Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Flagman Dükany

Lenovo

Flagman Dükany “Lenovo Flagship Store” dükany, tomaşaçylara dükanda döredilen durmuş ýörelgesi, hyzmat we tejribe arkaly özara täsirleşmek we paýlaşmak üçin platforma hödürläp, marka keşbini ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Dizaýn düşünjesi, hasaplaýyş enjamlaryny öndürijiden sarp ediji elektronika üpjün edijileriniň arasynda öňdebaryjy marka geçmek wezipesine esaslanýar.

Sergi Meýdançasy

Ideaing

Sergi Meýdançasy Bu, “C&C Design Co., Ltd.” tarapyndan taýýarlanan 2013-nji ýylyň Guanç Guangzhouou dizaýn hepdeliginde kärhana sergi zalydyr. Lightagtylyk gutusynda görkezilen QR kody kärhananyň web baglanyşyklarydyr. Şol bir wagtyň özünde, dizaýnerler binanyň daşky görnüşi adamlara janlylyk duýgusyny döredip biler diýip umyt edýärler we şonuň üçin dizaýn kompaniýasynyň eýeçiligini, ýagny “garaşsyzlyk ruhuny we erkinlik ideýasyny” görkezýär. .

Ofis Meýdany

C&C Design Creative Headquarters

Ofis Meýdany “C&C Design” -yň döredijilik merkezi önümçilikden soňky ussahanada ýerleşýär. Onuň binasy 1960-njy ýyllarda gyzyl kerpiç zawodyndan özgerdi. Binanyň häzirki ýagdaýyny we taryhy ýadyny goramagy göz öňünde tutup, Dizaýn topary içerki bezegdäki asyl binanyň zaýalanmazlygy üçin elinden gelenini etdi. Içki dizaýnda köp arça we bambuk ulanylýar. Açylyş we ýapylmak, boşluklaryň üýtgemegi akylly-başly göz öňüne getirilýär. Dürli sebitler üçin yşyklandyryş dizaýnlary dürli wizual atmosferany görkezýär.

Transport Merkezi

Viforion

Transport Merkezi Taslama, töwerekdäki şäher ilatly nokatlaryny, demir ýol menzili, metro bekedi, nil desgasy we awtobus duralgasy ýaly dürli transport ulgamlaryny birleşdirmek arkaly döredilen aňsat we täsirli usul bilen dinamiki durmuşyň merkezine birikdirýän Transport HUB-dyr. geljekdäki ösüş üçin katalizator boljak ýer.

Çakyr

Crombe 3.0

Çakyr “Crombé” çakyr dükany düşünjesiniň maksady, müşderilere düýbünden täze söwda usulyny başdan geçirmekdi. Esasy ideýa ammaryň görnüşinden we duýgusyndan başlamakdy, soň bolsa ýagtylyk we nepislik goşduk. Çakyrlar asyl gaplamalarynda görkezilse-de, demir çarçuwalaryň arassa çyzyklary henizem tanyşlygy we perspektiwany üpjün edýär. Her çüýşe çarçuwada asylgy satyjy özlerine hyzmat etjek birmeňzeş meýdanda asylýar. 12 metrlik rafda şampanlar we gulplar bar. Her şkafda müşderiler 30 çüýşe arkaýyn saklap bilýärler.

Söwda Merkezi

Fluxion

Söwda Merkezi Bu programmanyň ylhamy, özboluşly gurluşy bolan garynja depelerinden gelýär. Garynja depeleriniň içki gurluşy gaty çylşyrymly bolsa-da, ullakan we tertipli şalygy gurup biler. Bu onuň binagärlik gurluşynyň aşa rasionaldygyny görkezýär. Şol bir wagtyň özünde, garynja depeleriniň ajaýyp ýaýlarynyň içi ajaýyp ýaly görünýän ajaýyp köşk gurýar. Şonuň üçin dizaýner, garynjalaryň paýhasyny çeper we oňat gurlan giňişligi, şeýle hem garynja depelerini gurmak üçin ulanýar.