Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gaplamak Gaplamanyň

Oink

Gaplamak Gaplamanyň Müşderiniň bazaryň görnükliligini üpjün etmek üçin oýnawaç görnüş we duýgy saýlandy. Bu çemeleşme, özboluşly, lezzetli, adaty we ýerli marka häsiýetleriniň hemmesini alamatlandyrýar. Täze önüm gaplamasyny ulanmagyň esasy maksady, müşderilere gara doňuzlary köpeltmegiň we ýokary hilli däp bolan etli tagamlary öndürmegiň arkasyndaky wakany hödürlemekdi. Ussatlygy görkezýän linokut tehnikasynda suratlar toplumy döredildi. Suratlaryň özleri hakykylygyny görkezýär we müşderini Oink önümleri, tagamy we gurluşy barada pikirlenmäge çagyrýar.

Krossowka Gutusy

BSTN Raffle

Krossowka Gutusy Wezipe Nike köwşi üçin hereket şekilini dizaýn etmek we öndürmekdi. Bu köwüş ak ýylan derisiniň dizaýnyny açyk ýaşyl elementler bilen birleşdirýändigi sebäpli, hereket şekiliniň ýoýuljakdygy aýdyňdy. Dizaýnerler, belli hereket gahrymanlarynyň stilinde hereket şekili hökmünde gysga wagtyň içinde şekili çyzdylar we optimizirlediler. Soňra hekaýa bilen kiçijik degişme dizaýn etdiler we ýokary hilli gaplama bilen 3D şekilde bu şekili döretdiler.

Kampaniýa We Satuw Goldawy

Target

Kampaniýa We Satuw Goldawy “Brainartist” 2020-nji ýylda müşderi “Steitz Secura” -nyň täze müşderileri edinmegi üçin köpçülikleýin habar beriş kampaniýasyna başlaýar: potensial müşderileriň derwezelerine mümkin boldugyça ýakynlaşdyrylan maksatly afişa kampaniýasy we şahsy aýakgap bilen şahsy habarlaşma bilen ýokary şahsylaşdyrylan habar bilen. häzirki ýygyndy. Alyjy, satuw güýji bilen wagt belläninde gabat gelýän kärdeşini alýar. Kampaniýanyň maksady Steitz Securany we "gabat gelýän" kompaniýany ajaýyp jübüt hökmünde sahnalaşdyrmakdy. “Brainartist” diýseň üstünlikli kampaniýany ösdürdi.

Hadysanyň Marketing Materialy

Artificial Intelligence In Design

Hadysanyň Marketing Materialy Grafiki dizaýn, emeli intellektiň ýakyn wagtda dizaýnerler üçin ýaran bolup biljekdigini wizual şekillendirýär. AI sarp edijiniň tejribesini şahsylaşdyrmakda AI-iň nädip kömek edip biljekdigi we döredijiligiň sungat, ylym, in engineeringenerçilik we dizaýn çatrygynda nädip oturýandygy barada düşünje berýär. Grafiki dizaýn konferensiýasynda emeli intellekt noýabr aýynda Kaliforniýanyň San-Fransisko şäherinde 3 günlük çäre. Her gün dizaýn ussahanasy, dürli gürleýjilerden gepleşikler bolýar.

Wizual Aragatnaşyk

Finding Your Focus

Wizual Aragatnaşyk Dizaýner, konseptual we tipografiki ulgamy görkezýän wizual düşünjäni görkezmegi maksat edinýär. Şeýlelik bilen kompozisiýa dizaýneriň gowy göz öňünde tutan belli bir söz düzüminden, takyk ölçeglerden we merkezi aýratynlyklardan durýar. Şeýle hem, dizaýner, tomaşaçylaryň dizaýndan maglumat alýan tertibini kesgitlemek we herekete getirmek üçin anyk tipografiki iýerarhiýany döretmegi maksat edinýär.

Marka

Cut and Paste

Marka Bu taslama gurallar toplumy, Kesmek we goýmak: Visual göçürmegiň öňüni almak, dizaýn pudagynda hemmelere täsir edip biljek bir mowzuga ýüzlenýär, ýöne wizual göçürme seýrek ara alnyp maslahatlaşylýar. Bu, bir suratdan salgylanma almak we ondan göçürmegiň arasyndaky düşnüksizlik sebäpli bolup biler. Şonuň üçin bu taslamanyň hödürleýän zady, wizual göçürmäniň daş-töweregindäki çal ýerlere habar bermek we döredijilik bilen baglanyşykly gepleşikleriň başynda goýmak.