Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Urologiýa Klinikasy

The Panelarium

Urologiýa Klinikasy “Panelarium”, “Da Winçi” robot operasiýa ulgamlaryny dolandyrmak üçin tassyklanan az sanly hirurgyň biri bolan doktor Matsubara üçin täze klinika meýdançasydyr. Dizaýn sanly dünýäden ylham aldy. Ikilik ulgamyň bölekleri 0 we 1 ak giňişlikde interpolirlendi we diwarlardan we potolokdan çykýan paneller bilen şekillendirildi. Pol hem şol bir dizaýn tarapyna eýerýär. Paneller, tötänleýin görnüşi işlese-de, alamatlar, oturgyçlar, hasaplaýjylar, kitap tekjeleri we hatda gapy tutawaçlary bolýar, iň esasysy hassalar üçin iň az gizlinligi üpjün edýän göz körleri.

Udon Restorany We Dükany

Inami Koro

Udon Restorany We Dükany Arhitektura aşpezlik düşünjesini nädip görkezip biler? Agajyň gyrasy, bu soraga jogap bermek synanyşygydyr. Inami Koro, taýýarlygyň umumy usullaryny saklamak bilen, adaty ýapon Udon tagamyny täzeden açýar. Täze bina, adaty ýapon agaç konstruksiýalaryna täzeden göz aýlamak bilen olaryň çemeleşmesini görkezýär. Binanyň görnüşini görkezýän ähli kontur çyzyklary ýönekeýleşdirildi. Munuň içine inçe agaç sütünleriň içinde gizlenen aýna çarçuwasy, üçek we potolok ýapgytlygy we dik diwarlaryň gyralary hemmesi bir çyzyk bilen aňladylýar.

Dermanhana

The Cutting Edge

Dermanhana Kesiş gyrasy, Japanaponiýanyň Himeji şäherindäki goňşy Daýiçi umumy hassahanasy bilen baglanyşykly dermanhana. Bu görnüşli dermanhanalarda müşderiniň bölek satuw görnüşindäki ýaly önümlere göni girip bilmeýär; has dogrusy, dermanlary lukmançylyk reseptini berenden soň, dermanhanaçy tarapyndan howluda taýýarlanar. Bu täze bina, ösen lukmançylyk tehnologiýasyna laýyklykda ýokary tehnologiýaly ýiti keşbi girizmek bilen hassahananyň abraýyny ýokarlandyrmak üçin döredildi. Ak minimalistik, ýöne doly işleýän giňişlige getirýär.

Hytaý Restorany

Pekin Kaku

Hytaý Restorany “Pekin-kaku” restoranynyň täzelenişi, has ýönekeý binagärligiň peýdasyna däp bolan köp sanly bezeg dizaýnyny ret edip, Pekin stilindäki restoranyň nämedigini stilistik düşündirýär. Şiftde 80 metr uzynlykdaky perdeler bilen döredilen Gyzyl-Aurora bar, diwarlary adaty Şanhaý kerpiçlerinde bejerilýär. Terrakotta söweşijileri, Gyzyl towşan we Hytaý keramikasy ýaly müňýyllyk hytaý mirasyndan medeni elementler bezeg elementlerine ters çemeleşýän minimalistik displeýde görkezildi.

Ýapon Restorany

Moritomi

Ýapon Restorany Japaneseapon aşhanasyny hödürleýän “Moritomi” restoranynyň dünýä mirasy Himeji galasynyň ýanyna göçürilmegi materializm, görnüş we adaty binagärlik düşündirişiniň arasyndaky baglanyşyklary öwrenýär. Täze giňişlik, gala daş berkitme nagşyny dürli materiallarda gödek we ýalpyldawuk daşlar, gara oksid bilen örtülen polat we tatami mata ýaly köpeltmäge synanyşýar. Ownuk rezin bilen örtülen şygyrlardan ýasalan pol, gala çukuryny görkezýär. Ak we gara iki reňk daşardan suw ýaly akýar we kabul edilen zalda agaç panjara bilen bezelen gapydan geçýär.

Köpçülikleýin Heýkeltaraşlyk

Bubble Forest

Köpçülikleýin Heýkeltaraşlyk Bubble Forest kislota çydamly poslamaýan polatdan ýasalan köpçülikleýin heýkeltaraşlykdyr. Programmirläp bolýan RGB LED lampalar bilen yşyklandyrylýar, bu heýkeli gün ýaşanda ajaýyp metamorfozdan geçmäge mümkinçilik berýär. Ösümlikleriň kislorod öndürmek ukybynyň beýany hökmünde döredildi. Ady tokaý, bir howa köpürjigini görkezýän sferik gurluşlar görnüşindäki täçler bilen gutarýan 18 polat baldakdan / magistraldan ybarat. Köpürjik tokaý, ýerüsti ösümlik dünýäsine, kölleriň, deňizleriň we ummanlaryň düýbünden belli bolan ösümliklere degişlidir.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.