Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

calendar 2013 “Module”

Senenama Bu modul, üç kub görnüşli şekilli berkitme moduly hökmünde birleşdirilip bilinjek aýratyn bölekler bilen peýdaly üç aýlyk senenama bolup, olary amatly ýagdaýda ýygnap bilersiňiz. Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.

Sagat Programmalary

genuse

Sagat Programmalary “Tritime”, “Fortime”, “Timegrid”, “Timinus”, “Timechart”, “Timenine” “I Watch” enjamy üçin ýörite oýlanyp tapylan sagat programmalarydyr. Programmalar özboluşly, ýönekeý we estetiki, geljekki etnikden başlap, ylym stiline çenli sanly söwda görnüşine çenli. Watchhli gözegçilik meýdançalarynyň grafikasy 9 reňkde bar - “I Watch” reňk kolleksiýasyna laýyk gelýär. Indi döwrümizi görkezmegiň, okamagyň we düşünmegiň täze usuly üçin ajaýyp pursat. www.genuse.eu

Sagat Ýygyndysy

TTMM (after time)

Sagat Ýygyndysy ttmm, Pebble we Kreyos ýaly ak we ak 144 × 168 piksel ekranly akylly sagatlar üçin döredilen sagat programmalary ýygyndysyny hödürleýär. Bu ýerde ýönekeý, owadan we estetiki sagat programmalarynyň 15 modelini tapyp bilersiňiz. Arassa energiýadan ýasalandygy sebäpli, hakyky zatlara garanyňda arwahlara meňzeýär. Bu sagatlar şu wagta çenli iň tygşytly we ekologiýa taýdan arassa.

Magazineurnal

Going/Coming

Magazineurnal Gidiş we gelmek ideýasyna esaslanyp, bu tagta magazineurnaly iki bölege bölünýär: Gitmek / Gelmek. Gitmek opeewropanyň şäherleri, syýahat tejribeleri we daşary ýurda gitmek üçin maslahatlar hakda. Her neşirde meşhurlaryň pasportyny öz içine alýar. "Syýahatçylar respublikasynyň" pasportynda şol adam we söhbetdeşlik barada şahsy maglumatlar bar. Gelmek, syýahatyň iň gowusy öýe gaýdyp barmak diýen pikir bilen baglanyşykly. Öý bezegi, nahar bişirmek, maşgalamyz bilen baglanyşykly işler we öýümizi has gowy lezzet almak üçin makalalar hakda gürrüň edilýär.

Senenama

calendar 2013 “ZOO”

Senenama ZOO alty haýwan ýasamak üçin kagyz senet toplumy bolup, hersi iki aýlyk senenama bolup hyzmat edýär. “Kiçijik haýwanat bagyňyz” bilen gyzykly ýyl geçiriň! Dizaýn bilen durmuş: Hil dizaýnlary giňişligi üýtgetmäge we ulanyjylaryň aňyny üýtgetmäge güýji bar. Görmek, saklamak we ulanmak rahatlygy hödürleýär. Olara ýeňillik we geň galdyryjy element, baýlaşdyrýan giňişlik bar. Asyl önümlerimiz “Dizaýn bilen durmuş” düşünjesini ulanyp dizaýn edildi.