Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gözellik Salony

Shokrniya

Gözellik Salony Dizaýner deluxe we ylham beriji gurşawa gönükdirilen we şol bir wagtyň özünde tutuş bir gurluşyň bölekleri bolan dürli funksiýaly aýratyn ýerleri öndürmegi maksat edinýän dizaýner, taslama ideýasyny ösdürmek üçin Eýranyň deluxe reňkleriniň biri hökmünde Bej reňki saýlandy. Boşluklar 2 reňkdäki gutular görnüşinde peýda bolýar. Bu gutular hiç hili akustiki ýa-da olfabriki bozulmalar bolmazdan ýapyk ýa-da ýarym ýapyk. Müşderä hususy katwolkany başdan geçirmek üçin ýeterlik ýer bolar. Equeterlik yşyklandyryş, ösümlikleri dogry saýlamak we degişli kölegäni ulanmak beýleki materiallar üçin reňkler möhüm kynçylyklardy.

Restoran

MouMou Club

Restoran Şabu Şabu bolmak bilen, restoran dizaýnynda adaty duýgyny görkezmek üçin agaç, gyzyl we ak reňkler bolýar. Simpleönekeý kontur çyzyklarynyň ulanylmagy müşderileriň görkezilen iýmit we iýmit habarlaryna wizual ünsüni saklaýar. Iýmitiň hili ilkinji nobatda aladalanýanlygy sebäpli, restoran täze azyk bazary elementleri bilen ýerleşýär. Sement diwarlary we pol ýaly gurluşyk materiallary, täze iýmit hasaplaýjynyň bazar fonuny gurmak üçin ulanylýar. Bu gurnama, müşderileriň saýlamazdan ozal azyk hilini görüp bilýän hakyky bazar satyn alyş çärelerini simulasiýa edýär.

Çeperçilik Dükany

Kuriosity

Çeperçilik Dükany Kuriosity, moda, dizaýn, elde öndürilen önümler we sungat eserlerini görkezýän bu ilkinji fiziki dükan bilen baglanyşdyrylan onlaýn bölek platformasyny öz içine alýar. Adaty bölek satuw dükanyndan başga-da, Kuriosity, müşderini özüne çekmek we gyzyklandyrmak üçin hyzmat edýän baý interaktiw metbugatyň goşmaça gatlagy bilen doldurylýan açyş tejribesi hökmünde döredildi. Kuriosity-iň nyşanly çäksiz guty penjiresi, müşderileri özüne çekmek üçin reňkini üýtgedýär we müşderiler geçip barýarka, çäksiz ýaly görünýän aýna portalynyň arkasyndaky gutulardaky gizlin önümler olary ädim ätmäge çagyrýar.

Garyşyk Bina

GAIA

Garyşyk Bina Gaia, metro duralgasyny, uly söwda merkezini we şäheriň iň möhüm şäher seýilgähini öz içine alýan täze teklip edilen hökümet binasynyň golaýynda ýerleşýär. Heýkeltaraş hereketi bilen garyşyk ulanylýan bina ofisleriň ýaşaýjylary we ýaşaýyş ýerleri üçin döredijilik özüne çekiji bolup hyzmat edýär. Munuň üçin şäher bilen binanyň arasynda üýtgedilen sinergiýa gerek. Dürli programmirleme ýerli matany günüň dowamynda işjeň çekýär we ýakyn wagtda iň köp nokat boljak zadyň katalizatoryna öwrülýär.

Satuw Ofisi

The Curtain

Satuw Ofisi Bu taslamanyň dizaýny, amaly we estetika maksady bilen çözgüt hökmünde “Metal mesh” -i ulanmagyň özboluşly çemeleşmesine eýedir. Düşünjeli metal mesh, ýapyk we açyk giňişligiň - çal giňişligiň araçägini bulaşdyryp bilýän perde gatlagyny döredýär. Düşünjeli perde tarapyndan döredilen giňişligiň çuňlugy giňişlik hilini döredýär. Polat poslamaýan polatdan ýasalan metaldan ýasalan howa, dürli howa şertlerinde we günüň dürli döwürlerinde üýtgeýär. Meşiň ajaýyp peýza. Bilen şöhlelenmegi we aýdyňlygy asuda hytaý stili ZEN giňişligini döredýär.

Ýaşaýyş Jaýy

Boko and Deko

Ýaşaýyş Jaýy Bu, ýaşaýjylara mebel bilen öňünden kesgitlenen adaty jaýlarda nirededigini kesgitlemek däl-de, duýgularyna laýyk gelýän nirededigini gözlemäge mümkinçilik berýär. Dürli belentlikdäki pollar demirgazykda we günortada uzyn tunel şekilli giňişliklere oturdyldy we birnäçe ugurda birleşdirildi, baý içki giňişlige eýe boldy. Netijede, dürli atmosfera üýtgemelerini döreder. Bu innowasiýa dizaýny, adaty durmuşda täze kynçylyklar hödürlänlerinde, öýdäki rahatlygy täzeden gözden geçirýändiklerine hormat goýup, ýokary baha bermäge mynasypdyr.