Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Giriş Stoly

organica

Giriş Stoly ORGANIKA, Fabrizionyň ähli bölekleri biri-birine bagly bolan organiki ulgamyň filosofiki şekillendirişidir. Dizaýn, adam bedeniniň çylşyrymlylygyna we adamdan öňki göwreliligine esaslandy. Tomaşaçy ajaýyp syýahata alyp barýar. Bu syýahatyň gapysy öýken hökmünde kabul edilýän iki sany ullakan agaç görnüşidir, soň oňurga meňzeş birleşdirijiler bilen alýumin şaýydyr. Tomaşaçy arteriýalara meňzeş öwrümli çybyklary tapyp biler, organ hökmünde düşündirilip bilinjek görnüşi we ahyrky görnüşi, adam derisi ýaly güýçli, ýöne näzik şablon aýnasydyr.

Taslamanyň ady : organica, Dizaýnerleriň ady : Fabrizio Constanza, Müşderiniň ady : fabrizio Constanza.

organica Giriş Stoly

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.