Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Şahsyýet

Glazov

Korporatiw Şahsyýet Glazow şol bir şäherdäki mebel zawody. Zawod arzan mebel öndürýär. Şeýle mebelleriň dizaýny gaty umumy bolansoň, aragatnaşyk düşünjesini asyl "agaç" 3D harplara esaslamak kararyna gelindi, şonuň ýaly harplardan düzülen sözler mebel toplumlaryny alamatlandyrýar. Hatlar "mebel", "ýatylýan otag" we ş.m. sözleri ýa-da kolleksiýa atlaryny düzýär, mebel böleklerine meňzeş görnüşde ýerleşdirilýär. Görkezilen 3D harplar mebel shemalaryna meňzeýär we kanselýariýada ýa-da markany tanamak üçin surat fonlarynda ulanylyp bilner.

Tipografi

Red Script Pro typeface

Tipografi Red Script Pro, täze aragatnaşyk tehnologiýalary we alternatiw aragatnaşyk görnüşleri üçin bizi erkin harp görnüşleri bilen sazlaşykly baglanyşdyrýan özboluşly şriftdir. “IPad” bilen ylhamlanan we Çotgalarda dizaýn edilen, özboluşly ýazuw stilinde beýan edilýär. Iňlis, grek we kiril elipbiýini öz içine alýar we 70-den gowrak dili goldaýar.

Şekillendiriş Sungaty Sungatyň

Loving Nature

Şekillendiriş Sungaty Sungatyň Tebigaty söýmek, tebigata, ähli janly-jandarlara bolan söýgini we hormaty görkezýän sungat eserleriniň taslamasydyr. Gabriela Delgado her bir suratda reňklere aýratyn üns berýär, oňat, ýöne ýönekeý tamamlanmak üçin sazlaşykly garyşýan elementleri saýlap alýar. Gözleg we dizaýna bolan hakyky söýgüsi, fantastikadan başlap oýlap tapyşa çenli element elementleri bilen janly reňkli bölekleri döretmäge içgin ukyp berýär. Medeniýeti we şahsy tejribeleri kompozisiýalary tebigat we şadyýanlyk bilen islendik atmosferany owadanlaşdyrjak ajaýyp wizual hekaýalara öwürýär.

Roman

180º North East

Roman "180º Demirgazyk Gündogar" 90,000 sözden ybarat başdan geçirmeler. Onda Daniel Katçeriň 2009-njy ýylyň güýzünde 24 ýaşyndaka Awstraliýada, Aziýada, Kanadada we Skandinawiýada eden syýahatynyň hakyky wakasy gürrüň berilýär. , suratlar, kartalar, täsirli tekst we wideo okyjyny başdan geçirmelere çümdürmäge we awtoryň şahsy tejribesini has gowy duýmaga kömek edýär.

Tranzit Sürüjileri Üçin Oturmak

Door Stops

Tranzit Sürüjileri Üçin Oturmak Gapy duralgalary dizaýnerleriň, suratkeşleriň, çapyksuwarlaryň we jemgyýetiň ýaşaýjylarynyň arasynda tranzit duralgalary we boş ýerler ýaly äsgerilmedik köpçülik ýerlerini doldurmak, şäheri has ýakymly etmek üçin oturgyç mümkinçilikleri bilen hyzmatdaşlygydyr. Häzirki bar bolanlara has ygtybarly we estetiki taýdan ýakymly alternatiwany üpjün etmek üçin döredilen bölümlere ýerli suratkeşleriň tabşyran köpçülikleýin sungat eserleri ýerleşdirilip, çapyksuwarlara aňsat kesgitlenýän, howpsuz we ýakymly garaşylýan ýer döredilýär.

Saç

Hairchitecture

Saç DÜZGÜNLIK, bir dellekçi - Gijo bilen arhitektorlar toparynyň - FAHR 021.3 birleşmesiniň netijesi. Guimaraes 2012-de Europeanewropanyň Medeniýet paýtagty tarapyndan höweslendirilip, iki döredijilik usulyýetini, Arhitektura we Saç stilini birleşdirmek pikiri teklip edilýär. Zalym arhitektura temasy bilen netije, arhitektura gurluşlary bilen mutlak arabaglanyşykda üýtgeýän saçlary aňladýan ajaýyp täze saç düzümi. Berlen netijeler, häzirki zaman düşündirişi bilen batyrgaý we eksperimental häsiýetdir. Adaty saç ýaly görünmek üçin toparlaýyn işlemek we ussatlyk möhümdi.