Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Roman

180º North East

Roman "180º Demirgazyk Gündogar" 90,000 sözden ybarat başdan geçirmeler. Onda Daniel Katçeriň 2009-njy ýylyň güýzünde 24 ýaşyndaka Awstraliýada, Aziýada, Kanadada we Skandinawiýada eden syýahatynyň hakyky wakasy gürrüň berilýär. , suratlar, kartalar, täsirli tekst we wideo okyjyny başdan geçirmelere çümdürmäge we awtoryň şahsy tejribesini has gowy duýmaga kömek edýär.

Tranzit Sürüjileri Üçin Oturmak

Door Stops

Tranzit Sürüjileri Üçin Oturmak Gapy duralgalary dizaýnerleriň, suratkeşleriň, çapyksuwarlaryň we jemgyýetiň ýaşaýjylarynyň arasynda tranzit duralgalary we boş ýerler ýaly äsgerilmedik köpçülik ýerlerini doldurmak, şäheri has ýakymly etmek üçin oturgyç mümkinçilikleri bilen hyzmatdaşlygydyr. Häzirki bar bolanlara has ygtybarly we estetiki taýdan ýakymly alternatiwany üpjün etmek üçin döredilen bölümlere ýerli suratkeşleriň tabşyran köpçülikleýin sungat eserleri ýerleşdirilip, çapyksuwarlara aňsat kesgitlenýän, howpsuz we ýakymly garaşylýan ýer döredilýär.

Saç

Hairchitecture

Saç DÜZGÜNLIK, bir dellekçi - Gijo bilen arhitektorlar toparynyň - FAHR 021.3 birleşmesiniň netijesi. Guimaraes 2012-de Europeanewropanyň Medeniýet paýtagty tarapyndan höweslendirilip, iki döredijilik usulyýetini, Arhitektura we Saç stilini birleşdirmek pikiri teklip edilýär. Zalym arhitektura temasy bilen netije, arhitektura gurluşlary bilen mutlak arabaglanyşykda üýtgeýän saçlary aňladýan ajaýyp täze saç düzümi. Berlen netijeler, häzirki zaman düşündirişi bilen batyrgaý we eksperimental häsiýetdir. Adaty saç ýaly görünmek üçin toparlaýyn işlemek we ussatlyk möhümdi.

Senenama

NISSAN Calendar 2013

Senenama “Nissan” her ýyl “Beýlekilerden tapawutlylykda tolgundyryş” markasy belligi mowzugy boýunça bir senenama öndürýär. 2013-nji ýyl wersiýasy “SAORI KANDA” tans suratkeşi bilen hyzmatdaşlygyň netijesinde göz açýan we üýtgeşik pikirler we şekiller bilen dolduryldy. Senenamadaky ähli suratlar SAORI KANDA tans suratkeşiniň eserleridir. Ol Nissan ulagynyň beren ylhamyny studiýada ýerleşdirilen gorizont perdesine gönüden-göni çekilen suratlarynda özünde jemledi.

Broşýura

NISSAN CIMA

Broşýura Is Nissan iň häzirki zaman tehnologiýalaryny we paýhasyny, ajaýyp hilli içerki materiallary we ýapon senetçilik sungatyny (ýapon dilinde “MONOZUKURI”) birleşdirdi, deňsiz-taýsyz hilli kaşaň sedan - täze CIMA, Nissanyň ýeke-täk baýdagy.・ Bu kitapça diňe bir CIMA-nyň önüm aýratynlyklaryny görkezmek üçin däl-de, eýsem Nissan-yň ussatlygyna bolan ynamy we buýsanjyny tomaşaçylara ýetirmek üçin döredildi.

Sakgyçyň Paket Dizaýny

ZEUS

Sakgyçyň Paket Dizaýny Sakgyç çeýnemek üçin paket dizaýnlary. Bu dizaýn düşünjesi "duýgurlygy güýçlendirýär". Önümleriň nyşanlary ýigrimi ýaşlaryndaky erkeklerdir we şol innowasiýa dizaýnlary önümleri dessine dükanlarda almaga kömek edýär. Esasy wizuallar, her bir tagam bilen baglanyşykly tebigy hadysanyň ajaýyp dünýä görnüşini görkezýär. Jedelli we güýçlendiriji tagam üçin THUNDER SPARK, doňdurma we güýçli sowadyjy tagam üçin SNOW STORM, çygly, şireli we suwly many üçin RAIN SHOWER.