Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Agaç Oýnawaç Oýunjak

Cubecor

Agaç Oýnawaç Oýunjak Cubecor, çagalaryň pikirlenmek we döredijilik güýjüne garşy çykýan ýönekeý, ýöne çylşyrymly oýunjak bolup, olary reňkler we ýönekeý, goşmaça we işleýiş enjamlary bilen tanyşdyrýar. Kiçijik kubikleri biri-birine dakmak bilen toplum doly bolar. Böleklerde magnit, Velcro we pin ýaly dürli aňsat birikmeler ulanylýar. Baglanyşyklary tapmak we biri-birine birikdirmek kuby tamamlaýar. Şeýle hem çagany ýönekeý we tanyş göwrümi tamamlamaga yrmak bilen üç ölçegli düşünişmeklerini güýçlendirýär.

Lampa

Bellda

Lampa Haýsydyr bir gural ýa-da elektrik tejribesi bolmazdan, islendik lampa gabat gelýän çyrany gurmak aňsat. Önümleriň dizaýny, ulanyja býudjetde ýa-da wagtlaýyn ýaşaýyş jaýynda ýakymly yşyklandyryş çeşmesini döretmek üçin köp tagalla etmezden, ony diňe lampoçkadan çykarmaga we lampoçkadan çykarmaga mümkinçilik berýär. Bu önümiň işleýşi görnüşinde ýerleşdirilendigi sebäpli, önümçiligiň bahasy adaty bir plastmassa gül çüýşesine meňzeýär. Surat çekmek ýa-da islendik bezeg elementlerini goşmak bilen ulanyjynyň islegine şahsylaşdyrma mümkinçiligi özboluşly bir häsiýet döredýär.

Ýahta

Atlantico

Ýahta 77 metrlik “Atlantiko” myhmanlara deňiz kenaryndan lezzet almaga we olar bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän giň daşarky meýdançalar we giň içerki giňişlikler bilen hezil ýahtasydyr. Dizaýnyň maksady, wagtlaýyn nepisligi bilen häzirki zaman ýahtasyny döretmekdi. Profiliň pes bolmagy üçin nisbatlara aýratyn üns berildi. Bu ýahtada helipad ýaly amatlyklar we hyzmatlar, tizlik gämisi we jetski bilen ýumşak garaageslar bar. Alty otagly kabinada on iki myhmany kabul edýär, eýesiniň daşarky otag we jakuzi bilen palubasy bar. Daşarky we 7 metrlik içki howuz bar. Bu ýahtada gibrid hereket bar.

Oýunjak

Werkelkueche

Oýunjak Werkelkueche, çagalara erkin oýun dünýäsine çümmäge mümkinçilik berýän jyns taýdan açyk iş stansiýasydyr. Çagalaryň aşhanalarynyň we iş ýerleriniň resmi we estetiki aýratynlyklaryny özünde jemleýär. Şonuň üçin “Werkelkueche” oýnamak üçin dürli mümkinçilikleri hödürleýär. Egri faner ussahanasy lýubka, ussahana ýa-da lykia eňegi hökmünde ulanylyp bilner. Gapdal bölümler saklamak we gizlemek üçin ýer berip biler ýa-da çişirilen rulonlary bişirip biler. Reňkli we çalşylýan gurallaryň kömegi bilen çagalar öz pikirlerine düşünip bilerler we ulular dünýäsini oýnawaç görnüşde görelde alarlar.

Yşyklandyryş Elementleri Yşyklandyryşyň

Collection Crypto

Yşyklandyryş Elementleri Yşyklandyryşyň Kripto modully yşyklandyryş ýygyndysy, sebäbi her gurluşy düzýän ýeke aýna elementleriniň paýlanyşyna baglylykda dikligine we keseligine giňelip bilýär. Dizaýny ylhamlandyrýan pikir, esasanam buz stalaktitlerini ýada salýan tebigatdan gözbaş alýar. Kripto önümleriniň aýratynlygy, ýagtylygyň köp tarapa ýumşak görnüşde ýaýramagyna mümkinçilik berýän joşgunly aýnasynda dur. Önümçilik doly elde işlenip düzülen prosesiň netijesinde ýüze çykýar we ahyrky ulanyjynyň her gezek başgaça görnüşde nähili düzüljekdigini ahyrky ulanyjy çözýär.

Çilim

Bridal Veil

Çilim Bu sungat - yşyklandyrylan sungat obýekti. Çumulus bulutlary ýaly çylşyrymly profiliň üçegi bolan giň otag. Çilim öňdäki diwardan potologa rahat akýan giňişlige laýyk gelýär. Kristal we ak emal ýapraklary inçe turbalaryň elastik egilmegi bilen bilelikde dünýäde uçýan perdäniň keşbini döredýär. Lightagty we altyn öwüşginli uçýan guşlaryň köp bolmagy giňlik we şatlyk duýgusyny döredýär.