Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yşyklandyryş

Mondrian

Yşyklandyryş Asma çyrasy Mondrian reňkler, göwrümler we şekiller arkaly duýgulara ýetýär. Ady suratkeş Mondrianyň ylhamyna eltýär. Birnäçe gatlak reňkli akril tarapyndan gurlan keseligine okda gönüburçly şekilli asma çyrasy. Çyranyň, bu kompozisiýa üçin ulanylýan alty reňkiň özara täsirinden we sazlaşygyndan peýdalanyp, dört dürli görnüşi bar, bu ýerde ak çyzyk we sary gatlak kesilýär. Mondrian ýokary we aşak ýagtylyk ýaýradýar, çalaja simsiz pult bilen sazlanan ýaýradylan, invaziv däl yşyklandyryşy döredýär.

Dambbell Elde

Dbgripper

Dambbell Elde Bu, ähli ýaşdaky ygtybarly we oňat saklaýyş fitnes gurallarydyr. Theüpek duýgusyny üpjün edip, üstünde ýumşak duýgur örtük. Dürli ululygy we agramy bilen 6 dürli derejeli gatylyk öndürýän ýörite material formulasy bilen 100% gaýtadan işlenip bilinýän silikondan ýasalan, goşmaça güýç güýji tälimini berýär. El tutawajy, dambbell çyzygynyň iki gapdalyndaky tegelek çybyklara hem ýerleşdirilip bilner, dürli güýç kombinasiýasynyň 60 görnüşine çenli gol myşsalaryny türgenleşdirmek üçin oňa agram goşýar. Lightagtylykdan garaňkylyga göze ilýän reňkler, ýagtylykdan agyrlyga çenli güýç we agramy görkezýär.

Waza

Canyon

Waza El bilen ýasalan gül waza, dürli galyňlygy bolan takyk lazer kesýän metaldan 400 bölek, gatlak bilen gatlak we kebşirlenen bölek bilen, kanýonyň jikme-jik görnüşinde görkezilen gül wazasynyň çeper heýkelini görkezýär. Metaldan ýasalan gatlaklar kanýon bölüminiň gurluşyny görkezýär, şeýle hem dürli gurşaw bilen ssenariýalary köpeldýär we tebigy dokumanyň üýtgemeýän täsirlerini döredýär.

Oturgyç

Stool Glavy Roda

Oturgyç Stool Glavy Roda Maşgala başlygyna mahsus häsiýetleri öz içine alýar: bitewilik, guramaçylyk we öz-özüňi terbiýelemek. Dogry burçlar, tegelek we gönüburçly şekiller nagyş elementleri bilen utgaşyp, geçmişiň we şu günüň baglanyşygyny goldaýar, oturgyjy wagtlaýyn zat edýär. Oturgyç ekologiýa taýdan arassa örtükler bilen agaçdan ýasalyp, islenýän reňk bilen boýalyp bilner. Stool Glavy Roda, ofisiň, myhmanhananyň ýa-da hususy jaýyň içerki bölegine tebigy ýagdaýda gabat geler.

Baýrak

Nagrada

Baýrak Bu dizaýn, öz-özüni izolýasiýa etmekde durmuşyň kadalaşmagyna goşant goşmak we onlaýn ýaryşlaryň ýeňijileri üçin ýörite baýrak döretmek üçin amala aşyrylýar. Baýragyň dizaýny, oýunçynyň küşt ugrundaky ösüşini ykrar etmek üçin lombardyň şa aýalyna öwrülmegini aňladýar. Baýrak, bir käsäni emele getirýän dar ýerler sebäpli biri-birine salynýan şa aýal we lombard ýaly iki sany tekiz şekilden ybarat. Baýrak dizaýny poslamaýan poladyň kömegi bilen çydamly we ýeňijini poçta bilen daşamak üçin amatlydyr.

Zawod

Shamim Polymer

Zawod Zawod önümçilik desgasy, laboratoriýa we ofis ýaly üç programmany goldamaly. Taslamalaryň bu görnüşlerinde kesgitlenen funksional programmalaryň ýoklugy, olaryň ýakymsyz giňişlik hiline sebäp bolýar. Bu taslama, baglanyşyksyz programmalary bölmek üçin aýlanyş elementlerini ulanyp, bu meseläni çözmäge synanyşýar. Binanyň dizaýny iki boş ýeriň daşynda aýlanýar. Bu boş ýerler funksional baglanyşyksyz ýerleri bölmek üçin mümkinçilik döredýär. Şol bir wagtyň özünde binanyň her bölegi biri-birine bagly bolan orta howly hökmünde çykyş edýär.