Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

Trish House Yalding

Ýaşaýyş Jaýy Jaýyň dizaýny, saýta we ýerleşýän ýerine göni jogap hökmünde ösdi. Binanyň gurluşy, agaç sütünleriniň we şahalarynyň tertipsiz burçlaryny görkezýän sütün sütünleri bilen töweregindäki tokaý ýerlerini görkezmek üçin düzülendir. Aýnanyň uly giňişligi gurluşyň arasyndaky boşluklary doldurýar we peýzacapey we agaçlaryň şahalarynyň we şahalarynyň arasyndan seredýän ýaly baha bermäge mümkinçilik berýär. Adaty Kentiş gara we ak howa tagtasy binany örtýän we içindäki boşluklary ýapýan ýapraklary aňladýar.

Taslamanyň ady : Trish House Yalding, Dizaýnerleriň ady : Matthew Heywood, Müşderiniň ady : Matthew Heywood Limited.

Trish House Yalding Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.