Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Doly Awtomatiki Çaý Maşyny

Tesera

Doly Awtomatiki Çaý Maşyny Doly awtomatiki Tesera, çaý taýýarlamak işini ýönekeýleşdirýär we çaý taýýarlamak üçin atmosfera basgançagyny düzýär. Boş çaý ýörite bankalara doldurylýar, onda demlemegiň wagty, suwuň temperaturasy we çaýyň mukdary aýratynlykda sazlanyp bilner. Enjam bu sazlamalary ykrar edýär we ajaýyp aýna kamerasynda ajaýyp çaýy doly awtomatiki taýýarlaýar. Çaý dökülenden soň, awtomatiki arassalama prosesi bolýar. Integrirlenen tarelka hyzmat etmek üçin aýrylyp, kiçijik peç hökmünde hem ulanylyp bilner. Bir käse ýa-da gazana garamazdan, çaýyňyz ajaýyp.

Lampa

Tako

Lampa Tako (ýapon dilinde sekiz) ispan aşhanasyndan ruhlanan stol çyrasy. Iki esas “pulpo a la gallega” hyzmat edilýän agaç tabaklary ýada salýar, görnüşi we elastik zolagy adaty ýapon nahar gutusy bento döredýär. Onuň bölekleri nurbatsyz ýygnalyp, birleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Böleklere gaplamak gaplamak we saklamak çykdajylaryny hem azaldar. Çeýe polipropen çyranyň birleşmesi elastik zolagyň aňyrsynda gizlenýär. Esasy we ýokarky böleklerde burawlanan deşikler zerur howa akymynyň aşa gyzmagynyň öňüni almaga mümkinçilik berýär.

Radiator

Piano

Radiator Bu dizaýnyň ylhamy, Saza bolan söýgi. Üç dürli ýyladyş elementi birleşdirilip, hersi bir Pianino düwmesine meňzeýär, Pianino klawiaturasyna meňzeş kompozisiýa döredýär. Radiatoryň uzynlygy, kosmosyň aýratynlyklaryna we tekliplerine baglylykda üýtgäp biler. Düşünjeli ideýa önümçilige ösdürilmedi.

Şem Tutýanlar

Hermanas

Şem Tutýanlar Hermanas agaç şemleri maşgalasy. Olar size oňaýly atmosfera döretmäge kömek etmäge taýyn bäş aýal dogan (herman) ýalydyr. Her bir şemdanyň özboluşly beýikligi bar, şonuň üçin olary birleşdirseňiz, adaty çaý çyralaryny ulanyp, dürli ululykdaky şemleriň yşyklandyryş täsirini simulasiýa edip bilersiňiz. Bu şem eýeleri öwrüli bugdan ýasalýar. Halaýan ýeriňize laýyk kombinasiýa döretmäge mümkinçilik berýän dürli reňkler bilen boýalýar.

Ýakymly Gap

Ajorí

Ýakymly Gap Ajori, dürli tagamlary, ysly zatlary we ýakymly yslary guramak we saklamak, her ýurduň dürli aşpezlik däplerini kanagatlandyrmak we laýyklaşdyrmak üçin döredijilikli çözgütdir. Onuň ajaýyp organiki dizaýny ony heýkeltaraş bölek edýär, netijede stoluň töwereginde söhbetdeşlik başlangyjy hökmünde görkezmek üçin ajaýyp bezeg bolýar. Paket dizaýny, sarymsak derisinden ylham alýar we eko-gaplamanyň ýeke-täk teklibine öwrülýär. Ajori, tebigat tarapyndan ylhamlanan we tutuşlygyna tebigy materiallardan ýasalan planeta üçin ekologiýa taýdan arassa dizaýn.

Köp Wezipeli Gurluşyk Toplumy

JIX

Köp Wezipeli Gurluşyk Toplumy JIX, Nýu-Yorkorkda ýerleşýän wizual suratkeş we önüm dizaýneri Patrik Martinez tarapyndan döredilen gurluşyk toplumy. Dürli gurluşyklary döretmek üçin adaty içgi sypallaryny birleşdirmäge mümkinçilik bermek üçin ýörite döredilen kiçi modully elementlerden durýar. JIX birikdirijileri aňsatlyk bilen bölünip, kesişýän we ýerine gulplanýan tekiz gözeneklerde gelýär. JIX bilen, uly göwrümli otag ölçegli gurluşlardan başlap, çylşyrymly stol üstündäki heýkellere çenli hemmesini gurup bilersiňiz, bularyň hemmesi JIX birikdirijilerini we içýän samanlary ulanýar.