Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kitap

Brazilian Cliches

Kitap "Braziliýaly Kliçes" Braziliýanyň hat ýazuw klişleriniň köne katalogyndan alnan şekilleri ulanyp düzüldi. Itsöne onuň adynyň bolmagy diňe bir illýustrasiýalaryň düzümi üçin ulanylýan klişler bilen baglanyşykly däl. Her sahypanyň nobatynda Braziliýanyň beýleki görnüşlerine girýäris: portugaliýalylaryň gelmegi, ýerli hindileriň katekizasiýasy, kofe we altyn ykdysady sikller ýaly taryhy wakalar ... hatda häzirki dyknyşyklardan doly Braziliýanyň häzirki zaman klişlerini hem öz içine alýar, bergiler, ýapyk prezerwatiwler we daşlaşma - Döwrebap wizual hekaýada suratlandyrylýar.

Taslamanyň ady : Brazilian Cliches, Dizaýnerleriň ady : Gustavo Piqueira, Müşderiniň ady : .

Brazilian Cliches Kitap

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.