el bilen çäge kagyzy bilen örtülip, matanyň ýüzüni ýasaýar we elini degirmek we güýçlendirmek. belli bir kedr agajynyň görnüşleri we reňk shemasy, ony goraýan we işleýiş obýekti we tehniki taýdan peýdaly bolmagy üçin tebigy ýagyň bolmagydyr, dizaýn duýgur degishme hakda gürläp bilersiňiz, ýakymly ys bilen tebigy materialy güýçlendirýän ýumşak dizaýn. , rahatlyk we hoşboý ys.

Taslamanyň ady : Tri, Dizaýnerleriň ady : Ascanio Zocchi, Müşderiniň ady : riva1920.

Tri Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.