Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Heýkeltaraşlyk

Superegg

Heýkeltaraşlyk Superegg, adamyň amatlylygyny we daşky gurşawa edýän täsirini alamatlandyrýan bir gezek ulanylýan kofe kapsulalarynyň çalt köpelmegini aňladýar. Grounderiň ýokarsynda ýüze çykan görnüşde, matematik Gabriel Lame tarapyndan dokumentleşdirilen dokumasy geometrik superegg görnüşi, ajaýyp çyzyklara ýerleşdirilen tötänleýin taşlanan kofe kapsulalary bilen nokat goýulýar. Wisseral tejribe tomaşaçyny ähli tarapdan we uzak aralykdan özüne çekýär. Sosial mediada we ýerli jemgyýetde herekete çagyryş arkaly 3000-den gowrak kapsulalar ýygnaldy. “Superegg” tomaşaçylara galyndylary gözden geçirmäge we täze gaýtadan işlemek endiklerini höweslendirýär.

Taslamanyň ady : Superegg, Dizaýnerleriň ady : Jaco Roeloffs, Müşderiniň ady : Jaco Roeloffs.

Superegg Heýkeltaraşlyk

Bu ajaýyp dizaýn, oýunjak, oýunlar we güýmenje önümleri dizaýn bäsleşiginde platina dizaýn baýragynyň ýeňijisi. Köp sanly täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik oýunjaklaryny, oýunlary we güýmenje önümleriniň dizaýn eserlerini açmak üçin platina baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.