Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Restoran We Bar

Kopp

Restoran We Bar Restoranyň dizaýny müşderiler üçin özüne çekiji bolmaly. Içerki dizaýn täze geljek tendensiýalary bilen täze we özüne çekiji bolmaly. Adaty däl materiallary ulanmak, müşderileri bezeg bilen gyzyklandyrmagyň bir usulydyr. Kopp bu pikir bilen döredilen restoran. Goerli Goan dilinde Kopp bir stakan içgini aňladýar. Içgini stakanda garyşdyrmak arkaly emele gelen “Whirlpool” bu taslama düzülende düşünje hökmünde göz öňüne getirildi. Onda modul döredýän nagyşlary gaýtalamagyň dizaýn pelsepesi şekillendirilýär.

Ýaşaýyş Jaýy

DA AN H HOUSE

Ýaşaýyş Jaýy Ulanyjylara esaslanýan özleşdirilen ýaşaýyş jaýy. Içerki açyk meýdan, ýaşaýyş otagyny, naharhanany we okuw meýdançasyny erkinlik akymynyň üsti bilen birleşdirýär, şeýle hem balkondan ýaşyl we yşyk getirýär. Haýwanlar üçin aýratyn derwezäni her bir maşgala agzasynyň otagynda tapyp bilersiňiz. Tekiz we päsgelçiliksiz ulag akymy, gapynyň az dizaýny bilen baglanyşykly. Aboveokardaky dizaýnlar, ulanyjy endiklerine, ergonomiki we ideýalaryň döredijilik utgaşmasyna laýyk gelmelidir.

Gözellik Salony

Shokrniya

Gözellik Salony Dizaýner deluxe we ylham beriji gurşawa gönükdirilen we şol bir wagtyň özünde tutuş bir gurluşyň bölekleri bolan dürli funksiýaly aýratyn ýerleri öndürmegi maksat edinýän dizaýner, taslama ideýasyny ösdürmek üçin Eýranyň deluxe reňkleriniň biri hökmünde Bej reňki saýlandy. Boşluklar 2 reňkdäki gutular görnüşinde peýda bolýar. Bu gutular hiç hili akustiki ýa-da olfabriki bozulmalar bolmazdan ýapyk ýa-da ýarym ýapyk. Müşderä hususy katwolkany başdan geçirmek üçin ýeterlik ýer bolar. Equeterlik yşyklandyryş, ösümlikleri dogry saýlamak we degişli kölegäni ulanmak beýleki materiallar üçin reňkler möhüm kynçylyklardy.

Restoran

MouMou Club

Restoran Şabu Şabu bolmak bilen, restoran dizaýnynda adaty duýgyny görkezmek üçin agaç, gyzyl we ak reňkler bolýar. Simpleönekeý kontur çyzyklarynyň ulanylmagy müşderileriň görkezilen iýmit we iýmit habarlaryna wizual ünsüni saklaýar. Iýmitiň hili ilkinji nobatda aladalanýanlygy sebäpli, restoran täze azyk bazary elementleri bilen ýerleşýär. Sement diwarlary we pol ýaly gurluşyk materiallary, täze iýmit hasaplaýjynyň bazar fonuny gurmak üçin ulanylýar. Bu gurnama, müşderileriň saýlamazdan ozal azyk hilini görüp bilýän hakyky bazar satyn alyş çärelerini simulasiýa edýär.

Çeperçilik Dükany

Kuriosity

Çeperçilik Dükany Kuriosity, moda, dizaýn, elde öndürilen önümler we sungat eserlerini görkezýän bu ilkinji fiziki dükan bilen baglanyşdyrylan onlaýn bölek platformasyny öz içine alýar. Adaty bölek satuw dükanyndan başga-da, Kuriosity, müşderini özüne çekmek we gyzyklandyrmak üçin hyzmat edýän baý interaktiw metbugatyň goşmaça gatlagy bilen doldurylýan açyş tejribesi hökmünde döredildi. Kuriosity-iň nyşanly çäksiz guty penjiresi, müşderileri özüne çekmek üçin reňkini üýtgedýär we müşderiler geçip barýarka, çäksiz ýaly görünýän aýna portalynyň arkasyndaky gutulardaky gizlin önümler olary ädim ätmäge çagyrýar.

Garyşyk Bina

GAIA

Garyşyk Bina Gaia, metro duralgasyny, uly söwda merkezini we şäheriň iň möhüm şäher seýilgähini öz içine alýan täze teklip edilen hökümet binasynyň golaýynda ýerleşýär. Heýkeltaraş hereketi bilen garyşyk ulanylýan bina ofisleriň ýaşaýjylary we ýaşaýyş ýerleri üçin döredijilik özüne çekiji bolup hyzmat edýär. Munuň üçin şäher bilen binanyň arasynda üýtgedilen sinergiýa gerek. Dürli programmirleme ýerli matany günüň dowamynda işjeň çekýär we ýakyn wagtda iň köp nokat boljak zadyň katalizatoryna öwrülýär.