Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

NTT COMWARE “Season Display”

Senenama Bu ajaýyp nagyşlar boýunça möwsümleýin äheňleri öz içine alýan kesilen dizaýn bilen taýýarlanan stol senenamasy. Dizaýnyň iň esasy tarapy görkezilende, möwsümleýin sebäpler iň gowy görmek üçin 30 dereje burçda goýulýar. Bu täze görnüş, täze pikirleri döretmek üçin NTT COMWARE-nyň täze romanyny görkezýär. Palendarazuw giňişligi we dolandyrylýan setirler bilen senenama işleýşine pikir berilýär. Çalt görmek we ulanmak aňsat, beýleki kalendarlardan tapawutlandyrýan özboluşlylygy bilen tapawutlanýar.

Tozan We Süpürgi

Ropo

Tozan We Süpürgi Ropo hiç wagt ýere ýykylmaýan tozan we süpürgiç düşünjesidir. Tozanyň aşaky böleginde ýerleşýän suw çüýşesiniň az agramy sebäpli Ropo tebigy ýagdaýda deňagramlylygy saklaýar. Tozan tozanynyň göni dodagynyň kömegi bilen tozany aňsatlyk bilen süpürenden soň, ulanyjylar süpürgi we tozan çüýşesini bir ýere jemläp, hiç haçan ýykylmagynyň aladasyz bir birlik hökmünde goýup bilerler. Döwrebap organiki görnüş, içki giňişliklere ýönekeýlik getirmegi maksat edinýär we poly arassalaýarka çaýkanyp duran çüýrük çeňňek aýratynlygy ulanyjylary gyzyklandyrmagy maksat edinýär.

Çakyr Belligi

5 Elemente

Çakyr Belligi “5 Elemente” -iň dizaýny, müşderiniň söz azatlygy bilen dizaýn gullugyna ynanýan taslamasynyň netijesidir. Bu dizaýnyň esasy pursaty, önümiň esasy ideýasyny - özboluşly garyşykda biri-birine bagly bäş görnüşli çakyr şekillendirýän rim gahrymany “V”. Etiketka üçin ulanylýan ýörite kagyz, şeýle hem ähli grafiki elementleriň strategiki ýerleşdirilmegi potensial sarp edijini çüýşäni alyp, ellerine aýlamaga, ellemäge mejbur edýär, bu, elbetde, has çuňňur täsir galdyrýar we dizaýny has ýatda galyjy edýär.

Alkogolsyz Içgi Gaplamasy Gaplamanyň

Coca-Cola Tet 2014

Alkogolsyz Içgi Gaplamasy Gaplamanyň Millionlarça T wishest arzuwlaryny ýaýradýan Coca-Cola bankalarynyň bir toparyny döretmek üçin. Bu islegleri emele getirmek üçin Coca-cola-nyň Tết nyşanyny (Swuwutýan guş) enjam hökmünde ulandyk. Her gap üçin ýüzlerçe el bilen ýuwudylan ýuwutmalar ýasaldy we birgiden manyly Wýetnam isleglerini emele getirýän adaty skriptiň töwereginde üns bilen düzüldi. "An", Parahatçylyk diýmekdir. "Tài" üstünlik, "Lộc" abadançylygy aňladýar. Bu sözler dynç alyşyň dowamynda giňden çalşylýar we adatça Tết bezeglerini bezär.

Çäklendirilen Aýratyn Çakyrlar

Echinoctius

Çäklendirilen Aýratyn Çakyrlar Bu taslama köp tarapdan özboluşly. Dizaýn, önümiň özboluşly häsiýetini - aýratyn awtor şerabyny görkezmeli boldy. Mundan başga-da, önümiň adynyň çuňňur manysyny - ajaýyp, ajaýyp, gije bilen gündiziň arasyndaky tapawut, ak-ak, açyk we düşnüksiz habarlaşmak zerurlygy bardy. Dizaýn, gijede gizlenen syry görkezmek niýeti bardy: bizi gaty haýran galdyrýan gijeki asmanyň gözelligi we ýyldyzlar we Zodiakda gizlenen täsin tapyndy.

Kitap

Brazilian Cliches

Kitap "Braziliýaly Kliçes" Braziliýanyň hat ýazuw klişleriniň köne katalogyndan alnan şekilleri ulanyp düzüldi. Itsöne onuň adynyň bolmagy diňe bir illýustrasiýalaryň düzümi üçin ulanylýan klişler bilen baglanyşykly däl. Her sahypanyň nobatynda Braziliýanyň beýleki görnüşlerine girýäris: portugaliýalylaryň gelmegi, ýerli hindileriň katekizasiýasy, kofe we altyn ykdysady sikller ýaly taryhy wakalar ... hatda häzirki dyknyşyklardan doly Braziliýanyň häzirki zaman klişlerini hem öz içine alýar, bergiler, ýapyk prezerwatiwler we daşlaşma - Döwrebap wizual hekaýada suratlandyrylýar.