Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çüýşe Bezegi

Lithuanian vodka Gold. Black Edition

Çüýşe Bezegi Altyn şöhle saçýan “Litwa aragy altyn. Gara neşir ”Litwanyň halk döredijiliginden aýratyn görnüşini miras aldy. Kiçijik meýdançalardan birleşdirilen romb we gyrgyçlar, Litwanyň halk döredijiliginde örän ýygy duş gelýär. Bu milli äheňlere salgylanmak has döwrebap görnüşlere eýe bolsa-da, geçmişdäki syrly şöhleler häzirki zaman sungatyna öwrüldi. Esasy altyn we gara reňkler, kömür we altyn süzgüçler arkaly aragy süzmek prosesine aýratyn ähmiýet berýär. Ine, “Litwa aragy altyn. Gara neşir ”şeýle bir näzik we hrustal düşnükli.

Senenama

Calendar 2014 “Flowers”

Senenama Otag dizaýn ediň, pasyllary getiriň - Güller senenamasy 12 dürli gülli waza dizaýny bilen gelýär. Her aý möwsümleýin gül bilen durmuşyňyzy ýagtylandyryň. Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz Dizaýn bilen Durmuş düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Bellikler

Propeller

Bellikler Propeller, howa syýahat temasy we marka keşbi hökmünde pilot syýahatçy bilen baglanyşykly dünýäniň dürli künjeklerinden gelen ruhlar ýygyndysydyr. Içginiň her görnüşiniň aýratynlyklary köp sanly suratlar, awiasiýa nyşanlaryna meňzeş ýazgylar we kokteýl reseptleri bolup hyzmat edýän eskizler arkaly açylýar. Köptaraply dizaýn dürli reňkli folga, dürli laklar, nagyşlar we nagyşlar bilen doldurylýar.

Senenama

17th goo Calendar “12 Pockets 2014”

Senenama Portal sahypasynyň mahabat senenamasy, goo (http://www.goo.ne.jp), wizit kartoçkalaryňyzy, bellikleriňizi we kwitansiýalaryňyzy saklamaga we dolandyrmaga mümkinçilik berýän jübüsine öwrülen her aý sahypanyň işleýän senenamasydyr. . Mowzuk, goo bilen ulanyjylaryň arasyndaky baglanyşygy görkezmek üçin Gyzyl setir. Jübiň iki uçy, aslynda dizaýnyň iň esasy ýerine öwrülýän gyzyl tikişler bilen saklanýar. Aakymly görnüşde bir senenama, diňe 2014-nji ýyl üçin dogry.

Bellikler

Stumbras Vodka

Bellikler Bu “Stumbras” klassiki arak ýygyndysy, Litwanyň arak ýasamak däplerini janlandyrýar. Dizaýn köne adaty önümi häzirki sarp ediji üçin ýakyn we ähmiýetli edýär. Litwanyň aragy ýasamak üçin möhüm bolan ýaşyl aýna çüýşe, hakyky faktlara esaslanýan rowaýatlar we ýakymly, göze ýakymly jikme-jiklikler - köne suratlary ýada salýan egrilen kesilen görnüş, klassiki simmetrik kompozisiýany doldurýan aşaky çyzgy, we her kiçi markanyň şahsyýetini görkezýän şriftler we reňkler - bularyň hemmesi adaty arak kolleksiýasyny adaty däl we gyzykly edýär.

Senenama

NTT EAST 2014 Calendar “Happy Town”

Senenama Biz siziň bilen şäher gurýarys. NTT Gündogar Japanaponiýa Korporatiw Satuwy Mahabatlandyryş habary bu stol senenamasynda görkezilýär. Senenama sahypalarynyň ýokarky bölegi reňkli binalardan kesilen we biri-biriniň üstünden düşýän kagyzlar bir bagtly şäheri emele getirýär. Bu senenama, her aý binalaryň hataryndaky görnüşleri üýtgetmekden lezzet alyp biler we ýylyň dowamynda bagtly bolmak duýgusyny doldurar.