Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Myhmanhana Binagärlik Dizaýny Arhitekturanyň

Barn by a River

Myhmanhana Binagärlik Dizaýny Arhitekturanyň “Derýa boýundaky ammar” taslamasy ekologiki gatnaşyga esaslanyp, ilatly giňişligi döretmek meselesini çözýär we binagärlik we landşaftyň aralaşmak meselesiniň ýerli çözgüdini teklip edýär. Jaýyň adaty arhetipi, görnüşleriniň asetizmine getirilýär. Tomuň kedr gyrasy we ýaşyl reňkli diwarlar binany adam tarapyndan döredilen landşaftyň otlarynda we gyrymsy agaçlarynda gizleýär. Aýna diwaryň aňyrsynda gaýaly derýa kenary görünýär.

Parfýumeriýa Supermarketi

Sense of Forest

Parfýumeriýa Supermarketi Açyk gyş tokaýynyň şekili bu taslamanyň ylhamy boldy. Tebigy agaçdan we granitden dokumalaryň köp bolmagy tomaşaçylary tebigatyň alamatlarynyň plastmassa we wizual täsirleri akymyna çümdürýär. Senagat görnüşi gyzyl we ýaşyl oksidlenen misiň reňkleri bilen ýumşadylýar. Dükan her gün 2000-den gowrak adam üçin özüne çekiji we aragatnaşyk ýeridir.

Parfýumeriýa Dükany

Nostalgia

Parfýumeriýa Dükany 1960-1970-nji ýyllaryň senagat landşaftlary bu taslama ylham berdi. Gyzgyn polatdan ýasalan demir gurluşlar, utopiýa garşy hakyky intonasiýa döredýär. Köne diwarlaryň poslanan profili doly söz azatlygy atmosferasyny döredýär. Açyk tehniki aragatnaşyk, gips we granit önümleri altmyşynjy ýyllaryň içerki senagat keşbine goşant goşýar.

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny

Barn by a River

Myhmanhananyň Içerki Dizaýny “Derýa boýundaky ammar” taslamasy ekologiki gatnaşyga esaslanyp, ilatly giňişligi döretmek meselesini çözýär we binagärlik we landşaftyň aralaşmak meselesiniň ýerli çözgüdini teklip edýär. Jaýyň adaty arhetipi, görnüşleriniň asetizmine getirilýär. Tomuň kedr gyrasy we ýaşyl reňkli diwarlar binany adam tarapyndan döredilen landşaftyň otlarynda we gyrymsy agaçlarynda gizleýär. Aýna diwaryň aňyrsynda gaýaly derýa kenary görünýär.

Namaz Zaly

Water Mosque

Namaz Zaly Sahypada duýgur durmuşa geçirilmegi bilen, bina çäksiz tarapa ýaýbaňlanýan Namaz zaly bolup hyzmat edýän beýik platforma arkaly deňziň dowamy bolýar. Suwuk görnüşler, metjidi daş-töwerege birikdirmek üçin deňziň hereketine degişlidir. Bina işiniň häsiýetini görkezýän ajaýyp we Easternakyn Gündogar binagärliginiň pelsepesini häzirki zaman görnüşinde fiziki taýdan görkezýär. Alnan daşky görnüş asmanyň keşbine hem-de häzirki zaman dizaýn dilinde amala aşyrylan tipologiýanyň täzeden dikeldilmegine sebäp bolýar.

Kitap Dükany

Guiyang Zhongshuge

Kitap Dükany Dagly koridorlar we stalaktit grotto görnüşli kitap tekjeleri bilen kitap dükany okyjylary Karst gowagy dünýäsine tanadýar. Şeýlelik bilen, dizaýn topary ajaýyp wizual tejribe getirýär, şol bir wagtyň özünde ýerli aýratynlyklary we medeniýeti has köp mähellä ýaýradýar. Guiyang Zhongshuge, Guiyang şäherinde medeni aýratynlyk we şäher ýadygärligi boldy. Mundan başga-da, Guýangdaky medeni atmosferanyň boşlugyny hem aradan aýyrýar.