Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sungata Baha

The Kala Foundation

Sungata Baha Hindi suratlary üçin köpden bäri dünýä bazary bar, emma hindi sungatyna bolan gyzyklanma ABŞ-da azaldy. Hindi halk suratlarynyň dürli görnüşleri barada düşünje bermek üçin Kala gaznasy, suratlary görkezmek we halkara bazaryna has elýeterli etmek üçin täze platforma hökmünde döredildi. Gazna web sahypasyndan, ykjam programmadan, redaksiýa kitaplary bilen sergiden we boşlugy aradan aýyrmaga we bu suratlary has köp tomaşaçy bilen baglanyşdyrmaga kömek edýän önümlerden ybarat.

Konseptual Sergi

Muse

Konseptual Sergi Muse, sazyň dürli usullaryny üpjün edýän üç sany gurnama tejribesi arkaly adamyň aýdym-saz duýgusyny öwrenýän synag synag taslamasydyr. Birinjisi termo-işjeň materialy ulanmak bilen diňe sensasiýa, ikinjisi saz giňişligine dekodlanan duýgyny görkezýär. Iň soňkusy, saz belligi bilen wizual görnüşleriň arasyndaky terjime. Adamlara gurnamalar bilen täsirleşmek we sazy öz düşünjeleri bilen wizual öwrenmek maslahat berilýär. Esasy habar, dizaýnerleriň duýgynyň iş ýüzünde olara nähili täsir etjekdigini bilmelidir.

Marka Şahsyýeti

Math Alive

Marka Şahsyýeti Dinamiki grafiki hereketler, garyşyk okuw gurşawynda matematikanyň öwreniş täsirini baýlaşdyrýar. Matematikadan parabolik grafikler logotip dizaýnyna ylham berdi. A we V harplar, mugallym bilen okuwçynyň özara täsirini görkezýän üznüksiz setir bilen baglanyşdyrylýar. “Math Alive” ulanyjylary matematikada jadylaýjy çagalar bolmaga ugrukdyrýar diýen habary berýär. Esasy wizuallar abstrakt matematika düşünjeleriniň üç ölçegli grafika öwrülmegini görkezýär. Kynçylyk, maksatly diňleýjiler üçin gyzykly we özüne çekiji şertleri bilim tehnologiýasy markasy hökmünde hünär ussatlygy bilen deňleşdirmekdi.

Sungat Sungatyň

Supplement of Original

Sungat Sungatyň Derýa daşlaryndaky ak damarlar ýüzlerde tötänleýin nagyşlara sebäp bolýar. Käbir derýa daşlarynyň saýlanylmagy we olaryň tertibi bu nagyşlary latyn harplary görnüşinde nyşanlara öwürýär. Daşlar biri-biriniň gapdalynda dogry ýagdaýda bolanda sözler we sözlemler şeýle döredilýär. Dil we aragatnaşyk ýüze çykýar we olaryň alamatlary eýýäm bar bolan zatlaryň goşundysyna öwrülýär.

Wizual Şahsyýet

Imagine

Wizual Şahsyýet Maksat ýoga pozalary bilen ylhamlanan şekilleri, reňkleri we dizaýn tehnikasyny ulanmakdy. Içeri we merkezi ajaýyp dizaýn edip, gelýänlere energiýasyny täzelemek üçin asuda tejribe hödürleýär. Şonuň üçin logotip dizaýny, onlaýn metbugat, grafika elementleri we gaplaýyş merkezi gatnaşyjylara merkeziň sungaty we dizaýny arkaly aragatnaşykda uly tejribe toplamagyna garaşylşy ýaly ajaýyp wizual şahsyýetiň bolmagy üçin altyn gatnaşyga eýerýärdi. Dizaýner, oýlanmak we ýoga dizaýnynyň tejribesini özünde jemledi.

Şahsyýet, Marka

Merlon Pub

Şahsyýet, Marka “Merlon Pub” taslamasy, XVIII asyrda strategiki taýdan berkidilen şäherleriň uly ulgamynyň bir bölegi hökmünde gurlan köne Barok şäher merkezi bolan Osijekdäki Tvrda täze naharhana desgasynyň markasyny we şahsyýet dizaýnyny görkezýär. Goranyş arhitekturasynda Merlon ady synçylaryň we galanyň ýokarsyndaky harbylary goramak üçin döredilen berk, dik diwarlary aňladýar.