Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gaplamak Gaplamanyň

Winetime Seafood

Gaplamak Gaplamanyň “Wintime Deňiz önümleri” seriýasy üçin gaplama dizaýny önümiň täzeligini we ygtybarlylygyny görkezmelidir, bäsdeşlerden gowy tapawutlandyrmaly, sazlaşykly we düşnükli bolmaly. Ulanylýan reňkler (gök, ak we mämişi) kontrast döredýär, möhüm elementleri nygtaýar we markanyň ýerleşişini görkezýär. Işlenip düzülen ýeke-täk düşünje seriýany beýleki öndürijilerden tapawutlandyrýar. Wizual maglumatlaryň strategiýasy seriýanyň önümleriniň dürlüligini kesgitlemäge mümkinçilik berdi we suratlaryň ýerine suratlaryň ulanylmagy gaplamany has gyzykly etdi.

Taslamanyň ady : Winetime Seafood, Dizaýnerleriň ady : Olha Takhtarova, Müşderiniň ady : SOT B&D.

Winetime Seafood Gaplamak Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.