Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Içerki Dizaýn Içerki

Corner Paradise

Içerki Dizaýn Içerki Saýt köp ulagly şäheriň bir burçunda ýerleşýändigi sebäpli, poluň peýdalaryny, giňişlik praktikasyny we binagärlik estetikasyny saklap, şowhunly töwerekde rahatlygy nädip tapyp bolar? Bu sorag başda dizaýny gaty kynlaşdyrdy. Gowy yşyklandyryş, howa çalşygy we meýdan çuňlugynyň şertlerini saklamak bilen ýaşaýyş jaýynyň gizlinligini ep-esli ýokarlandyrmak üçin dizaýner batyrgaý teklip berdi, içki peýza .y döretdi. Threeagny üç gatly kub binany gurmak we öň we arka howlulary atriumda geçirmek , gök öwüsýän we suw peýza .yny döretmek.

Ýaşaýyş Jaýy

Oberbayern

Ýaşaýyş Jaýy Dizaýner, giňişligiň baýlygynyň we ähmiýetiniň biri-biri bilen baglanyşykly we garaşly adamyň, giňişligiň we daşky gurşawyň bitewiliginden gelip çykýan durnuklylykda ýaşaýandygyna ynanýar; şonuň üçin ägirt uly özboluşly materiallar we gaýtadan işlenen galyndylar bilen bu düşünje, daşky gurşaw bilen bilelikde ýaşamagyň dizaýn stili üçin öý we ofisiň utgaşmasy dizaýn studiýasynda materiallaşdyrylýar.

Ýaşaýyş Jaýy

House of Tubes

Ýaşaýyş Jaýy Taslama iki binanyň, 70-nji ýyllaryň taşlanan binasynyň häzirki döwrüň binasy bilen birleşmegidir we olary birleşdirmek üçin döredilen element howuzdyr. Iki esasy ulanylyşy bolan 1-nji, 5 agzadan ybarat maşgalanyň ýaşaýyş jaýy, 2-njisi sungat muzeýi hökmünde, giň meýdany we beýik diwarlary 300-den gowrak adamy kabul edýän taslama. Dizaýn, şäheriň nyşanly dagynyň arka görnüşini şekillendirýär. Diwarlarda, pollarda we potoloklarda görkezilen boşluklary tebigy ýagtylygyň üsti bilen ýagtylandyrmak üçin taslamada diňe 3 sany ýeňil äheň ulanylýar.

Deslapky Ofis

Ice Cave

Deslapky Ofis Buz gowagy özboluşly hilli giňişlige mätäç müşderi üçin sergi zalydyr. Bu aralykda, Tähran göz taslamasynyň dürli aýratynlyklaryny görkezmäge ukyply. Taslamanyň işine görä, obýektleri we hadysalary zerur bolanda görkezmek üçin özüne çekiji, ýöne bitarap atmosfera. Minimal ýerüsti logikany ulanmak dizaýn ideýasydy. Integrirlenen toruň üstü ähli giňişlige ýaýrady. Dürli ulanmak üçin zerur bolan ýer, ýokarky we aşak tarapdaky daşary ýurt güýçlerine esaslanýar. Galplaşdyrmak üçin bu ýer 329 panele bölünendir.

Bölek Satuw Dükany

Atelier Intimo Flagship

Bölek Satuw Dükany 2020-nji ýylda dünýämizde görlüp-eşidilmedik wirus ýokaşdy. O we O studiýasy tarapyndan taýýarlanan “Atelier Intimo” ilkinji flagman, adamzada täze umyt berýän tebigatyň bejeriş güýjüniň birleşmegini göz öňünde tutup, odaňy täzeden döreýiş düşünjesi bilen ylham alýar. Gelip-gidýänlere şunuň ýaly wagt we giňişlikde göz öňüne getirmek we hyýal etmek üçin pursatlary geçirmäge mümkinçilik berýän ajaýyp giňişlik döredilen hem bolsa, markanyň hakyky aýratynlyklaryny doly görkezmek üçin bir topar sungat gurnamalary hem döredilýär. “Baýdak” adaty bölek satuw meýdançasy däl, “Atelier Intimo” -nyň ýerine ýetiriş tapgyry.

Flagman Çaý Dükany

Toronto

Flagman Çaý Dükany Kanadanyň iň meşhur söwda merkezi, “Studio Yimu” tarapyndan täze miwe çaý dükany dizaýnyny getirýär. Baýdak dükany taslamasy söwda merkezinde täze nokada öwrülmek üçin marka maksatlydy. Kanadanyň peýza .yndan ylham alan Kanadanyň Mawy dagynyň ajaýyp silueti dükanyň hemme ýerinde diwar fonunda ýazylýar. Düşünjäni hakykata öwürmek üçin “Studio Yimu” her bir müşderi bilen doly aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän 275 sm x 180cm x 150cm degirmen heýkellerini ýasady.